Bevezetés az alkotmányjogba

A kurzus célja

A Bevezetés az Alkotmányjogba tantárgy célja, hogy az elsőéveseket hozzászoktassa a jogi gondolkodás, a jogi hermeneutika jellemzőihez és nagy vonalakban megismertesse velük a jogi és államigazgatási alapfogalmakat, a magyar jogforrási hierarchiát, az Alkotmányt, a magyar bírósági rendszert, az Alkotmánybíróság működését, a magyar államigazgatás egyes alapvető intézményeinek működését valamint az emberi jogok rendszerének alapjait.

A széles célkitűzés megköveteli, hogy a tananyag ne vesszen el a legapróbb részletekben, hiszen a hallgatóknak az első félévben elsajátított alapvető ismereteket a második és harmadik jogi tárgyú BA - félévben, illetve professzionális szinten az MA keretében lesz módjuk majd elmélyíteni. E félév célja, hogy alapvető állampolgári ismereteket közvetítsen egyetemi hallgatók felé. A tárgy szándékoltan széles tananyagot fog át, kiterjedt kötelező olvasmányi elvárással. A Bevezetés az alkotmányjogba tárgy lehetne a Kommunikáció és Médiatudomány szakon az az elsős bevezető tárgy, amely egyfajta szűrőként funkcionálhatna. A jelentős mennyiségű elsajátítandó tananyag, elolvasandó szakszöveg már elsőben hozzászoktathatná a hallgatókat a későbbi évek tudományegyetemi elvárásaihoz. Továbbá rádöbbenthetné azokat, akik valójában nem igényelnek társadalomtudományi oktatást, hogy időben mérlegeljék, megfelelő képzést választottak-e.

Az elkészült elektronikus tananyag nem tankönyv, inkább munkafüzethez hasonlítható, kiegészítő jellegű, kiegészíti a tankönyvekben olvasottakat, formailag pedig hangsúlyozottan kérdezésközpontú. Ennek oka az, hogy elsősorban segíteni szeretné az adott kurzus gondolkodási folyamatát és nem meghatározni, redukálni, lehatárolni azt. Nem tartalmazza teljes egészében azt az anyagot, amelyet át kell adni a hallgatónak, sőt, annak leglényegesebb elemeit rögzíti csak, feladata, hogy a tanárok számára egyfajta orientációt és vázlatot, a hallgatók számára jegyzetelési és tanulási segédanyagot biztosítson. A tananyag épít tehát az oktatói és hallgatói kreativitásra.

E tárgy elsajátítása folyamatos, hétről-hétre való készülést igényel, azaz a kurzus metodológiáját tekintve az angolszász egyetemek előadásként meghirdetett kurzusait tekinti mintának. A szigorú követelményrendszer mellett azonban a tananyag legfőbb céljának a jogi kultúra megszerettetését tekinti, tehát ahol lehetséges, ott arra törekszik, hogy az egzakt jogi ismereteket összekapcsolja a hallgatók irodalmi, művészettörténeti, médiatudományi és „médiagyakorlati” ismereteivel.

<< Mottó    Kötelező olvasmányok >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés