Építészet a három részre szakadt Magyarországon

Ajánlott irodalom A késő reneszánsz, 1541–1630 című fejezethez

 Kutatástörténet

 

Klaniczay Tibor: A magyar reneszánszkutatás. In: uő: Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 246-264.

Mitchell, Shayne: 'Altera Italia': Recent Research on Humanism in Renaissance Hungary. Bulletin of the Society for Renaissance Studies XIV, N. 2, 1-6.

Farbaky, Péter: Renaissance Art and Architecture in Hungary. Bulletin of the Society for Renaissance Studies XIV, N. 2, 7-14.

Végh János: A magyar reneszánsz építészet kutatásának jelenlegi helyzete. AH XXII. (1994). 35-44.

 

Történelmi, művelődéstörténeti összefoglalások

 

Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., 1986.

Idővel paloták. Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk.: G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. Bp., 2005.

Pálffy Géza: A császárváros védelmében. A győri kapitányság története 1526-1598. Győr 1999.

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország 1541-1686. (Tudomány-Egyetem könyvsorozat) Bp., 1999.

Szabó Péter: Az erdélyi fejedelemség. (Tudomány-Egyetem könyvsorozat) Bp., 1997.

 

Általános művészettörténeti publikációk

 

Balogh Jolán: A reneszánsz kor művészete. IX. Késő reneszánsz. In: A magyarországi művészet története. Főszerk.: Fülep Lajos. 5. kiadás. Bp., 1970. 216-251.

Białostocki, Jan: The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Hungary, Bohemia, Poland. Oxford, 1976.

DaCosta Kaufmann, Thomas: Court, Cloister & City. The Art and Culture of Central Europe 1450-1800. London, 1995. [német kiadás: Höfe, Klöster und Städte. Kunst und Kultur in Mitteleuropa. Köln, 1998.]

Feuerné Tóth Rózsa: Későreneszánsz. In: A művészet története Magyarországon. Szerk.: Aradi Nóra. Bp., 1983. 182-207, 215-240.

Galavics Géza: A magyar királyi udvar és a késő reneszánsz képzőművészet. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1987. 228-248.

Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Bp., 1986.

Galavics Géza: Későreneszánsz és korabarokk. In: Művészettörténet - tudománytörténet. Főszerk.: Tímár Árpád. Bp., 1973. 41-90.

Mikó Árpád: Reneszánsz művészet a széthullott országban. In: Galavics Géza - Marosi Ernő - Mikó Árpád - Wehli Tünde: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Bp., 2001. 284-316.

Rózsa György: Magyar történetábrázolás a 17. században. Bp., 1973.

Történelem - kép. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád és Sinkó Katalin. Bp., 2000. vonatkozó részei.

Wagner-Rieger, Renate: Die Renaissancearchitektur in Oesterreich, Boehmen und Ungarn in ihrem Verhaeltnis zu Italien bis zur mitte des 16. Jahrhunderts. In: Arslan, Edoardo (ed.): Arte e artisti dei Laghi Lombardi. Como, 1961. I. köt. 457-481.

 

Építészet

 

Balogh Jolán: A magyarországi négysarokbástyás várkastélyok. III. (1954). 247-252.

Balogh Jolán: Olasz tervrajzok és hazai későrenaissance épületeink. In: Magyarországi reneszánsz és barokk. Szerk.: Galavics Géza. Bp., 1975. 55-135.

Détshy Mihály: Joannes Landi fundator. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára - Tanulmányok. Szerk.: Bardoly István és László Csaba. Bp., 1998. 227-234.

Farbaky, Péter: Architecture during the Tripartition of Hungary I: 1540-1630. In: The architecture of Architecture of Historic Hungary. Ed. by D. Wiebenson and J. Sisa, Cambridge, Massachusetts - London 1998, 67-87.

Farbaky Péter: Késő reneszánsz. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa József és Dora Wiebenson. Bp, 1998. 88-107, 109-121.

Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak, 2000.

Feld István: Magyar építészet. Késő reneszánsz és kora barokk. Bp., 2002.

Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon. Bp., 1977.

Koppány Tibor: A Közép-Dunántúl reneszánsz építészete. AH XII. (1984). 183-232.

Koppány Tibor: Gótizáló tendenciák a magyarországi későreneszánsz építészetben. In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. 451-461.

Koppány Tibor: Építési gyakorlat a 17. századi Magyarországon a tervezéstől a megvalósulásig. ÉÉT XIX. (1987-88). 449-488.

Kresák, Fedor: Úvahy o renesancii na Slovensku, najmä o architektúre. Ars 1988. 1. 21-50.

Kuhn, Ivan: Renesanèná architektúra na Slovensku. Ars 1982. 2. 16-72.

Šimoniová, Laura: Meštiansky renesančný dom na Slovensku. Vlastivedný časopis XXIX. (1980). 63-69.

H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok. Bp., 1970.

Zádor Anna: Palladio és a magyarországi renaissance néhány kérdése. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények XI. (1967). 213-241.

 

Várépítészet

 

Pataki Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon. In: Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve I., Bp., 1931. 98-132.

Gerő László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955.

Gerő László (főszerk.): Várépítészetünk. Bp., 1975.

Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. Mv XXIII. (1974). 285-299.

Koppány Tibor: Castellumok a késő-középkori Magyarországon. In: Juan Cabello (szerk.): Várak a későközépkorban. Castrum Bene 2. 1990. 77-93.

 

Régiók, egyes emlékek

 

Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. I-II. köt. Bp., 1982.

Balogh Jolán: Kolozsvári kőfaragóműhelyek. XVI. század. Bp., 1985.

Balogh Jolán: Velencei hatások Erdély művészetében. AH XIV. (1986). 81-96.

Baranyai Béláné: Bethlen Gábor gyulafehérvári palotájának összeírása 1629. augusztus 16-án. In: Dávid Katalin - Németh Lajos (szerk.): Művészettörténeti tanulmányok. Bp., 1961. 229-258.

B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1970.

B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Bukarest, 1973.

Détshy Mihály: Munkások és mesterek az egri vár építkezésein 1493-1596 között. I-II. közl. Egri Múzeum Évkönyve I. (1963). 173-203; II. (1964). 151-180.

Détshy Mihály: „Perényi-loggia" avagy „Lórántffy-loggia"? ÉÉT IV. (1972). 51-93.

Détshy Mihály: Sárospatak vára és urai 1526-1616. Sárospatak, 1989;

Détshy Mihály: Sárospatak vára a Rákócziak alatt 1616-1710. Sárospatak, 1996.

Domokos György: Adatok a komáromi vár 16. századi építéstörténetéhez. Limes 10. (1997/4). 67-92.

Huba, Peter: Oravský hrad. Martin, 1986.

Izsépy Edit: Székelyhíd építéstörténete a XVII. században. XXX.(1981). 266-270.

Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Bp., 1984.

Kemény Lajos: Az érsekprímások alkotásai Pozsonyban. Pozsony, 1941.

Kovács András - Ţoca, Mircea: Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez. In: Csetri Elek - Jakó Zsigmond - Tonk Sándor (szerk.): Művelődéstörténeti Tanulmányok. Bukarest, 1979. 107-115.

Kovács András: Szabályos alaprajzú, olaszbástyás várkastélyok Erdélyben. In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Bukarest, 1980. 77-98, 277-280.

Kovács András: Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. AH XIX. (1991). 157-164.

Kovács András: Az alvinci kastély. Korunk XXX. (1971). 1169-1173

Kovács András: Beszterce. Evangélikus templom. Sepsiszentgyörgy, 1993.

Kovács András: A radnóti kastély. Kolozsvár, 1994.

Kovács András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben. Bp.-Kolozsvár, 2003. (Recenziója Farbaky Péter: A Tündérkert cserepei. BUKSZ 2005. nyár, 141-145.)

Maggiorotti, Leone Andrea - Banfi, Florio: Győr vára. Hadtörténelmi Közlemények XXIV. (1933). 1-45.

Méri István: A kanizsai várásatás. Budapest, 1988.

Székely Zoltán: A győri vár XVI. századi reneszánsz kapui. Arrabona XLI. (2003) 83-118.

Tóth Ferenc: A gyulafehérvári fejedelmi-püspöki palota és előkerült reneszánsz részletei. Mv XXXIII. (1989). 85-92.

Tóth Melinda: A sárvári vár építéstörténete. Savaria IV. (1966-70). 193-280.

Tóth Miklós: Szilágysomlyó. Kolozsvár, 1994.

Veress D. Csaba: A győri vár. Bp., 1993.

 

Mecénások

 

Lengyel Tünde: Thurzó György nádor biccsei udvara. In: Idővel paloták. Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk.: G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. Bp., 2005. 127-143.

Rózsa György: Gabriel Bethlen und die Kunst. AHA XXXV. (1990-92). 53-62.

Koppány Tibor: Nádasdy Tamás udvara és az építészet. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1987. 217-227.

Kovács József László: Esterházy Miklós udvara és a nyugat-magyarországi reneszánsz. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1987. 176-189.

Mikó Árpád: Báthory István király és a reneszánsz művészet Erdélyben. XXXVII. (1988). 109-135.

Építészek

 

Détshy Mihály: I. Rákóczi György fundálói. ÉÉT III. (1972). 348-378.

Détshy Mihály: Adalékok Filiberto Lucchese építész munkásságához. In: Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. A Magyar Nemzeti Galéria évkönyve 1991. Szerk.: Takács Imre, Buzási Enikő, Jávor Anna és Mikó Árpád. Bp., 1991. 167-170.

Domokos György: Ottavio Baldigara. Bp., 2000.

Farbaky, Péter: Pietro Ferrabosco in Ungheria e nell'impero absburgico. Arte Lombarda 2003. 3. 127-134.

Koppány Tibor: Francisco da Pozzo „Architectus regius" és köre. Mv XXVIII. (1984). 1-6.

Maggiorotti, L. A. - Banfi, F.: Pietro Ferabosco. Hadtörténelmi Közlemények XXXIV. (1933). 156-173.

 

Rövidítések

 

AHArs Hungarica AHA Acta Historiae Artium

MÉMűvészettörténeti Értesítő

ÉÉTÉpítés-ÉpítészettudományMv Műemlékvédelem

<< Erdélyi Fejedelemség    A korszak művészetét meghatározó művészetszociológiai tényezők >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés