Simone de Beauvoir: A második nem, 1949

A női sors (determinizmus) tagadása

 

Láthattuk, hogy a filozófiai antropológia egyik alapkérdésében, a determinizmus vagy szabad akarat kérdésében az egzisztencializmus az ember szabadságát vallja, de ez bizonyos értelemben részleges vagy meghatározott, egy adott szituációban (helyzetben) érvényesülő szabadság. Ezeket a női szituációkat Beauvoir a második fenomenológiai kötetben veszi sorra. Az első kötet a tudományos elméletek szintjén vizsgálódik, és az ismert determinista felfogások cáfolatával bizonyítja a nő szabadságát. A nők adott alárendeltsége, második (nem) volta, nem szükségszerű, ezért megváltoztatható. A nőket nem sújtja sem 1. a biológiai sors (a női anatómiában rejlő, a szülés női adottsága), sem 2. a pszichológiai végzet, sem 3. a történetileg-társadalmilag szükségszerű alárendeltség, sem a gazdasági szükségszerűség. Az egyes fejezetek e szempontokat, elterjedt nézeteket, tudományos elméleteket vizsgálják meg. Az első fejezet a biológiai elméleteket, a második a legkorszerűbb pszichológiai elméletet, a pszichoanalízist, és a harmadik, a Történeti materializmus című fejezet a történeti-társadalmi-gazdasági törvényszerűséget ismerteti, amelyet a marxista filozófia egységben kezel. Ez a három fejezet egybetartozik, utána következik annak vizsgálata, hogyan alakult a nő helyzete a történelem folyamán. A mintegy 100 oldalas kis nőtörténelem inkább társadalom- és kultúrtörténet, nem eseménytörténet. Híres nőalakokat említ és a 19. századtól a női munka történetére is kitér, ugyanis a marxista filozófia központi fogalma a munka, a termelés. Az első kötet címe Tények és mítoszok volt, a Történelem fejezettel véget ér a tények számbavétele, és következnek a mítoszok. A női mítoszt az irodalom és a művészetek őrzik. Az eredeti francia kiadás öt fejezetben vizsgálja meg a következő szerzők nőalakjait, a nőiség irodalmi mítoszait: a francia Montherlant, Stendhal, Claudel, Breton és az angol D. H. Lawrence (utóbbit „A fallikus gőg” alcímmel).

 

<< A női szituáció kétértelműsége    Termelés (produkció) és újratermelés (reprodukció) – marxista hatások >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés