9. Kant kritikai filozófiája

B) Mit kell tennem? - A gyakorlati ész kritikája

Kant nemcsak elméleti, de gyakorlati filozófiájának, közelebbről etikájának megalapozásához is általános és objektíve érvényes törvényeket keres. A Kant előtti filozófiák a morál eredetét valami külső instanciában - Isten, természet, emberi közösség, boldogság utáni vágy stb. - keresték. Kant most azt állítja, hogy a gyakorlati filozófiában is csak a szubjektumon keresztül juthatunk el az objektivitáshoz. Az általánosan és szükségszerűen érvényes morál alapelveit tehát magában a szubjektumban kell keresnünk. A moralitás alapja Kant szerint az autonómiában, az akarat önmagának való törvényadásában, azaz a szabadságban rejlik. Kant nem fogad el semmiféle etikai relativizmust vagy szkepticizmust, de éppígy dogmatizmust sem. Az etika nem az egyéni érzelmek kérdése vagy önkényes döntések függvénye, ám nem vezethető le a társadalmi-kulturális gyökerekből sem. Ő valójában azokat a tartalmakat akarja felfedni, amelyek szerinte a morális cselekvés tudatában mindig - ha megfogalmazatlanul is - jelen vannak.

Kant a gyakorlati ész kritikai vizsgálatára alapozza etikáját. A gyakorlati ész valójában persze ugyanaz, mint az elméleti ész; csak egy ész van, amelyet azonban vagy gyakorlati, vagy elméleti módon használunk. Általánosan az ész Kant szerint az a képesség, hogy az érzékek tartományán, a természeten túlemelkedjünk. Az érzékiségen való túllépés a megismerés során az ész elméleti használata, a cselekvésekben pedig az ész gyakorlati alkalmazása. A gyakorlati ész Kantnál az a képesség, hogy a cselekvéseket az érzéki meghatározó okoktól: az ösztönöktől, a szükségletektől és a szenvedélyektől, a kellemes vagy kellemetlen érzetektől függetlenül határozzuk meg. A moralitás alapja az akarat, ami az a képesség, hogy törvények képzetei alapján cselekedjünk, és Kant hangsúlyozza, hogy a gyakorlati ész nem más, mint a bennünk rejlő akarati képesség. Az akarat a cselekvésre vonatkoztatott ész. Az akarat lehetővé teszi, hogy távolságot tartsunk a pusztán természetes impulzusoktól, és azokat - mint a végső cselekvést meghatározó elveket - felfüggesszük.

Kant azt állítja, hogy az erkölcsi fogalmak helye és eredete, teljesen a priori módon, az észben van. A gondolkodás módja ennek megfelelően a gyakorlati ész esetében más irányú, mint az elméleti ész esetében. Míg Kant a megismerés során az a priori megismerést korlátozza, gyakorlati összefüggésben viszont az a priori észnek ad elsőbbséget, s az empirikus adottságokat korlátozza. Az etika megalapozására négy alapvető feladatot jelöl ki: meghatározza az erkölcsiség fogalmát (1); ezt a fogalmat véges észlényekre vonatkoztatja, ami a kategorikus imperatívusz fogalmához vezet (2); az erkölcsiség alapját az akarat autonómiájában találja meg (3); végül megpróbálja az ész tényével az erkölcsiség valóságosságát bizonyítani (4). Etikájának kifejtését két fontos műben találjuk meg, ezek: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése („Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", 1785) és A gyakorlati ész kritikája („Kritik der praktischen Vernunft", 1788).

Az erkölcsök metafizikájának alapvetése azzal az állítással kezdődik, hogy - korlátozás nélkül - csak a jó akarat az, ami jó. Márpedig Kant szerint az erkölcsileg jó: „korlátozás nélkül" jó. A korlátozás nélküli jó fogalma Kantnál valójában „a jó" utáni kérdés megválaszolása. Minden feltételesen jó feltétele ugyanis a feltétlen jó. Ha ezt a fogalmat nem feltételezzük, akkor nem tudjuk a jó utáni kérdésünket megalapozott módon megválaszolni: ugyanis minden relatíve és korlátozottan jón túl lehet lépni, elvileg lehet nála még jobbat találni. Ezzel szemben a korlátozás nélküli jónál nincs jobb. A teljességgel jó, a korlátozás nélküli jó (das schlechthin Gute, das uneingeschränkt Gute) fogalma nem korlátozódik a cselekvés valamilyen aspektusára, és mind az individuumokra, mind pedig a jogra és az államra is vonatkozik. Kant számára a gyakorlatnak, és így az erkölcsiségnek, két aspektusa van: az egyének moralitása, továbbá a jog észfogalma, azaz a politikai igazságosság, amely az együtt élő személyek erkölcsiségére vonatkozik.

Kant külön vizsgálja a személyek erkölcsiségét. A teljességgel jóval, a jó akarattal szemben olyan adottságok versenghetnek, mint a tehetség, a temperamentum, a karakter-tulajdonságok. Ezekről azonban Kant kimutatja, hogy jóra és rosszra is használhatók. Az akarat az, amelyik - jóként vagy rosszként - eldönti, hogy a két irány közül melyiket válassza. Az alternatívák csak feltételesen jók, a teljes jóság csak az akaratban lehet. A legfőbb jó Kantnál nem az akarat kitüntetett vagy legnagyobb tárgyában van - mint Arisztotelésznél például a boldogságban -, hanem magában a jó akaratban. A jó akarat fogalmának értelmezéséhez Kant a kötelesség fogalmát használja. A kötelesség az erkölcsiségnek parancsba, felszólításba, imperatívuszba öntött formája. Ennek a felszólító formának azonban - nyilvánvalóan - csak olyan szubjektumok számára van értelme, amelyek akarata nem eleve és szükségszerűen jó. A tiszta értelmi lények esetében - mint páldául Isten - a kötelesség nem jelenik meg, hiszen akaratuk már önmagában jó. Kötelességről csak ott beszélhetünk, ahol egy jó vágy mellett versengő vágyak vannak, ahol a jó akarat mellett megvan a rossz akarat lehetősége is. Ez a körülmény minden értelmi lényre érvényes, amely függ az érzéki meghatározóktól. Ilyen nem tiszta és véges értelmi lény az ember.

Három lehetőség van arra, hogy az erkölcsi törvényt teljesítsük. Előszöris lehet a kötelességet követni, és mégis magunkat az önérdektől vezettetni; ez igaz például arról a kereskedőről, aki ama félelméből következően, hogy elvesztheti vevőit, a tapasztalatlan vásárlót is becsületesen kiszolgálja. Másodszor lehet kötelességszerűen és ugyanakkor közvetlenül a kötelesség utáni vágyból cselekedni; például ha egy szükséget szenvedőnek szimpátia alapján segítünk. Végül a kötelességet el lehet ismerni tisztán „kötelességből" is, mintegy önmagáért.

Egy személy cselekvését még nem teszi erkölcsössé, ha a kötelességének megfelelően cselekszik; ebben az esetben a cselekvésnek pusztán a legalitásáról beszélhetünk. Az erkölcsiség metaetikai kritériumának, a korlátlan jónak csak akkor teszünk eleget, ha az erkölcsi jót kizárólag azért követjük, mert jó: azaz ahol a kötelességet tudatosan akarjuk és mint olyant teljesítjük. Mivel a moralitás nem csupán kötelességszerűség, nem is lehet a megfigyelhető viselkedések alapján meghatározni. A legalitástól eltérően a moralitást nem lehet magából a cselekvésből kiolvasni, hanem csak annak meghatározó alapjából, az akaratból. Az etikai teóriák legnagyobbrészt a cselekvések milyenségét, tartalmiságát vizsgálják, és ezek alapján próbálják megállapítani, hogy mi erkölcsös és mi nem. Így jár el az utilitarizmus, vagy egyéb szociológiai jellegű etikák. De ezek az etikák nem tudnak olyan teóriát nyújtani, amely a korlátozás nélküli jóból eredne; legföljebb etikailag helyes, de nem etikailag jó cselekvést eredményeznek: megalapozzák a legalitást, de nem a moralitást.

A kanti etika mégsem teljesen szubjektív, pusztán az „ájult" szándékot érvényesítő etika, hanem föltételezi, hogy az akarat nem áll meg a szándéknál, hanem minden lehetséges eszközt megragad a jó szándék végrehajtására. Ugyanakkor Kant nem vár az embertől lehetetlent: azt igen, hogy tegyen meg minden lehetőt a jó érdekében, azt azonban senki nem követelheti, hogy valaki túllépjen a természetes adottságokon. Kötelességünk mondjuk a bajbajutottnak segíteni, de hogy megtaláljuk-e a baj megfelelő orvoslásának módját és rendelkezésünkre állnak-e azok a természetes vagy egyéb eszközök, melyekkel a baj megszüntethető: ez nem áll minden esetben a hatalmunkban. Lehetetlent kívánni az embertől - ebbe a kísértésbe sajnos minden materiális, azaz nem-formális etika beleeshet - nemcsak értelmetlenség, de embertelen is.

Kant a moralitás számára objektív kritériumot állít föl: a kategorikus imperatívuszt, és kijelenti, hogy maga a szigorú objektivitás a moralitás kritériuma. Egyáltalán nincs szó tehát nála egy a szubjektumra visszafordult, „bensőségessé" tett etikáról. A kategorikus imperatívusz a moralitás legfőbb kritériuma. Mint imperatívusz, felszólítás, arra hív fel, hogy bizonyos módon cselekedjünk. És ez a felszólítás kategorikus, mert az egyetlen, ami minden korlátozás nélkül érvényes. A kategorikus imperatívusz közvetlenül az erkölcsiség, mint legfőbb jó fogalmából ered, ezért kategorikus, mivel pedig véges értelmi lényekre vonatkozik, ezért imperatívusz. A kategorikus imperatívusz így az erkölcsiség fogalma egy véges értelmes lény vonatkozásában.

Kant kimutatja, hogy az az alapkérdés: mit tegyek, mit kell tennem, háromféleképpen érthető. A három értelmezési réteg a racionális cselekvés egymásra épülő szintjei. 1. Az első szint az ügyesség technikai imperatívuszai, amelyek egy tetszőleges szándékhoz a megfelelő eszközöket nyújtják: aki egy fuldoklót ki akar menteni - feltéve, hogy nincs a közelben csónak vagy mentőöv -, annak úszni kell tudnia. 2. A bölcsesség pragmatikus imperatívusza a második lépcső, amely olyan cselekvéseket ír elő, amelyek az ember boldogság iránti valós igényét törekszik kielégíteni; ilyen például a rendszeres testmozgás imperatívusza, amely az egészséget szolgálja. Az első két lépcső sajátja, hogy bár valódi imperatívuszok, de nem szükségszerűek, azaz csak bizonyos körülmények fennállása esetén érvényesek (hipotetikusak). Például nem lehet elvárni, hogy egy víztől irtózó személy megtanuljon úszni, azért, hogy esetleg egyszer egy fuldoklót kimentsen; lehetetlenség felkészülnünk minden lehetséges morális cselekvés technikájára. 3. A korlátlan jó kritériumát tekintve az erkölcsi kötelességek minden feltétel nélkül érvényesek; ezek a kategoriális kötelesség tovább vissza nem vezethető végső fokát képezik. A cselekvés elvének szigorúan általánosnak kell lennie, és minden embernél ugyanannak. Ha ugyanis nem így lenne, akkor nem tudnánk végső megalapozást adni emberi etikánknak, s menthetetlenül a relativizmus és indifferentizmus mezejére jutnánk, amit Kant határozottan elutasít. Az erkölcsi cselekvés megalapozása, a maga általánosságában és egyetemességében, kibújik minden tér- és időbeli konkretizálás alól, akkor is, ha éppen a tér- és időbeli cselekvés végső alapját szolgáltatja. De az erkölcsi cselekvés, mint olyan, kibújik minden technikai vagy funkcionális megalapozás vagy értelmezés alól is.

A kategorikus imperatívusz alapformulája így hangzik: Cselekedj kizárólag azon maxima szerint, amely által ugyanakkor akarni is tudod, hogy az általános törvény legyen; illetőleg: Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindig egyben általános törvényadás elve lehessen. A kategorikus imperatívusznak azonban további meghatározásai is vannak, amelyek mintegy magyarázzák ezt a formális definíciót: a meghatározások a maximák formáját, tartalmát és teljes meghatározását érintik. A formális megfogalmazás szerint úgy kell cselekednünk, mintha cselekvésünk maximája az akaratunk által természeti törvénnyé válna. A második, a tartalmi meghatározás figyelembe veszi, hogy az értelmes természet önmagában való cél. Ezért így hangzik: Cselekedj úgy, hogy az ember-mivoltot, a te személyedben és minden egyéb személy esetében is, mindig célként kezeld, soha ne csupán eszközként.  A harmadik, a teljes forma szerint a maximáknak, saját törvényadásuk folyamán, a célok lehető legnagyobb gazdagságában, mint a természet gazdagságában kell összhangba kerülniük. A kategorikus imperatívusz tehát fölszólít bennünket a cselekvésre, és csak utána mondja meg, hogy miben áll az erkölcsös cselekvés: tudniillik az általánosítható maximákban.

Maximák alatt Kant a cselekvés szubjektív alapelveit (subjektive Grundsätze) érti, amelyek tartalmazzák az akarat általános meghatározását, és több gyakorlati szabály is tartozik hozzájuk. Mint szubjektív alapelvek, individuumról-individuumra különbözők. Mint akarat-meghatározások olyan sémát jelenítenek meg, amelyet egy objektív megfigyelő a cselekvőnek tulajdonít, olyan elvek, amelyeket a cselekvő magáéinak ismer el. Mint alapelvek azt határozzák meg, hogy hogyan vezeti valaki az életét. A maximák egész élet-tartományokra vonatkozó alapelveket tartalmaznak, például: „segíteni kell a rászorulónak". A maximák alá tartozó cselekvési szabályok már konkrét helyzetekre vonatkoznak, például kifejezik, hogy a fuldoklót úszva vagy csónakkal stb. kell kimenteni.

Mivel a körülmények folyton változnak, lehetetlenség Kant szerint tartalmi etikát adni, hiszen ez mindig a konkrét cselekvés szabályait adja meg. Szerinte a szabály- vagy normatív etika helyett a formális princípiumokra alapozó maxima-etika az egyedül elfogadható. Ebban a maximák a konkrét cselekvések alapjellegét adják meg, amelyekhez azután még egy kontextualizálódásnak kell járulnia. A maximák érthetővé teszik az egyes emberek életét is. Egy ember életének és cselekvéseinek megértéséhez nem szabályok betartását kell kutatnunk; a biográfiát a maximák alakítják. A maximákban az egyes ember morális karaktere fejeződik ki. A kategorikus imperatívuszban a maximákkal összekapcsolt általánosítási követelmény azt vizsgálja meg, hogy a maximában tételezett szubjektív horizont objektív érvényű-e, azaz értelmes emberek közössége tudja-e ellentmondásmentesen gondolni és akarni a maxima általánosságát. Kant az általánosításra például azt a kérdést hozza föl, hogy szabad-e életundorból öngyilkosságot elkövetni? A kérdésre adott válaszában kimutatja, egy ilyen maxima logikailag ellentmondásos, és ezért nem általánosítható. Az életundor ugyanis bizonyos élet-hiány, ami azért jelentkezik az emberben, hogy még több életre törekedjék. Így például az éhség arra szolgál, hogy táplálkozásra serkentsen, és így szervezetünkbe kerüljenek az élethez szükséges anyagok és energia. Ha tehát az élet-hiány vagy az élet-undor arra vannak, hogy az élet fenntartására törekedjünk, akkor ennek ellene mond az élet kioltása. Ez pedig azt jelentené, hogy egy feltételből egymásnak ellentmondó követelmény következnék; ily módon ez a maxima nem általánosítható és nem szolgálhat morális követelményként. Hasonló módon lehet igazolni, hogy például a hamis ígéret sem általánosítható ellentmondásmentesen: ha mindenki hamisan ígér, akkor az ígéret elveszíti eredeti jelentését, és önmaga ellentétébe fordul.

Kant az etika legfőbb mércéjének a kategorikus imperatívuszt tartja. Fölteszi azonban azt a kérdést is, hogy mi teszi az embert morális lénnyé, azaz mi teszi lehetővé, hogy etikai princípiumok szerint cselekedjék. Válasza ez utóbbira az embernek önmaga számára való törvényadása, az akarat autonómiája. A moralitás alapja és elve a morális szubjektivitás elvében van, abban a képességben, hogy magunkat és cselekedeteinket saját magunk által tételezett alapelvekkel határozzuk meg. A kategorikus imperatívusz megnevezi azt a törvényt, ami alatt az autonóm akarat áll; az autonómia pedig lehetővé teszi, hogy a kategorikus imperatívusz követelményeinek eleget tegyünk.

A morális akarat alapstruktúráját Kant két lépésben vizsgálja. Először elkülöníti azokat a maximákat, amelyek nem-erkölcsi akaratból származnak, és általános elvükként az idegen által való meghatározást, heteronómiát jelöli meg. A morálisnak mutatkozó maximák számára fejleszti ki az autonómia tanát. Ez a kétrészes argumentáció transzcendentális, hiszen a morális cselekvés a priori feltételeit kutatja.

Kant a vágyakozási készséghez a matéria és a forma fogalmaival közelít. A matériába tartoznak mindazok a tárgyak, állapotok és tevékenységek, amelyekre vágyunk, mivel elérésük valamiféle örömöt vagy gyönyört jelent. A vágyakozás nemcsak érzéki dolgokkal kapcsolatban nyilvánul meg, mivel az intellektuális, kreativitásból származó örömök is ide tartoznak. A vágyakozásra alapuló cselekvések nem általánosíthatók, hiszen ezek mindenkor empirikusak és a folyton változó körülményektől függenek, továbbá személyről-személyre is változhatnak. A cselekvés materiális (tartalmi) feltételei tehát nem alkalmasak rá, hogy szigorú értelemben általánosítsuk őket. Mivel a boldogság empirikus adottság, ezért a materiális cselekvés-meghatározásokhoz tartozik és nem lehet a morál végső megalapozója (mint például Arisztotelésznél).

A cselekvések materiális meghatározóinak kizárása után valójában csak a maximák formális aspektusa marad. Milyen annak az akaratnak a konstitúciója, amelyet egy törvényadó forma határoz meg? A törvény puszta formája az érzékeknek nem lehet tárgya, ezért nem a jelenségek és a kauzalitás világába tartozik; a törvény puszta formája olyan képességből származik, amely minden jelenségen és kauzalitáson túl van. A kauzalitástól való függetlenség a transzcendentális szabadság. A moralitás eredete tehát a transzcendentálisan értett szabadságban van. A tiszta ész kritikájában kialakított transzcendentális szabadságfogalom a gyakorlati ész számára mint gyakorlati-morális szabadság, mint önmeghatározás jelenik meg. A minden kauzalitástól és idegen meghatározástól független szabad akarat magának adja a törvényt. Következésképpen minden morális törvény elve az autonómia, az akarat önmagának való törvényadása. Az autonómia negatív értelemben az anyagi meghatározottságoktól való függetlenséget, pozitív értelemben pedig az önmeghatározást vagy ön-törvényadást jelenti.

Kant szerint csak az cselekszik morális értelemben felelősen, aki azokat az alapelveket követi, amelyek az autonóm akaratból származnak. Mivel az ember nem tudja megtagadni a maga biológiai és társadalmi létét és lényét, valamint az ezekkel együtt járó kényszereket, ösztönzéseket és vágyakat, ezért a morális alapelv soha nem mint már megvalósított jelenik meg a számára, hanem mint amit meg kell valósítani: azaz mint felszólítás, imperatívusz. A moralitás mint autonómia nem zárja ki, hogy az ember a maga igényeit és társadalmi függőségeit beismerje, azokat elfogadja és igenelje, de ezeket nem tarthatjuk a moralitás végső meghatározóinak. A moralitás végső meghatározója: az ember transzcendentális morális lénye, a tiszta gyakorlati ész. Az cselekszik autonóm módon, aki a segítőkészség, becsületesség stb. maximái mellett akkor is kitart, ha semmiféle természetes hajlam vagy társadalmi szokás arra nem kényszeríti.

Az autonómia elvével Kant új alapokra helyezte az etikát. Az erkölcsösség alapja nem a jóakaró önszeretet (Rousseau) vagy a morális érzék (Hume). A kötelesség keretein belül természetesen lehet művelni a jóakaratot és a morális érzéseket is, de nem lehet és nem szabad az etikát rájuk alapozni. Az érzésekre, vagy akár Isten akaratára való hivatkozás Kant szerint nem alapozzák meg a szükségszerű és általános etikát. Egy maxima Kant számára nem azért fogadható el, mert Isten a maga hatalmában megparancsolja azt, hanem ellenkezőleg: Isten azért parancsolja azt, mivel Isten és a maxima is értelmesek. Még ha ez empirikusan sokszor másként is tűnik, nem a vallásosság előzi meg (határozza meg) a moralitást, hanem a moralitás a vallásosságot.

Kant „az ész tényével" utal arra, hogy ténylegesen van moralitás. Az ész ténye (Faktum der Vernunft) nem a moralitás törvénye, hanem a moralitás törvényéről való tudás. Kant azért beszél itt tényről, mert az erkölcsi törvény tudatát tényállásnak, valóságosnak tekinti, nem pedig valami fiktívnek, pusztán föltételezettnek. Arról a vitathatatlan tényről van szó, hogy az emberben létezik a morális tudat, egy feltétlen kötelesség tudata. Kant az ész tényét úgy alapozza meg, hogy azt állítja: meg kell vizsgálni azokat az ítéleteket, amelyeket az emberek hoznak, amikor cselekvéseik törvényszerűségeiről beszélnek. Az ész ténye főként azokban az ítéletekben nyilvánul meg, ahol minden természetes és empirikus hajlamunkkal szemben az erkölcsileg helyes magatartást fogalmazzuk meg. Kant ennek illusztrálására a következő példát hozza föl: Valakit halálos büntetés terhe mellett fölszólítanak, hogy egy igaz ember ellen hamis tanúságot tegyen. Teljesen függetlenül attól, hogy ez az ember félelmében hogyan dönt, elismerhetjük, hogy lehetséges: minden életösztöne ellenére sem tesz hamis tanúságot, hanem az igazat mondja. A minden empirikustól független morális döntés lehetőségéből Kant a tiszta ész realitására következtet. A tiszta gyakorlati ész, a moralitás nem egy élettől idegen „kell", hanem egy olyan valóság, amelyről mindig is tudunk.

<< A) Mit tudhatok? – A tiszta ész kritikája    C) Mit remélhetek? – Gyakorlati ész és vallásfilozófia >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés