Emberi természet, női természet

További filozófusok az emberi és női természetről (bibliográfia)

 1. J. J. Rousseau: Emil vagy a nevelésről. I. V. könyv Zsófia nevelése Papirusz Book, Bp., 1997, 5–38., 268–344.; Julie, avagy az új Héloïse (létezik régi magy. fordítása)
 2. D. Diderot: A nőkről, Helvétius cáfolata. In: A francia felvilágosodás morálfilozófiája. Szerk. Ludassy M., Gondolat, Bp., 1975, 492–508.
 3. S. Kierkegaard: Vagy-vagy. Vagy-vagy. Eksztatikus előadás, 53–59. 1. rész: A közvetlen erotikus stádiumok, avagy a zenei erotikus. Semmitmondó bevezetés 63–99.; 2. rész A házasság esztétikai érvényessége. 567–762. Gondolat, Bp., 1978.
 4. F. Hegel: A jogfilozófia alapjaiból: A család fejezet; A szellem fenomenológiájából: Az öntudat önállósága és önállótlansága: uralom és szolgaság c. rész; Az erkölcsi világ, az emberi és az isteni törvény, a férfi és a nő c. rész. Akadémiai, Bp., 1979, 101–108., 228–237.
 5. I. Kant: Megfigyelések a szép és az emelkedett érzéséről. 3. szakasz In: Prekritikai írások. Osiris, Bp., 2006; Az erkölcsök metafizikája. 2. főrész, 3. szakasz 22–30. §; A házi társulás joga és Az államjog részből a 46. §. Gondolat, Bp., 1991.
 6. D. Hume: Értekezés az emberi természetről. 2. könyv, 2. rész, 11. szakasz: A nemi szerelemről; 3. könyv, 2. rész, 12. szakasz: Szűziesség és szemérmesség. Akadémiai, Bp., 2006.
 7. Th. Hobbes: Leviathán. II. rész, 20. fejezet: Az atyai és a zsarnoki uralomról. Kossuth, Bp., 1999.
 8. J. Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. II.,V–VII. fejezet. Gondolat, Bp., 1986.
 9. A. Schopenhauer: A nemi szerelem metafizikája. In: A világ mint akarat és képzet. 2. köt. Kiegészítések a 4. könyvhöz, 44. fejezet és in: Schopenhauer: Szerelem, élet, halál. Életbölcsesség. Göncöl, Bp., é. n. 94–134.
 10. K. Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Magántulajdon és munka c. fejezet; F. Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete
 11. A. Gehlen: Az ember természete és helye a világban. Bevezetés. Gondolat, Bp., 1976.
 12. B. Russell: Házasság és erkölcs. Káldor, Bp., 1934.

 

Ajánlott irodalom, magyarul

Általános, bölcsésztud. és a társadalmi nemek tudománya, gender studies (Részletes bibliográfia az utóbbihoz www.femidok.hu )

 

A modern tudományok emberképe. Szerk. K. Michalski. Gondolat, Bp., 1988

Gadamer, Weizsäcker, Le Roy Ladurie, Ebeling, Tischner, Spaemann, Ch. Taylor, E. Lévinas stb. írásai.

 

 

1. Filozófia

A. Pieper: Van-e feminista etika? Áron, Bp., 2004.

H. Nagl-Docekal: Feminista filozófia. Áron, Bp., 2006.

J. Butler: Jelentős testek. A szexus diszkurzív korlátairól. Új Mandátum, Bp., 2005.

A feminizmus találkozása a posztmodernnel. Szöveggyűjt., szerk. és ford. Séllei N. Csokonai, Debrecen, 2006.

 

 

2. Történelem

K. Utrio: Az európai nő története. Corvina, Bp., 1989.

R. Miles: Az idő lányai. A nők világtörténete. Balassi, Bp., 2000.

G. Duby: A nő a középkorban. Corvina, Bp., 2000.

E. Badinter: Az anyai érzés története. Csokonai, Debrecen, 2000.

A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777–1865. Kortárs, Bp., 1999.

Pető A.: Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből 1945–51. Seneca, Bp., 1998.

 

 

3. Irodalom

Séllei N.: Lánnyá válik, s írni kezd... 19. századi angol írónők. Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1999.

Séllei N.: Tükröm, tükröm... Írónők önéletrajzai a 20. században. Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2002.

V. Woolf: Saját szoba. Európa, Bp., 1986; Három ajándék. Európa, Bp., 2006.

Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Szerk. Nagy B., Sárdi M. Debrecen, 1997.

M. Nikolchina: Jelentés és anyagyilkosság. V. Woolf J. Kristeva olvasatában. Balassi, Bp., 2004.

 

 

4. Pszichológia, szociálpszichológia, pszichoanalízis

 

Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Szerk. Erős F., Csabai M. Új Mandátum, Bp., 1997

E. Fromm: Férfi és nő. Akadémia, Bp., 1996

M. von Franz: Női mesealakok. Európa, Bp., 1995

M. Smith: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., 2002. 5. rész: Csoportok észlelése, Előítéletek, sztereotípiák; 11. rész: Szeretet és szerelem

Csepeli Gy.: A meghatározatlan állat. Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Jószöveg, Bp., 2005 (1993)

A. McLaren: Szexualitás a 20. században. Osiris, Bp., 2002.

M. Kolbenschlag: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Csokonai, Debrecen, 2000.

N. Wolff: A szépség mítosza. Debrecen, 2000.

M. Featherstone – M. Hepworth – B. S. Turner: A test. Társadalmi fejlődés és kulturális teória. Jószöveg, Bp., 1997.

Csabai M. – Erős F.: Testhatárok, énhatárok. Jószöveg, Bp., 2000.

 

 

5. Társadalomtudomány, szociológia

P. Bourdieu: Férfiuralom. Napvilág, Bp., 2000.

Lévai K.: A nő szerint a világ. Osiris, Bp., 2000.

Neményi M.: Csoportkép nőkkel. Új Mandátum, Bp., 1999.

Férfiuralom? Szerk. Hadas Miklós. Replika, Bp., 1994.

A szex. Szociológia és társadalomtörténet.1–2. szöveggyűjt. Szerk. Tóth L. Új Mandátum, Bp., 1996, 1998.

V. Randall – G. Waylan: Társadalmi nem, politika és állam. Jószöveg, Bp., 2003.

Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. században Magyarországon. Szerk. Palasik – Sipos, Napvilág, Bp., 2005.

 

 

6. Feminista elmélet

C. MacKinnon: A feminizmus változásai. Pont, Bp., 2001.

G. Greer: A kasztrált nő. Corvina, Bp., 2002.

Sétáló agyak. Kortárs feminista diskurzus. Szerk. Drozdik. Kijárat, Bp., 1998.

N. Chodorow: Feminizmus és pszichoanalitikus elmélet. Új Mandátum, Bp., 2000.

 

<< Olvasmányok  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés