Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban

A tananyag szerkezete (tartalom, szöveggyűjtemény, irodalom)

Minden fejezet elején egy - nyitott felületen elhelyezett, vagyis mindenki számára hozzáférhető - előadás áll, ez vezeti be a hallgatókat a téma tanulmányozásába (1). Az előadásokhoz fejezetenként kapcsolódnak a módszertani olvasókönyv tartalmát alkotó tanulmányok (2). Ezek digitalizált szövegfájlok, gyakran angol vagy német nyelven, amelyekhez egy tartalommal később feltöltendő harmadik felületen kapcsolódnak e tanulmányok fordításai. Az előadásokhoz egy negyedik szinten kapcsolódnak - az itt leirt módszerek alkalmazását bemutató - példák, szemléltető anyagok (4).

 


1. Előadás

1.1. Az empirikus kutatások kvalitatív módszereinek episztemológiai alapvetései

1.2. A kvalitatív módszerek története a társadalom- és kultúratudományokban (Feischmidt Margit)

1. Szöveggyűjtemény

1A. Pozitivizmus, funkcionalizmus, community studies. Az empirikus munka kezdete az antropológiában és a szociológiában

Malinowski, Bronislaw 2000 (1922): A nyugat-csendes-óceániai térség argonautái. Café Babel 36 (2), 43-57.  

Whyte, William Foote 1999 (1955): Utcasarki társadalom. Bp.: Új Mandátum. Különösen: 301-408.

Gupta, Akhil és Ferguson, James 1997: Discipline and Practice: „The Field" as Site, Method and Location in Anthropology. In: A. Gupta és J. Ferguson eds. Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of Field Science. Berkley: University of California Press, 1-45.

Vörös Miklós és Frida Balázs (2004): Az antropológiai résztvevő megfigyelés története. In: Településkutatás. Letenyei László szerk. Budapest: L'Harmattan. 395-416.  

1B. A társadalom- és kultúraelmélet fenomenológiai és hermeneutikai fordulatának módszertani implikációi 

Holstein, James A. and Jaber F. Gubrium: Phenomenology, ethnometodology, and Interpretative practice. In: Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln eds. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks - London - New Delhi: Sage, 262-272 

Schütz, Alfred és Thomas Luckamnn: Az életvilág struktúrái (részletek). In. Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig I. Budapest, Új Mandátum, 2000, 272-302.

Geertz, Clifford 1994: Mély játék. Jegyzetek a bali kakasviadalról. "A bennszülöttek szemszögéből": Az antropológiai megértés természetéről. In: Niedermüller Péter szerk. Az értelmezés hatalma. Bp: Századvég, 126-216.   

1C. Az etnográfiai reprezentáció válsága. Újabb próbálkozások

Rosaldo, Renato (2004): A bánat és a fejvadászok őrjöngésének kapcsolata. In: Antropológiai irányzatok a második világháború után. Biczó Gábor szerk. Debrecen: Csokonai, 257-275.  

Clifford, James(1999a): Bevezetés: Részleges igazságok. In. Helikon, 1999/4, 494-513.  

Clifford, James (1999b): Az etnográfiai allegóriáról. In: N. Kovács Timea szerk. A kultúra narrativái. Budapest: Kijárat, 151-181. 

 


2. Előadás: a társadalom, mint szöveg

2A. A diskurzuselemzés a társadalomtudományokban (Glózer Rita)

2B. Elbeszélés és azonosság a társadalomkutatásban (Kovács Éva)

 

2. Szöveggyűjtemény

2A Diskurzuselméletek

Szabó, Márton (2003b): A szövegvalóság elve, Paul Ricoeur a hermeneutikai társadalomtudományról, In: uő. A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. (Posztmodern politológiák) L' Harmattan, Budapest, 30-43. o. http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b170/

Foucault, Michel (1998 [1971]): A diskurzus rendje, in: Foucault, Michel: A fantasztikus könyvtár, vál. és ford. Romhányi Török Gábor. Pallas Stúdió - Attraktor Kft., Budapest, 50-74.  

van Dijk, Teun A.: A kritikai diskurzuselemzés elvei. Fordította Kriza Borbála. In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 442-477. 

2B. Narratológiai elméletek

Apitzsch, Ursula - Lena Inowlocki (2000): Biographical Analysis. A German School. In Chamberlaine, Prue - Bornat, Joanna - Wengraf, Tom: The Turn to Biographical Methods in Social Science. London/New York: Routledge, 53-70.

Ricoeur, Paul 2002: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés (ford. Szabó Márton) Szociológiai Figyelő, 1-2. szám, 60-76. 

Tengelyi László (1998): Élettörténet és sorsesemény. Budapest: Atlantisz, 13-48.

 

 


3. előadás: a közösségkutatások.

Közösségkutatások Magyarországon (Kotics József)

3. Szöveggyűjtemény

Sárkány Mihály 2000: Közösségtanulmányok és összehasonlitásuk lehetőségei. In: Kalandozások a 20. századi antropológiában. Budapest: L'Harmattan, 57-72.

Jahoda, Marie- Lazarsfeld, Paul- Zeisel, Hans (1999): Marienthal. Szociográfiai kísérlet a tartós munkanélküliség hatásairól. Budapest, Új Mandátum. 

Ambrus Péter 2000 (1988): A Dzsumbuj. Bp: Magvető, különösen 162-176.

 


4. Az empirikus kutatás folyamata. Kvalitatív és kvantitatív módszerek

Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp: Balassi, itt: 2.4., 108-137.

4. Szöveggyűjtemény

Bryman, Alan (2004): Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolás. In: Településkutatás. Letenyei László szerk. Budapest: L'Harmattan. 371-391.

 


5. előadás: az adatfelvétel módszerei.

5A. A terepmunka és résztvevő megfigyelés (Feischmidt Margit)

 

5A. Szöveggyűjtemény

Emerson, Robert M. (2001): Fieldwork Practice. Issues in Participant Observation. In: Contemporary Field Research, 113-151.

Lofland, John (1974): Feldnotizen (Fieldnotes), 110-120.

San Roman, Teresa (2005): A megérzéstől a megerősítésig: a terepmunka az antropológiában. In: Településkutatás, 360-369.

5A. Példa, terepnapló

További irodalom:

Letenyei László (2003): Résztvevő megfigyelés. In: Településkutatás. Letenyei László szerk. Budapest: L'Harmattan. 73-95.

Babbie, Earl (1998): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 10. fejezet. A terepkutatás. Budapest. Balassi, 301-336.

Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz és Linda L. Shaw (1995): Writing Ethnographic Fieldnotes. University of Chicago Press.

Beer, Bettina (Hg.) Methoden und Techniken der Feldforschung. Berlin: Dietrich Reimer.

 

 

5B. Interjúmódszerek és technikák (Kovács Éva)

 

5B. Szöveggyűjtemény:

Kvale, Steinar 2005: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest. (4 fejezet)    

Solt Ottilia: Interjúzni muszáj. In: uö. Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások. Első kötet. Bp: Beszélő, 29-45.

Heltai Erzsébet és Tarjáni József (2004): A mélyinterjú készítése - és az elkövethető hibák forrásai. In: Településkutatás, 502-543.

Kovács András: (1992): Szóról szóra, Buksz 4: 88-94.

Kovács Éva - Vajda Júlia (2002): „Leigazoltam a zsidókhoz. In: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Múlt és Jövő kiadó Budapest, 61-78.

 

5B Példa. Interjú vezérfonal, interjúesszé, interjú rövid átirat

 

5C. A fókuszcsoport (Oblath Márton)

 

5C. Szöveggyűjtemény:

Kitzinger, Jenny: Bevezetés a fókuszcsoportos vizsgálatba. In: Terepkutatás, 467-475.

Vicsek Lilla (2004): A fókuszcsoportos vizsgálat kimenetelét befolyásoló tényezők. Letenyei László szerk. (2003) Településkutatás. Szöveggyűjtemény. 477-498.

5C Fókuszcsoport minta és fókuszcsoport minta Szilassy-Feischmidt


5D. Vizuális módszerek - előadás

5D1. A fényképezőgéppel a terepen (Béres István)

5D2. Kamerával a terepen (Szuhay Péter)

 

5. Szöveggyűjtemény

Ball, Michel (1992): Analyzing visual data. Newbury Park, Sage. (részletek)

Collier, John Jr. - Collier, Malcolm (1986): Visual Anthropology: Photography as a Research Method. Albuquerque, University of New Mexico Press. (részletek)

Hans Belting: Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok, Budapest: Kijárat, 2003, MÉDIUM - KÉP - TEST c. fejezet

Sarah Pink: Interdiszciplináris programok a vizuális kutatásban. A vizuális antropológia újragondolása. In: Letenyei szerk. Településkutatás, 703-728.

 

5. Példák

 


6. Előadás: Kvalitatív adatok elemzése és értelmezése

6A. A megalapozott elmélet: empíria és elmélet viszonya a kvalitatív kutatásokban (Feischmidt Margit)

Szöveggyőjtemény:

Gelencsér Katalin (2003): Grounded theory. Szociológiai Szemle 1, 143-154.

Böhm, Andreas: Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory: Qualitative Forschung. Ein Handbuch, 475-485.

Schmidt, Christiane: Analyse von Leitfadeninterviews. In: Qualitative Forschung, 447-456.

 

6B. A narratív-biográfiai elemzés (Kovács Éva)

Szöveggyűjtemény

Fischer-Rosenthal, W. und G. Rosenthal: Warum Biographieanalyse und wie man sie macht. Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 17 (1997) 4, S. 405-425.

Wolfram Fischer-Rosenthal: Strukturale Analyse biographischer Texte In: Brähler, E. - Adler, C. (Hg) (1996): Quantitative Einzelfallanalysen und qualitative Verfahren. Gießen: Psychosozial-Verlag; 147-208.

 

6C. Tartalomelemzés és diskurzuselemzés (Glózer Rita)

Szöveggyűjtemény:

Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, Uwe - Kardorff, Ernst von - Steinke, Ines (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Rheinbek bei Hamburg, Rowohlt, 2000, 468-475.
Parker, Ian: Die diskursanalytische Methode. In: Qualitative Forschung. Ein Handbuch, 546-556.
Wodak, Ruth - Meyer, Michael: Methods of Critical Discourse Analysis, Sage: London/Thousand Oaks/New Delhi 2001. 32-61.

 

   1. előadás >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés