Hipertext, hipermédia

Felhasznált és további ajánlott irodalom

Aarseth, Espen J. (2004): Nem-linearitás és irodalomelmélet. In: Helikon 2004/3: 313-348.
Anderson, Benedict (2006): Elképzelt közösségek: Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest: L'Harmattan.
Angyalosi Gergely (1996a): Az intertextualitás kalandja. In: Helikon 1996/1-2: 3-9.
Angyalosi Gergely (1996b): Roland Barthes, a semleges próféta. Budapest: Osiris.
Bahtyin, Mihail Mihajlovic (2001): Dosztojevszkij poétikájának problémái. Budapest: Gond-Cura/Osiris.
Balázs Géza - Bódi Zoltán szerk. (2005): Az internetkorszak kommunikációja: Tanulmányok. Budapest: Gondolat. 
Balpe, Jean Pierre (1990): Hyperdocuments, Hypertextes, Hypermédias. Paris: Eyrolles.
Barthes, Roland (1975): Válogatott írások. Budapest: Európa.
Barthes, Roland (1996a): A műtől a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris.
Barthes, Roland (1996b): A szerző halála. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris.
Barthes, Roland (1997): S/Z. Budapest: Osiris. 

Bánhegyi Zsolt (2003): Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) - Kitekintés és körkép. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2003/ 6-7.

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66

 

Bence György (2007): From Edinburgh to Metazine. In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. Budapest: L'Harmattan. http://mokk.bme.hu/kozpont/konferenciak/szetfolyoirat/eloadasok/bencegy

Benda Klára (2002): Minerva komputerbe költözik. In: Médiakutató. 2002/02. http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_02_nyar/08_minerva_komputer/01.html

Benjamin, Walter (1969): A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In: Benjamin, Walter: Kommentár és Prófécia. Budapest: Gondolat: 301-334. http://tek.bke.hu/korok/frankfurtiak/honlap/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm
Blok, Rasmus (2002): A Sense of Closure: The State of Narration in Digital Literature. In: Balling, Hans - Madsen Klinkby, Anders eds.: From Homer to Hypertext: Studies in Narrative, Literature and Media. University Press of Southern Denmark, 167-180.
Bókay Antal (1997): Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest: Osiris. 
Bolter, Jay David (2004): Ekhphraszisz, virtuális valóság és az írás jövője. In: Helikon. 2004/3: 349-365.

Brady, Mark (2005): Blogging: Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. In: Chimera Working Paper. University of Essex, 2005/02. http://www.essex.ac.uk/chimera/content/pubs/wps/CWP-2005-02-blogging-in-the-Knowledge-Society-MB.pdf

Bromme, Rainer - Stahl, Elmar (2002): Writing Hypertext and Learning (Advances in Learning and Instruction). Pergamon. 

Bush, Vannevar (1945): As We May Think. Atlantic Monthly. 1945/176/1: 101-108. http://www.theatlantic.com/doc/194507/bushBush, Vannevar (1998): Út az új gondolkodás felé. (1945) MEK. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun

Calvino, Italo (1985): Ha egy téli éjszakán az utazó. Budapest: Európa. 
Caridal, Mercedes y Moscoso (1991): Los sistemas de hipertexto e hipermedios. Una nueva aplicación en informática documental. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger szerk. (2000): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Budapest: Balassi.
Chartier, Roger (2001): A könyv metamorfózisa. Budapesti Francia Intézet.
Cheung, Charles (2000): A Home on the Web: Presentation of Self on Personal Homepages. In: David Gauntlett, ed., Web.Studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age. London: Arnold: 43-51.

Clément, Jean (1995): Du texte à l'hypertexte: vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle. In: Acheronta. 1995/12/02. http://www.acheronta.org

Czeizer Zoltán (1999): A másodlagos szóbeliség térnyerése az Interneten, Az orális kultúrájú társadalmak. In: Czeizer Zoltán, Csanády Márton szerk.: Az Internet Mítosz. Kodolányi Füzetek, 3., Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. http://mek.oszk.hu/01400/01437/

Darab Tamás (1990): Tudásreprezentáció és kollektív tudás. In: Nyíri Kristóf szerk.: Műveltség és kultúra a számítógépkorszakban: Informatika történetfilozófiai szempontból. A Magyar Filozófiai Társaság és a Budapest Goethe Intézet által 1990. márc. 22-23-án rendezett szimpózium anyaga, Budapest: Magyar Filozófiai Társaság: 139-151.
Debray, Régis (1996): The Book as Symbolic Object. In: Nunberg, Geoffrey, ed.: The Future of the Book. Berkeley: University of California Press: 139-152.
Deleuze, Gilles – Guattari, Félix (2002): Rizóma. In: Bókay Antal et al. (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása – A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Budapest: Osiris: 70-86.
Esterházy Péter (1979): Termelési regény. Budapest: Magvető.
Farkas Péter (1997-2005): Gólem. http://www.interment.de/golem/
Fauszt Tamás (2002): Multimédia és navigáció. Műhelytanulmányok, BME.

Feldman, Ian (1998): A Xanaduról, Ted Nelson 1990 World Tour. MEK. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu2.hun

Flusser, Villem (1997): Az írás: Van-e jövője az írásnak. Budapest: Balassi.
Foucault, Michel (1981): Mi a szerző? In: Világosság. 1981/7; ill. In: Foucault, Michel: Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Debrecen: Latin Betűk.
Foucault, Michel (2000): A szavak és a dolgok: A társadalomtudományok archeológiája. Budapest: Osiris.
Fűzfa Balázs (2006): ...Sem azé, aki fut...: Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében. Budapest: Argumentum.

Galántai Zoltán (2006): Participatív média, digitális állampolgárság, hírblog. 2006. szeptember. http://www.infoparkrt.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=436

Gács Anna (2007): Who Will Read Us if We All Become Authors?: Print and Digital Literary Periodicals, Authorship, and Authority. In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. Budapest: L'Harmattan.
Genette, Gérard (1996): Transztextualitás. In: Helikon. 1996/1-2.
Genette, Gérard (2006): Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig. Pozsony: Kalligram.
György Péter (1998): Digitális éden. Budapest: Magvető.
György Péter (2002): Memex: A könyvbe zárt tudás a 21. században. Budapest: Magvető.
György Péter (2007): Kontextusok kontextusa. In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. Budapest: L'Harmattan.
Gyuris Norbert (2006): A szerzőség problematikája Italo Calvino nyomtatott hipertextjében. In: Partitúra. 2006/1: 81-98.
Hipertext. A Helikon 2004/3. számának összeállítása. Szerkesztette Kappanyos András. 

Hesse, Carla (1997): Books in Time. In: Nunberg, Geoffrey, ed.: The Future of the Book. Berkeley: University of California Press: 21-36. http://www.stanford.edu/dept/HPS/HistoryWired/Hesse/HesseBooksInTime.html

Horváth Iván szerk. (1999): Magyar tartalomipar. Az 51. Frankfurti Könyvvásár multimédia-kiállításának hivatalos honlapja.

http://magyar-irodalom.elte.hu/contentware/magyar/

Horváth Iván (2000): Magyarok Bábelben. Szeged: JATEPress. http://magyar-irodalom.elte.hu/babel/index.html

Horváth Iván (2001): Az internet fenomenológiája. Budapest. http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/

Horváth Iván (2004): Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás - előadás a Mindentudás Egyetemén. http://www.mindentudas.hu/horvathivan/index.html
Hans Robert Jauss (1997a): A hitvita. In: Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei V., Pécs,: Jelenkor: 143-179.
Hans Robert Jauss (1997b): Egy posztmodern esztétika védelmében (Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán az utazó). In: H. R. J.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Budapest: Osiris: 236-268.
Intertextualitás. A Helikon 1996/1-2 számának összeállítása. Szerkesztette Angyalosi Gergely. 
Jackson, Shelley (1995, 2000): Patchwork Girl. CD-ROM. Watertown: Eastgate. 
Jefferson, Ann – Robey, David szerk. (1995, 2003): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris: Budapest. 
Joyce, Michael (1987, 2001): Afternoon: a story. CD-ROM. Watertown: Eastgate. 
Kappanyos András (2001): Kétséges egység: Az Átokföldje, és amit tehetünk vele. Pécs: Janus, Budapest: Osiris - Balassi.
Kappanyos András (2003): Irodalom a digitális közegben. In: Literatúra. 2003/1: 59-79.
Kappanyos András (2004): Hipertext. A számítógép és a humán tudományok. In: Helikon. 2004/3: 299-312.
Kelemen János (1975): Utószó Roland Barthes “Válogatott írások” c. kötetéhez. Budapest: Európa Könyvkiadó: 245-266.
Kelemen János (1981): Metakritika és nyelvfilozófia (előszó Foucault, Michel: Mi a szerző c. tanulmányához). In: Világosság. 1981/7 (melléklet).

Kiss Orchidea Edith (2006): Információkeresés a hipertext alapú környezetek szerkezetének függvényében. – PhD értekezés. http://www.erg.bme.hu/Mtars/dea/Kiss_Orhidea_PhD_tezisfuzet.pdf

Koskimaa, Raine (2000): Digital Literature: From Text to Hypertext and Beyond. http://www.cc.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml

Kristeva, Julia (1996): A szövegstrukturálás problematikája. In: Helikon. 1996/1-2: 14-22.
Kovács Gábor - Nyíri Kristóf szerk. (2003): Virtuális egyetem Magyarországon. Budapest: Typotex.
Kuhn, Thomas (1970): A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Gondolat.
Landow, Geroge P. (1997a): Hypertext 2.0: (being the revised, amplified edition of Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, 1992), Baltimore and London: The John Hopkins UP.

Landow, George P. (1997b): Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson? MEK. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/landow.hun

Leuthard, Beat (1996): Leben Online. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
Lévy, Pierre (1994): L'Intelligence Collective. Paris: Editions La Découverte.

Máray Tamás (2003): Hálózatok hálózata: az internet. - Előadás a Mindentudás Egyetemén. http://www.mindentudas.hu/maray/index.html

McAleese, Ray ed. (1989): Hypertext: Theory into Practice. Ablex, Norwood.
McGann, Jerome (2004): A hipertext alapjai. In: Helikon. 2004/3: 366-385.
Brian McHale (1987): Postmodernist Fiction. London and New York: Methuen.
McLuhan, Marshall (2001): A Gutenberg-galaxis: A tipográfiai ember létrejötte. Budapest: Trezor.

Moore, James F.  (2003): The Second Superpower Rears its Beautiful Head. http://cyber.law.harvard.edu/people/jmoore/secondsuperpower.html

Müllner András (2003): A hipertextuális közlés anomáliái és a Megbocsátás hipertextualizálásának kérdése. In: Literatúra. 2003/1. 80-97.

Müllner András (2004): Teknősbéka-sétáltatás: A város és a flaneur metaforája a hipertext-diskurzusban. In: Jelenkor. 2004/9. http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=623

Müllner András (2006): Platón beteg volt: Insert korunk technoopitmizmusának sorai közé. In: Jelenkor. 2006/5; ill. In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007. http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=1006

Müllner András – Bocsor Péter (2006): Rövid (kritikai) bevezetés a hipertext témájába a Fuharosok című CD-ROM kapcsán. In: Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2006. tavasz. http://www.apertura.hu/2006/tavasz/fuharosok/
Negroponte, Nicholas (1997): Total Digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder die Zukunft der Kommunikation. München.
Nelson, Theodor Holmes (1981): Literary Machines. Swarthmore.

Nelson, Theodor Holmes (1999): Way Out of the Box. Keio University and University of Southampton. http://ted.hyperland.com/TQdox/zifty.d9-TQframer.html

Nielsen, Jakob (1990): Hypertext and Hypermedia. San Diego, London: Academia Press. 
Nunberg, Geoffrey (1993): The Places of Books in the Age of Electronic Reproduction. In: Representations 42. Spring 1993: 13-37. 
Nunberg, Geoffrey (1996): Introduction. In: G. N. (ed.): The Future of the Book. University of California Press. 
Nyce, James - Kahn, Paué (1992): Da Memex a Hypertext. Padova: Franco Muzzio.

Nyíri Kristóf (1995): Hálózat és tudáskészség. In: A századvég szellemi körképe. Pécs: Jelenkor Kiadó. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/forras.htm

Nyíri Kristóf (1996): Bölcsészettudomány az írásbeliség után. In: Világosság. 1996/6.

Nyíri Kristóf (2000): A virtuális egyetem filozófiájához. In: Liget. 2000/02. http://www.hunfi.hu/nyiri/vil_ve.htm

Nyíri Kristóf (2003): Enciklopédikus tudás a 21. században. - Előadás a Mindentudás Egyetemén. http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme/nyiri/20031215nyiri.html

Parádi Andrea (2005): Internetes kritikai szövegkiadás. In: Kiss Farkas Gábor - Hegyi Ádám szerk.: A magyar irodalom filológiája. Budapest: Gépeskönyv.

http://www.tankonyvtar.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/index.html

 

Pavic, Milorad (1987): Kazár szótár. Újvidék: Fórum.

Petőfi S. János (1995): A hipertextuális irodalom a perszonal computer elterjedt alkalmazásának korszakában. http://www.jgytf.u-szeged.hu/~vass/szemm082.htm

Petrucci, Armando (2000): Olvasás az olvasásért: Az olvasás jövője. In: Guglielmo Cavallo – Roger Chartier, szerk.: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Budapest: Balassi: 381-401.

Rév István (2007): Why Does Intellectual Property Matter? In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007. http://mokk.bme.hu/kozpont/konferenciak/szetfolyoirat/eloadasok/revi

Silver, David (2000): Looking Backwards, Looking Forwards: Cyberculture Studies 1990-2000. In: David Gauntlett, ed., Web.Studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age. London: Arnold: 19-30.
Simanowski, Roberto (2004): Hiperfikció. In: Helikon. 2004/3: 388-426.

Sugár János szerk. (1996a): Hypertext, multimédia. Budapest: Artpool. http://www.artpool.hu/hypermedia/

Sugár János (1996b): Hypermédia kronológia. In: Sugár János szerk.: Hypertext, multimédia. Budapest: Artpool. http://www.artpool.hu/hypermedia/kronologia.html
Sullivan Andrew (2004): Now blog this: the new voices running the election. In: The Sunday Times. 2004/09/11. http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1213468/posts
Sütheő Péter (1999): Hypertext: Természetes intelligencia az információtudományban. Budapest: OSZK. 

Szakadát István (1995): Xanadu. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun

Szűts Zoltán (1998): Vallásváltás az internetes posztmodernben. Nagybecskerek.

Szűts Zoltán (2001): A hypertext. http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/tszz.html

Temesi Ferenc (1986, 1987): Por I-II. Budapest: Magvető.
Teslár Ákos (2000): Quirinus Kuhlmann versíró gépének rekonstrukciójáról. In: 2000, 2000. júl-aug. http://magyar-irodalom.elte.hu/2000/uj/12.htm#_ednref1

Tószegi Zsuzsanna (2001): Az új modus legendi: nemcsak a számítógép miatt változik a könyvolvasás. In: Könyv és nevelés. 2001/2. http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/2/cikk3.html

Tóth Tünde (2004): Online kritikai szövegkiadás Magyarországon. In: Helikon. 2004/3: 417-441.
Virágh András (2006): A Kazár szótár látszólagos ellentmondásai. Egy történelmi nyom és Pavic regényének kapcsolata. Palimpszeszt 2006. december. http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/25_szam/07.html

Wolf, Gary (1995): The Curse of Xanadu. In: Wired Science 1995/06. http://www.wired.com/wired/archive//3.06/xanadu.html?person=ted_nelson&topic_set=wiredpeople

<< 9. A tudás produkciója és reprezentációja a hipertextben  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés