Fogalomtár etika szakosoknak


Komlósi Csaba

Loboczky János

Lőrinczné Thiel Katalin

Kicsák Lóránt

Tartalomjegyzék

Címoldal

Előszó

Akárki

Álom, álommunka

Általános etika

Analitikus és szintetikus ítéletek

Apatheia

A priori formák

Areté

Arkhé

Ataraxia

Autonómia

Conditio humana

Dasein

Dekonstrukció

Destrukció

Egzisztencia

Egzisztenciális választás

Eidólon

Eidosz

Elfojtás

Elsődleges és másodlagos tulajdonságok

Emberi természet

Én-instanciák

Epokhé

Erkölcsfilozófia/Morálfilozófia

Erkölcsi autonómia

Erkölcsi ítélet

Erkölcsi normák, szabályok

Erkölcsiség

Értékek

Értékorientáció

Az értékek átértékelése

Értékszférák elmélete

Esetleges személy

Eudaimonia

Felelősség

Harmónia

Hédoné

Hermeneutika

Idea

Az ideák eredete

Idő, időtudat

Igazságelméletek

Igazságosság

Indukció, dedukció

Intencionalitás

Irónia

Ismeretelmélet

Isten halott

Ízlés

Játék

Jó/Rossz

Katarzis

Kategorikus imperatívusz

Kettős (ön)reflexió

Komikus (komikum)

Konstitúció

Kopernikuszi fordulat

Ködképek, idólumok

Lelkiismeret

Lelki készülék

Mimézis

Morális választás

Nihilizmus

Ontológiai differencia

Orientatív elvek

Ösztönök, ösztöntörekvések

Parancsoló maximák

Perspektívizmus

Phronészisz

Racionális választás elmélete

Reciprocitás

Reprezentáció, reprezentacionalizmus

Ressentiment

Rút

Sensus communis

Személyiségetika/magatartáselmélet

Szép és szépség

Szkepszis, szkepticizmus

Szolidáris személy

Szolipszizmus

Természetes beállítódás, fenomenológiai beállítódás

Tiltó maximák

Tisztességes személy

Tragikus (tragikum)

Transzcendentális elemzés

Tudattalan

Tudomány

A tudomány története

Tulajdonképpeni lét

Ugyanannak örök visszatérése

Univerzális maximák

Übermensch

Üdvösség

Üdvtechnikák

Vallás

Verifikáció

VilágvallásokVissza a tananyagok listájához
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés