Bevezetés a görög bölcseletbe

XIV. Bibliográfia.

Bibliográfia


Általános:
Németh György-Ritoók Zsigmond-Sarkady János-Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. (korábban: Ritoók-Sarkady-Szilágyi: A görög kultúra aranykora)
The Oxford Classical Dictionary, ed. by S. Hornblower, A. Spawforth, Oxford, 2003 (3rd ed.)
www.perseus.tufts.edu (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/)
Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/
E. Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány kiadó, Pécs, 1997.


I. Költészet és utánzás Arisztotelész Poétikájában
Arisztotelész: Poétika. Ford. Ritoók Zsigmond, Bolonyai Gábor jegyzeteivel, PannonKlett, 1997
W. D. Ross: Arisztotelész. Osiris, 1996.
G. F. Else: Aristotle's Poetics: The Argument. Leiden, 1957.
S. Halliwell: Aristotle's Poetics. Duckworth, 1986.
S. H. Butcher: Aristotle's theory of poetry and fine art. Dover, 1951.
Simon Attila: „A befogadó a Poétikában" Literatura, 1998/1; illetve ennek rövidebb változat: „A csodálkozás és a csodálatos" Gond, 18-19, 1999
Helikon. 2002, 1-2. (A Poétika újraolvasása) (Válogatott tanulmányok, szerk. Bolonyai Gábor, Hajdú Péter)


II. A mimészisz-fogalom előzményei
Homérosz: Iliász, Odüsszeia. Ford. Devecseri Gábor, számos kiadás (részletek)
Hésziodosz: Istenek születése 1-115 és Munkák és napok 1-201
Arkhilokhosz, Szapphó: Töredékek, in: Görög Költők Antológiája, szerk. Szepessy Tibor, Typotex, 2000
A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Atlantisz, Bp, 1993, szerk. Steiger Kornél
Platón: Ión. Atlantisz Kiadó, 2000
Platón: Az állam, II. 357a-367e, II. 376e-IV. 412c, VI. 505a-509c, 509d-511e, VII. 514a-521b, X. 595a-608b (ajánlott: IV. 427c-445b, V. 474b-480, 531c-535a) (in Platón összes művei I-III, Bp. 1984.)
Platón: Lakoma, Atlantisz kiadó, Bp, 1999.
Platón: Phaidrosz. Atlantisz könyvkiadó, Bp. 2005.
Ritoók Zsigmond (szerk.): Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez. Akadémiai kiadó, Budapest, 1982.


III. A tragédia Arisztotelész Poétikájában
Arisztotelész: Poétika. Ford. Ritoók Zsigmond, Bolonyai Gábor jegyzeteivel, PannonKlett, 1997
W. D. Ross: Arisztotelész. Osiris, 1996.
G. F. Else: Aristotle's Poetics: The Argument. Leiden, 1957.
S. Halliwell: Aristotle's Poetics. Duckworth, 1986.
S. H. Butcher: Aristotle's theory of poetry and fine art. Dover, 1951.
Simon Attila: „A befogadó a Poétikában" Literatura, 1998/1; illetve ennek rövidebb változat: „A csodálkozás és a csodálatos" Gond, 18-19, 1999
Helikon. 2002, 1-2. (A Poétika újraolvasása) (Válogatott tanulmányok, szerk. Bolonyai Gábor, Hajdú Péter)


IV. Ellentmondások Arisztotelész Poétikájában
Arisztotelész: Poétika. Ford. Ritoók Zsigmond, Bolonyai Gábor jegyzeteivel, PannonKlett, 1997
W. D. Ross: Arisztotelész. Osiris, 1996.
G. F. Else: Aristotle's Poetics: The Argument. Leiden, 1957.
S. Halliwell: Aristotle's Poetics. Duckworth, 1986.
S. H. Butcher: Aristotle's theory of poetry and fine art. Dover, 1951.
Simon Attila: „A befogadó a Poétikában" Literatura, 1998/1; illetve ennek rövidebb változat: „A csodálkozás és a csodálatos" Gond, 18-19, 1999
Helikon. 2002, 1-2. (A Poétika újraolvasása) (Válogatott tanulmányok, szerk. Bolonyai Gábor, Hajdú Péter)


V-VI. A görög tragédia I-II.
A színház világtörténete I (Gondolat, Bp., 1986, szerk. Hont Ferenc): Az antik görög színjáték 49-72 o. (Ritoók Zsigmond).
Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái, Gondolat, Bp., 1985
Karsai György: A szép és a szörnyeteg, Osiris, Bp., 1999
M. Bieber, The History of Greek and Roman Theatre. Princeton Univ. Press, 1961.
A. W. Pickard-Cambridge: Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford, 1927 (reprinted 1997, Sandpiper)
A. W. Pickard-Cambridge: The Dramatic Festivals of Athens. Oxford, 1953.
Karl Reinhardt: Aischylos als Regisseur und Theologe. Bern, 1949.


VII. Egy görög mítosz: Agamemnón.
http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, I-VIII. 1981-1999. Artemis-Verlag Zürich-München
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető. Európa, Budapest, 1984, ford. Tatár György (eredetileg: Hermes, der Seelenführer, Zürich, 1942.)
G.S. Kirk: A mítosz. Fordította Steiger Kornél. Holnap Kiadó, 1993


VIII. Egy görög tragédia. Aiszkhülosz: Agamemnón.
Aiszkhülosz: Agamemnón, Oreszteia. ford. Devecseri Gábor, számos kiadás
Taplin, Oliver, The Stagecraft of Aeschylus. Oxford, 1977.
Aeschylus: Agamemnon. Ed. by J. D. Denniston, D. Page, Oxford, 1957.
Aeschylus: Agamemnon. Ed. E. Fraenkel, Oxford, 1950.


IX. A görög tragédia és az archaikus, klasszikus kor erényfogalma.
Friedrich Nietzsche: A tragédia születése, Európa könyvkiadó, 1986
Bruno Snell: The discovery of the Mind. New York, 1982
Eric R. Dodds: A görögség és az irracionalitás. Ford. Hajdú Péter, Gond-Palatinus Könyvkiadó, 2002.
Hermann Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, u.a. München 1962; ders.,
Wege und Formen frühgriechischen Denkens, u.a. München 1968.


X. Az erényfogalom változásai az ötödik és negyedik században.
A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Atlantisz, Bp, 1993, szerk. Steiger Kornél
Platón: Prótagorasz. Atlantisz könyvkiadó, Budapest, 2007.
Plato: Protagoras. Translated with notes by C. C. W. Taylor, Oxford, 1976, 1991 (2nd ed.)
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború. Budapest, 1985.
G. B. Kerferd: The Sophistic Movement. Cambridge, 1981.


XI. Az erény Szókratésznál és Platónnál.
Platón: Gorgiasz. Ford. Horváth Judit. Atlantisz, 1998
Platón: Az állam. Ford. Szabó Miklós, in Platón összes művei II., Európa könyvkiadó, 1983 (részletek)
Platón: Prótagorasz. Atlantisz könyvkiadó, Budapest, 2007.
Gregory Vlastos: Socrates. Ironist and moral philosopher, Cambridge, 1991
R. Kraut (ed.): The Cambridge Companion to Plato. Cambridge, 1992.


XII. Arisztotelész és a Nikomakhoszi etika.
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika. Ford. Szabó Miklós. Gondolat, 1978
The Cambridge Companion to Aristotle. Ed. by Jonathan Barnes, Cambridge, 1995.
Steiger Kornél (szerk.): Sztoikus etikai antológia. Utószó (495-516 o.), Gondolat kiadó, Budapest, 1983.

<< XIII. Arisztotelész és a Nikomakhoszi etika.  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés