a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
kánon  

1. Sémi eredetű, de a görög révén elterjedt szó, jelentése: „mérővessző, mérték". A Bibliában használják így is (hosszúság, pl. Ezékiel 40:3). A görögben használták először listák, katalógusok megjelölésére, és innét alakult ki a „norma" jelentés is. A kora kereszténység a helyes norma, szabály értelemben használja (lat. regula). A középkorban az egyház által hozott döntések és szabályok gyűjteményét már ius canonicumnak (kánonjognak) nevezik. Az iszlámban ezzel ellentétben az Ottomán Birodalomban kialakult szokás szerint máig a szekuláris jogra használják a qanun szót.

2. A kánon vallástörténeti szempontból olyan szövegek gyűjteményét jelenti, melyet egy vallás identitásának szükséges elemeként kezel. A kánon szóból az újkorban irodalomelméleti terminus alakul ki. Ekkor kanonikusnak nevezzük az olyan szövegeket is, melyek a kulturális emlékezet építőelemei - így beszélünk nemzeti kánonokról vagy a világirodalmi kánonról.kánonjog   A keresztény egyház belső szabályozása. A terminust a római katolikus, az anglikán és az ortodox (bizánci) egyházak használják. A kánon (lat. canon) szóval a korai egyházatyák a római birodalmi jogtól (lat. lex, gör. nomos) különböztették meg a belső, egyházi szabályokat.  kapitel   Oszlop, pilaszter- vagy pillérfő, fejezetkazettás famennyezet  

Mélyített mezős, legtöbbször derékszögű elemekből álló, bordázattal rendelkező famennyezet
kazuisztikus törvény   eseti törvény, felépítése általában „ha, akkor”-szerkezetű. Csakis adott feltételek fennállása esetén, tehát nem általánosan alkalmazható.Kéve Művészegyesület     

(1907-1947)

1907-ben alakult Szablya Frischauf Ferenc vezetésével. A szecesszió összművészetelvét alkalmazva rendezték enteriőrkiállításaikat, összhangban az európai szecessziós mozgalmakkal. Egyik legjelentősebb külföldi kiállításuk 1909-ben volt a bécsi Künstlerbund Hagenben. A különböző stiláris és műfaji irányzatok egybefonódását tükrözi a név (Kéve) választása is. 
kohenita  Koronázópárkány  

Építmények falsíkjának felső, díszes lezáró párkánya, amely elhatárolja a falsíkot a tetőzettől
Krakkói Képzőművészeti Akadémia     

1818-ban alapított Akadémia az 1895-ben bevezetett reform következtében - mely összefüggött az ún. müncheni körhöz kapcsolható Julian Fałat festőművész direktori kinevezésével - progresszív szemléletű akadémiává vált. Professzorai és diákjai a Sztuka egyesület tagjaiból álltak. Többek között a protoszürrealista Jacek Malcewski, aki témáit a lengyel irodalomból és történelemből merítette, Jan Stanisławski, aki a szabadban festést propagálta a műtermi festéssel szemben. Az iskola vezető mestere a rendkívül sokoldalú Stanislaw Wyspiański volt.  {mospagebreak}
kultusz   Vallásos cselekedetek rendszeres és szabályozott végrehajtása. A cultus latin szó, a föld művelését jelenti eredetileg. A görögök - akiknek még a vallásra nem volt önálló szavuk - a ta hiera, azaz a „szent dolgok" kifejezést használták.Kváder   Négyszögletesre faragott építőkő, amely a beépítés után szabadon maradó, látható külső felületével díszíti a falazatotTananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés