Antik és reneszánsz esztétikatörténet

Ajánlott olvasmányok bibliográfiája

liász (I. 1-7.; II. 484-492.)
Odüsszeia (I. 1-10.; I. 325-352.; VIII. 43-74.; VIII. 479-586.; XXII. 344-355.)
Hésziodosz, Istenek születése. Prooimion; Munkák és napok 1-10. in: Hésziodosz, Istenek születése; Munkák és napok. Ford. Trencsényi-Waldapfel Imre, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974.
Platón, Phaidrosz in: Platón, A lakoma, Phaidrosz (szerk., jegyz. Steiger Kornél; ford. Telegdy Zsigmond, Kövendi Dénes) Budapest, Ikon, 1994.
Ritoók Zsigmond (válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta) Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

A lakoma; Phaidrosz in: Platón, A lakoma, Phaidrosz.
Nagyobbik Hippiasz. Ford. Kárpáty Csilla in: Platón összes művei. Budapest, Európa, 1984, 1. kötet

Ión. Ford. Ritoók Zsigmond in: Platón összes művei. 1. kötet
Állam II. 376 c - III. 412 c és X. in: Platón összes művei. 2. kötet
Szemelvények az Államból, a Törvényekből a Philéboszból és a Timaioszból. in: Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez.


Gorgiasz. Ford. Péterfy Jenő in: Platón összes művei. 1.kötet
Phaidrosz in: Platón, A lakoma, Phaidrosz.


Arisztotelész, Poétika és más költészettani írások. Ford. Ritoók Zsigmond, a kötetet szerk. és a jegyzeteket összeáll. Bolonyai Gábor. Budapest : PannonKlett, 1997
Politika VIII. könyv in: Arisztotelész, Politika. Bevez. és jegyz. Simon Endre; ford. Szabó Miklós. Budapest, Gondolat Kiadó, 1969 vagy 1984

 

Rétorika I. könyv. in: Arisztotelész, Rétorika. Ford., a jegyzeteket és az utószót írta Adamik Tamás. Budapest, Gondolat, 1982.
A szónokról. in: Cicero válogatott művei. Szerk. Havas László. Budapest, Európa, 1987.


Pszeudo-Longinosz, A fenségről. Ford. Nagy Ferenc, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965.
Horatius: De arte poetica (Epistularum libert alter III - Az Episztolák második könyve III.) in: Horatius összes versei, Budapest, Corvina 1961.

Plotinos, A szépről és a jóról. Ford.: Magyariné Techert Margit, Budapest, 1925. Reprint kiadás: Budapest, Farkas L. I., 1998
Plotinos, Istenről és a hozzá vezető utakról. Ford. Magyariné Techert Margit, Officina, 1944. Reprint kiadás: Budapest, Farkas L. I., 1993.

Szemelvények az Égi és a földi szépről c. gyűjteményből

F. Petrarca, Levél Gherardo Petrarca karthausi szerzeteshez; Ennius beszéde Scipióhoz az Africa c. hőskölteményből. In: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. vál.: Koltay-Kastner Jenő, Akadémia Kiadó, Budapest, 1970. 47-55.o.
G. Boccaccio, Dante magyarázataiból; A Dante-életrajzból; A költészet védelme �Az istenek leszármazásá"-ból. In: Koltay-Kastner, 55-97.o.
L. Castelvetro, Poétikájából. In: Koltay-Kastner, 288-306.o.
Cesare Vasoli, A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. (a humanizmusról szóló fejezet)

Marsilio Ficino, A szépségről. In: Koltay-Kastner, 102-103.o.; A szerelemről, avagy magyarázat Platón A lakoma című művéhez. In: Reneszánsz etikai antológia, szerk. Vajda Mihály, Gondolat, Budapest, 1984.
Cesare Vasoli, i.m., III. A platonizmus. c. fejezet

S. Speroni, Beszélgetés a retorikáról. In: Koltay-Kastner, 173-199.o.
F. Robortello, Arisztotelész-magyarázataiból.
Cesare Vasoli, i.m., VI.4. A cinquecento retorikájának fejleményei c. fejezet

G. Vida, Ars Poetica. In: Koltay-Kastner, 125-173.o.
G. Fracastoro, Navagero, avagy beszélgetés a költészetről. In: Koltay-Kastner, 235-263.o.
G. C. Scaligero, A Poétikából, In: Koltay-Kastner, 273-288.o.
Cesare Vasoli, i.m., II. Az arisztotelészi Poétika és a cinquecento költészeti vitái.

Kézikönyvek, ajánlott irodalom

A. E. Taylor, Platón. Budapest: Osiris, 1997.
pp. 44-73; 150-208; 295-330; 369-445.

G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Budapest, 1998. 271-353

Sir David Ross, Arisztotelész. Budapest: Osiris, 1996.
pp. 347-372.

Ernesto Grassi, A szépség ókori elmélete. Pécs: Tanulmány Kiadó, 1997.

Ritoók Zsigmond, A görög énekmondók. Budapest, 1973.

Marót Károly, A görög irodalom kezdetei, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956, pp.81-253.

P.O. Kristeller, Szellemi áramlatok a reneszánszban. Magvető, Budapest, 1979. (Gyorsuló Idő)

E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Wiss. Buchg., Darmstadt, 1963.

P.O. Kristeller, Humanismus und Renaissance. Wilhelm Fink Verlag, München. (Uni Taschenbücher 914)

L. Batkin, Az itáliai reneszánsz. Gondolat, Budapest, 1986.

A. Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600. Oxford, Clarendon Press, 1959.

P. Burke, Az olasz reneszánsz. Osiris-Századvég, Budapest, 1994.

E.H. Gombrich, Norm and Form. Studies in the art of the Renaissance. Phaidon, London and New York, 1961. 1971.

Hanna-Barbara Gerl, Rhetorik als Philosophie. Lorenzo Valla. Fink Verlag, München, 1974. (Humanistische Bibl. Reihe I. Bd. 13)

Werner Beierwaltes, Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1980/11

<< A kurzus célja és koncepciója    1. A mimészisz >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés