Fogalomtár etika szakosoknak

Előszó


Előszó

Előszó

A felsőoktatás új képzési struktúrájában a bölcsészettudományi szakok között sajátos helyet foglal el a szabad bölcsészet alapszak, mivel különböző, korábban önálló szakként működő szakirányokat foglal magába, mint például filozófia, etika, esztétika. Ennek az oktatási anyagnak a készítői egyrészt a néhány éve kidolgozott és útjára indított etika, ember- és társadalomismeret egyetemi szak oktatása során szerzett tapasztalataikra támaszkodtak, másrészt a szabad bölcsészet szak sokfelé elágazó képzési követelményeire voltak tekintettel. Az ilyen jellegű képzés több, önmagában is nagy múlttal és gazdag ismeretanyaggal bíró tudományra épít. A hallgatók szemszögéből nézve a legnagyobb nehézséget minden bizonnyal e széles tárgyterület áttekintése jelenti. Nehezen követhető, hogy az emberi létezéssel kapcsolatos problémák hogyan jelennek meg a legkülönbözőbb tudományokban, és milyen vonatkozást tartanak fenn egymással. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a Fogalomtár szabad bölcsészet szakosoknak, különös tekintettel az etika szakirányra című oktatási segédlet. Formáját és szerkesztési elvét tekintve leginkább egy lexikonhoz hasonlít: szócikkek, utalások, hivatkozások formájában tárgyalja a legfontosabb problémákat. A formai hasonlóságban azonban kimerül ez a rokonság. Célunk ugyanis az volt, hogy ne egy semleges, objektív hangvételű, tényközlő lexikont vagy enciklopédiát készítsünk, hanem hogy az eddigi oktatási tapasztalatainkra támaszkodva, fogalmakon keresztül mutassuk be és dolgozzuk fel azokat az alapvető filozófiai, filozófiatörténeti, etikai, ismertelméleti, esztétikai, vallástörténeti, pszichoanalitikai kérdéseket, melyek tárgyalására kurzusaink épülnek. Egy-egy szócikk megírása során sok esetben nem annyira az információközlés szándéka, mint inkább az érdeklődés felkeltése, illetve a lehetséges kutatási irányok kijelölése vezérelt bennünket. A szócikkek terjedelmében, hangsúlyozásában és kidolgozásában mutatkozó aránytalanságokat is ez magyarázza. Mindebből természetesen következik, hogy nem törekedtünk semmilyen értelemben sem a teljességre. Mind a címszavak kiválasztása, mind a kidolgozásuk és a hangvételük kapcsán számos hiányosságra lehetne felhívni a figyelmet. De éppen a formának köszönhetően, mind a szócikkek, mind az idézetek tetszés szerint bővíthetők és kiegészíthetők. A szerzőknek is feltett szándékuk, hogy tovább dolgozzanak munkájukon. A szerzők nevének szignóját egyébként az egyes szócikkek végén feltüntettük: Dr. Kicsák Lóránt (K.L.), Komlósi Csaba (K.CS.), Dr. Loboczky János (L.J.), Dr. Thiel Katalin (T.K.) (A Dr. Thiel Katalin által írt szócikkek Heller Ágnes etikai trilógiája alapján készültek.) Persze a szócikkekben igyekeztünk az adott fogalomról vagy problémáról az alapvető információkat megadni, melyek minden esetben bővülnek az utalásokon keresztül elérhető, odakapcsolódó fogalmakkal vagy problémákkal. A szócikkek után, ahol lehetséges volt, reprezentatív idézeteket adtunk meg, hogy az adott fogalom vagy probléma „eredeti” megfogalmazását is bemutassuk. Ezek tovább bővíthetők nagyobb terjedelmű szövegekkel, életrajzokkal, bibliográfiákkal, melyek egy központi adatbázisban helyezhetők el. Így, felütve a Fogalomtárat egy szócikknél, az utalásokon és kapcsolódó szövegeken keresztül az olvasó előtt egy egész problémakör történeti és tematikus összefüggésbe ágyazva bontakozhat ki.

Kicsák Lóránt

 

A szócikkek ABC rendben:

A, Á

Akárki

Álom, álommunka

Általános etika

Analitikus és szintetikus ítéletek

Apatheia

A priori formák

Areté

Arkhé

Ataraxia

Autonómia

B

C

Conditio humana

D

Dasein

Dekonstrukció

Destrukció

 

E, É

Egzisztencia

Egzisztenciális választás

Eidolon

Eidosz

Elfojtás

Elsődleges és másodlagos tulajdonságok

„Emberi természet”

Én-instanciák

Epokhé

Erkölcsfilozófia/Morálfilozófia

Erkölcsi autonómia

Erkölcsi ítélet

Erkölcsi normák, szabályok

Erkölcsiség

Értékek

Értékorientáció

Az értékek átértékelése

Értékszférák elmélete

Esetleges személy

Eudaimónia

F

Felelősség

G

H

Harmónia

Hédoné

Hermeneutika

 

I, Í

Idea

Az ideák eredete

Idő, időtudat

Igazságelméletek

Igazságosság 

Indukció, dedukció

Intencionalitás

Irónia

Ismeretelmélet

„Isten halott”

Ízlés

 

J

Játék

Jó – Rossz

 

K

Katarzis

Kategorikus imperatívusz

Kettős (ön)reflexió

Komikus/Komikum

Konstitúció

Kopernikuszi fordulat

Ködképek, idólumok

 

L

Lelkiismeret

Lelki készülék

 

M

Mimézis/utánzás

Morális választás

 

N

Nihilizmus


O, Ó 

Ontológiai differencia

Orientatív elvek


Ö,Ő 

Ösztönök, ösztöntörekvések

P

Parancsoló maximák

Perspektívizmus

Phronészisz

 

Q

R

Racionális választás elmélete

Reciprocitás

Reprezentáció, reprezentacionalizmus

Ressentiment

Rút

 

S, SZ

Sensus communis

Személyiségetika/magatartáselmélet

Szép és szépség

Szkepszis, szkepticizmus

Szolidáris személy

Szolipszizmus

 

T

Természetes beállítódás, fenomenológiai beállítódás

Tiltó maximák

Tisztességes személy

Tragikus/tragikum

Transzcendentális elemzés

Tudattalan

Tudomány

A tudomány története

Tulajdonképpeni lét

 

U, Ú

Ugyanannak örök visszatérése

Univerzális maximák

 

Ü,Ű

Übermensch

Üdvösség

Üdvtechnikák

 

V

Vallás

Verifikáció

Világvallások

 

W

Z, ZS

<< Címoldal    Akárki >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés