Fogalomtár etika szakosoknak

Ismeretelmélet


Ismeretelmélet

Ismeretelmélet: A filozófia egyik ága, amely az igaz ismeret lehetőségének és feltételeinek vizsgálatával foglalkozik. Görög fogalmakkal episztemológiának nevezik (episztémé, logosz). A megismerés problémáját az ismeretszerzés folyamatának sémája alapján a következő részekre bonthatjuk: Ki, mit hogyan ismer meg? Az ugyancsak sematikus válasz így hangozhat: Az ember, a világot, igaz módon. Az episztemológiai elemzések a viszonylat mindhárom alkotóelemére kiterjednek. Az ember, mint a megismerés alanya, szubjektuma abból a szempontból kerül vizsgálatra, hogy mely adottságai szolgálnak az ismertszerzésre és megszerzett ismeretek feldolgozására, elrendezésére és alkalmazására. A megismerőképesség helyes működtetése, a korlátok tiszteletben tartása lehet az igaz megismerés feltétele, ennyiben ezek pontos feltárása alapfeltétele az ismertszerzésnek. A világ mint a megismerés tárgya, objektuma, elsődlegesen azt a problémát veti fel, hogy milyen az alapvető karaktere: az állandó változás, a megnyilvánuló esetlegesség, vagy a változások mögött rejtőzködő, feltárásra váró állandóság. Harmadrészt pedig az a kérdés merül fel, hogy mi lehet a megismerés igazságának feltétele és garanciája. Az ismeretelmélet az igazság feltételét abban látja, hogy a szubjektum adekvát módon vonatkozik az objektumra, az adekváció a szubjektum (képzet) és az objektum (tárgy) között létrejövő megfelelés lesz az igazság maga.

 

K. L.

<< Irónia    Isten halott >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés