A képzőművészet szerepének érzékelése a nemzeti jelleg reprezentálásában

Rövidítésjegyzék

 

Rövidítésjegyzék

Az OT = Az Ország Tükre

Andrews, 1974. = Andrews, Keith: Die Nazarener. München, 1974.

Berzeviczy, 1922-1925. = Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon. I. Budapest, 1922, II. 1925.

B. Supka, 1957. = B. Supka Magdolna: Szemlér Mihály. In: Művészettörténeti tanulmányok. Budapest, 1957.

Czuczor-Fogarasi = Czuczor Gergely - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Pest, 1862-1874. De Gerandoné, 1868. = De Gerandoné Teleki Antónia: 1867diki világtárlat. Párizs, 1868.

Egri, 1977. = Egri Mária: A szolnoki művésztelep. Budapest, 1977.

Eötvös, 1902. = Eötvös József: Beszédek. Budapest, 1902.

Eötvös, 1978. = Eötvös József: Reform és hazafiság. Budapest, 1978.

Erdélyi, 1854. = Erdélyi János: Aesthetikai előtanulmányok. ÚjMM, 1854.

Erdélyi, 1857. = Erdélyi János: A hazai bölcsészet jelene. Sárospatak, 1857.

Erdélyi, 1953. = Erdélyi János: Válogatott esztétikai tanulmányok. Budapest, 1953.

Fáy, 1860. = Fáy András: Ferenczy István emlékezete. BpSz, 1860. 28-29. füzet.

Fülep, 1918. = Fülep Lajos: Magyar szobrászat. Nyugat, 1918. máj. 16.

Fülep, 1923. = Fülep Lajos: Magyar művészet. Budapest, 1923.

Gerszi, 1960. = Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a 19. században. Budapest, 1960.

Greguss, 1858. = Greguss Ágost: A rútról. BpSz, 1858. 9-10. füzet.

Haulish, 1964. = Haulish Lenke: Székely. 1835-1910. Budapest, 1964.

Henszlmann, 1841. = Henszlmann Imre: Párhuzam az ó- és újkori művészeti nézetek és nevelések közt, különös tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországon. Pest, 1841.

Henszlmann, 1867. = Henszlmann Imre: A pestvárosi vigadó. OMKT É, 1867.

Horváth, 1847. = Horváth Mihály: Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori Európa polgári és erkölcsi míveltsége között. Pest, 1847.

Ipolyi, 1854. = Ipolyi Arnold: Báró Mednyánszky Alajos emlékezete. ÚjMM, 1854. 1. sz.

Ipolyi, 1862. = Ipolyi Arnold: A középkori emlékszerű építészet Magyarországon. BpSz, 1862. 44-45. füzet.

Kaut, 1968 = Kaut, Hubert: Das österreichische Sittenbild. In: Romantik und Realismus in Österreich. Schweinfurt, 1968.

Keleti, 1864. = Keleti Gusztáv: Megnyitó. OMKT É, 1863. Pest, 1864.

Keleti, 1865. = Keleti Gusztáv: A szoborművészet. Charles Blanc nyomán. OMKT É, 1864. Pest, 1865.

Keleti, 1889. = Keleti Gusztáv: Trefort Ágoston. Az OMKT Közleményei, 1889. évre. Budapest, 1889.

Keleti, 1910. = Keleti Gusztáv: Művészeti dolgozatok. Budapest, 1910.

Kemény, 1907. = Kemény Zsigmond: Történelmi és irodalmi tanulmányok. Budapest, 1907.

Kertbeny, 1862. = Kertbeny Károly: Ungarns Männer der Zeit. Lipcse, 1862.

Keserü, 1982. = Keserü Katalin: Izsó és a nemzeti romantika. A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei, 40. Debrecen, 1982.

Keserü, 1984. = Keserü Katalin: Orlai Petrics Soma. Budapest, 1984.

Lyka, 1942. = Lyka Károly: Nemzeti romantika. Budapest, 1942.

Magyar népélet, 1981. = Magyar népélet 1850-1900. Magyar Nemzeti Galéria, 1981.

Martin, 1976. = Martin György: Az új magyar táncstílus jegyei és jelentkezése a parasztság tánckultúrájában. In: A népművészet tegnap és ma. Budapest, 1976.

MK = Magyar Képzőművész

MMMÉ = Magyar Művészettörténeti Munkacsoport Évkönyve

Művészet Magyarországon = Művészet Magyarországon 1830-1870. Katalógus. MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, 1981.

Németh G. Béla, 1978. = Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése. Budapest, 1978.

Németh Lajos, 1981. = Németh Lajos: Történetszociológia és művészettörténet. Ars Hungarica 1981. 2. sz.

NKAEÉ 1862. = Nemzeti Képcsarnokot Alakító Egyesület Évkönyve 1852-1861. Pest, 1862.

Nyíri, 1980. = Nyíri Kristóf: A monarchia szellemi életéről. Budapest, 1980.

OMKT = (Országos) Magyar Képzőművészeti Társulat

OMKT É 1863. = OMKT Évkönyve 1861-1862. Pest, 1863.

OMKT É 1864. = OMKT Évkönyve 1863. Pest, 1864.

OMKT É 1867. = OMKT Évkönyve 1865-1866. Pest, 1867.

Ormós, 1859. = Ormós Zsigmond: Adatok a művészet történetéhez. Pest, 1859.

Ormós, 1862. = Ormós Zsigmond: Fóth művészeti szempontból. Pest, 1862,

Ormós, 1863. = Ormós Zsigmond: Cornelius Péter. Életrajz. Pest, 1863.

Ormós, 1864. = Ormós Zsigmond: A herceg Esterházy képtár műtörténelmi leírása. Pest, 1864.

Ormós, 1888. = Ormós Zsigmond: Visszaemlékezések. Temesvár, 1888.

Péter, 1936. = Péter Kornélia: Marastoni Jakab. Budapest, 1936.

Rabinovszky, 1952. = Rabinovszky Máriusz: A művészeti oktatás kezdetei Magyarországon. MMMÉ, 1951. Budapest, 1952.

Radocsay, 1942. = Radocsay Dénes: Adatok Kelety Gusztáv művészetéhez. In: Emlékkönyv Gerevich Tibor születésének 60. fordulójára. Budapest, 1942.

Sinkó, 1985. = Sinkó Katalin: A nemzeti emlékmű és a nemzeti tudat változásai. Monumentumok az első háborúból. Műcsarnok-Népművelési Intézet, 1985.

Székely, 1962. = Székely Bertalan válogatott művészeti írásai. Bev. Maksay László. Budapest, 1962.

Szeremlei, 1874. = Szeremlei Sámuel: Vallás-erkölcs és társadalmi élet 1848-óta Magyarországon. Budapest, 1874.

Szontagh, 1850. = Szontagh Gusztáv: Az alanyi világszemlélet tudományban, művészetben és életben. ÚjMM, 1850.

Szontagh, 1858. = Szontagh Gusztáv: Az egyezményes elv alkalmazása a philosophia külön tanaira. ÚjMM, 1858.

Tehel, 1953. = Tehel Péter: A magyar nemzeti művészet kialakulásának kérdései a reformkorban. ELTE Évkönyve 1952-53. Budapest, 1953.

Thierry, 1864. = Amadé Thierry: Attila-mondák. Pest, 1864.

Tímár, 1964. = Tímár Árpád: Henszlmann Imre és a reformkori műkritika. Szakdolgozat 1964. ELTE Művészettörténeti Tanszék.

Trefort, 1884. = Trefort Ágoston: Emlékbeszédek és tanulmányok. Budapest, 1884.

ÚjMM = Új Magyar Múzeum

Vargyas, 1976. = Vargyas Lajos: A népzene új stílusának kialakulása. In: A népművészet tegnap és ma. Budapest, 1976.

Zádor, 1952. = Zádor Anna: A magyar művészettudomány történetének vázlata. MMMÉ, 1951. Budapest, 1952.

Zádor, 1980. = Zádor Anna: Művészetünk 1780-1830 között. In: Művészet Magyarországon 1780-1830. Katalógus. Budapest, 1980. 39-46.

Zádor, 1981. = Zádor Anna: Bevezetés. In: Művészet Magyarországon 1830-1870. I. k. Katalógus. Budapest, 1981.

Zsigmond, 1977. = Zsigmond Gábor: Hunfalvy Pál útja az embertudománytól az etnográfiáig. In: Népi kultúra - népi társadalom. Budapest, 1977.

<< Galéria Az építészet és iparművészet nemzeti keretei fejezethez    Galéria „A képzőművészet szerepének érzékelése a nemzeti jelleg reprezentálásában” című fejezethez >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés