1. Filmelmélet bibliográfia

Modern filmelmélet

Filmelmélettörténet: Modern filmelmélet

Bibliográfia

(Összeállította: Vincze Teréz)

 

 

Pszichoanalízis és filmelmélet

 

Kiemelt szövegek:

Metz, Christian: A képzeletbeli jelentő. In: A képzeletbeli jelentő. Három tanulmány. Filmtudományi Szemle (1981/2) pp. 57–101. (3., 4., 5. fejezet)

Althusser, Louis: Ideológia és ideologikus államapparátusok. In: Testes könyv. (Szerk.: Kiss Attila Attila–Kovács Sándor–Odorics Ferenc) Szeged: Ictus és JATE, 1996. pp. 373–412.

Baudry, Jean-Louis: Az apparátus. Metropolis (1999/nyár) pp. 10–23.

De Lauretis, Teresa: A konok késztetés. Metropolis (1999/nyár) pp. 34–52.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Althusser

Mi a szerepük az ideológiai államapparátusoknak (IÁA) és hogyan működnek a társadalomban?

Milyen szerepet játszanak az IÁA-ok a szubjektum megképződésében?

Hogyan kapcsolódik Althussernek az IÁA-ra vonatkozó elmélete a pszichoanalitikus filmelmélethez?

 

Metz

Mik jellemzik a néző/befogadó „működését” a mozi apparátusában?

Milyen azonosulási formák működnek a mozi-szituációban?

Hogyan értelmezed a szkopofília, a voyeurizmus és a fétis fogalmait Metz szövege alapján?

 

Baudry

Milyen optikai jellegű metaforák alkalmazása jellemzi a lelki szerkezet apparátusát leíró szövegeket/elméleteket?

Mi a szerepe, hogyan működik a platóni barlang-hasonlat a mozi apparátusának leírásában? (Konkrét megfelelések bemutatása!)

Értelmezd Baudry szövege alapján, mit jelent az, hogy „a mozi szimulációs készülék”!

 

De Lauretis

Ismertesd a szöveg alapján Freud és Foucault elméletét a szexualitásról! Térj ki a „biohatalom” és az „ösztöntörekvés” fogalmainak értelmezésére!

A szöveg alapján mutass be néhány példát a szexualitás ábrázolásának filmbeli megjelenésére!

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Pszichoanalízis és filmelmélet című összeállítása (1999/nyár).

A Metropolis Varratelmélet című összeállítása (2005/1.).

Altman, Ch. F.: Psychoanalysis and Cinema. The Imaginary Discourse. Quarterly Review of Film Studies (1977) no. 3., vagy: Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods II. Berkeley: University of California Press, 1985. pp. 517–531.

Baudry, Jean-Louis: L’effet-Cinéma. Paris: Albatros, 1978.

Bergstrom, Janet (ed.): Endless Night: Cinema and Psychoanalysis, Parallel Histories. Berkeley: University of California Press, 1998.

CinémAction (1989) no. 50. Pszichoanalízis és film különszám.

Cowie, Elizabeth: Fantasia. In: Cowie: Representing the Woman. Cinema and Psychoanalysis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. pp. 123–165.

Doane, Mary Ann: Temporality, Storage, Legibility: Freud, Marey and the Cinema. In: Bergstrom, Janet (ed.): Endless Night: Cinema and Psychoanalysis, Parallel Histories. Berkeley: University of California Press, 1998.

Erős Ferenc: Lacan, avagy a vágy tragédiája. Thalassa (1993/2) pp. 29–44.

Film Criticism XIV. (1990) no. 3. Pszichoanalízis és film különszám.

Kaplan, E. Ann (ed.): Psychoanalysis and Cinema. New York: Routledge, 1990.

Lacan, J.: A tükör-stádium. (ford. Babarczy E.) Thalassa (1993) no. 2. pp. 5–11.

Mitchell, Stephen A.–Black, Margareth J.: A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Budapest: Animula Kiadó, 2000.

Rodowick, David N.: Vision, Desire, and the Film-Text. Camera Obscura (1985) no. 6.

Sigmund Freud művei IX. Művészeti írások (szerk.: Erős Ferenc) Budapest: Filum Könyvkiadó, 2001.

Silverman, Kaja: Historical Trauma and Male Subjectivity. In: Silverman: Male Subjectivity at the Margins. NY, London: Routledge, 1992. pp. 52–121.

Smith, J. H.–Kerrigan, W. (eds.): Images in our Souls: Cavell, psychoanalysis and cinema. Baltimore: John Hopkins University Press, 1987. (különösen Cavell, Gould és Timothy tanulmánya)

Thalassa IV. (1993) no. 2. Lacan-különszám.

Walsh, M.: Returns the Real. Lacan and the Future of Psychoanalysis in Film Studies. Post Script 14 (1995) nos. 1–2. pp. 22–32.

 

Feminizmus és filmelmélet

 

Kiemelt szövegek:

Mulvey, Laura: A vizuális élvezet és az elbeszélő film. Metropolis (2000/4) pp. 12–23.

Doane, Mary Ann: Film és maszk. A női néző elmélete. Metropolis (2000/4) pp. 24–36.

Modleski, Tania: Hitchcock, a feminizmus és a patriarchális tudattalan. Metropolis (2000/4) pp. 38–52.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Mulvey

Hogyan jellemezhető Mulvey szövege alapján az elbeszélő film által a néző számára nyújtott „vizuális élvezet”? Miért és hogyan kell ezt az élvezetet átalakítani a szerző szerint?

Mutasd be a Mulvey által említett rendező- és filmpéldák alapján, milyen típusai vannak a „vizuális élvezet” létrehozásának a filmben?

Hasonlítsd össze Mulvey szövege alapján a férfi és női szerepeket a mozi szituációjában (filmi elbeszélés, nézőség)!

 

Doane

Doane szövege alapján hogyan értelmezhető a „maszkviselés” mint a női nézőség metaforája? Mi a szerepe ebben a „közelség” fogalmának?

Értelmezd a „szemüveges nő” vizuális kliséjét Doane szövege alapján! Hivatkozz konkrét filmpéldákra (saját filmélményeidre is gondolj)!

Mutasd be, hogyan értelmezi a női tekintet cenzúrázását Doane Robert Doisneau fotójának (Un regard oblique) elemzésekor!

 

Modleski

Mutasd be Modleski szövege alapján, hogy mik teszik alkalmassá Alfred Hitchcock művészetét arra, hogy a feminista filmelmélet egyik legkedveltebb kutatási témájává váljon!

Hogyan jellemzi a női néző helyzetét és lehetőségeit Modleski?

Mutasd be Modleski szövege alapján, hogy milyen jellegzetes női és férfi szerepeket találunk Hitchcock filmjeiben!

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Feminizmus és filmelmélet c. száma (2000/4).

Bergstrom, Janet–Doane, Mary Ann: The Female Spectator: Contexts and Directions. Különszám. Camera Obscura (Spring 1989) nos. 20–21.

Carson, Diane–Dittmar, Linda–Welsch, Janice R.: Multiple voices in feminist film criticism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

Chodorow, Nancy J.: A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000.

Cook, Pam–Dodd, Philip (eds.): Women and Film: A Sight and Sound Reader. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Cook, Pam–Dodd, Philip (eds.): Women and Film: A Sight and Sound Reader. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Creed, Barbara: Horror and the Monstrous-Feminine. Screen 27 (1986) no. 1. pp. 44–70., vagy: Donald, James (ed.): Fantasy and the Cinema. London: BFI, 1989. pp. 63–90., vagy: Thornham, Sue (ed.): Feminist Film Theory. A Reader. New York: NY U.P., 1999. pp. 251–266.

De Lauretis, Teresa: Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1984.

Doane, Mary Ann: Femmes Fatales: Feminism, Film Theory and Psychoanalysis. New York: Routledge, 1991.

Erens, Patricia (ed.): Issues in Feminist Film Criticism. Bloomington: Indiana University Press, 1990.

Gaines, Jane: White Priviledge and Looking Relations: Race and Gender in Feminist Film Theory. In: Erens, Patricia (ed.): Issues in Feminist Film Criticism. Bloomington: Indiana University Press, 1990.

Gledhill, Christine: Pleasurable Negotiations (1988). In: Thornham, Sue (ed.): Feminist Film Theory. A Reader. New York: NY U.P., 1999. pp. 166–179.

Greer, Germaine: A kasztrált nő. Budapest: Corvina, 2002.

Johnston, Claire: The Subject of Feminist Film Theory/Practice. In: The Sexual Subject. A Screen Reader in Sexuality. NY, London: Routledge, 1992. pp. 295–300.

Johnston, Claire: Women’s Cinema as Counter Cinema. In: Thornham, Sue (ed.): Feminist Film Theory. A Reader. New York: NY U.P., 1999. pp. 31–40.

Kuhn, Annette: Women’s Genres: Melodrama, Soap Opera and Theory. In: Thornham, Sue (ed.): Feminist Film Theory. A Reader. New York: NY U.P., 1999. pp. 146–156.

Laqueur, Thomas: A testet öltött nem. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2002.

Miles, Rosalind: Az idő leányai. A nők világtörténelme. Budapest: Balassi Kiadó, 2000.

Penley, Constance (ed.): Feminism and Film Theory. New York: Routledge, 1988.

Penley, Constance: Feminism, Film Theory, and the Bachelor Machines. In: Penley: The Future of an Illusion. Film, Feminism, and Psychoanalysis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. pp. 57–80., vagy: Stam–Miller (eds.): Film and Theory. An Anthology. Blackwell, 2000. pp. 456–473.

Randall, Vicky–Waylen, Georgina (szerk.): Társadalmi nem, politika és az állam. Budapest: Jószöveg Műhely, 2003.

Thornham, Sue (ed.): Feminist Film Theory. A Reader. NY U.P. 1999.

 

Queer-elmélet

 

Kiemelt szövegek:

Jagose, Annamarie: Queer-elméletek. In: uő: Bevezetés a queer-elméletbe. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2003. pp. 75–97.

Dragon Zoltán: Ki nevet a végén? Neil Jordan: A síró játék. http://www.filmkultura.hu/2001/articles/essays/sirojatek.hu.html

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Dragon

Mutasd be Dragon Zoltán szövegének segítségével, hogyan alkalmazhatóak a queer-elmélet kérdésfelvetései Neil Jordan: A síró játék című filmjének elemzésekor/értelmezésekor!

 

Ajánlott szövegek:

Queer-elmélet összeállítás. Replika (1998 december) nos. 33–34. pp. 195–257.

Jagose, Annamarie: Bevezetés a queer-elméletbe. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2003.

Butler, Judith: Jelentős testek – A „szexus” diszkurzív korlátairól. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2005.

Laqueur, Thomas: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2002.

Eszenyi Miklós: „Férfi a férfival, nő a nővel” – Homoszexualitás a történelemben, a társadalomban és a kultúrában. Budapest: Corvina, 2006.

 

Posztkoloniális elmélet

 

Kiemelt szövegek:

Stam, Robert–Spence, Louise: Kolonializmus, rasszizmus és reprezentáció. (Buglya Zsófia ford.) Metropolis (2005) no. 2. pp. 12–26.

Mitsuhiro Yoshimoto: A radikalizmus nehézségei: A filmtudomány és a posztkoloniális világrend. (Simon Vanda ford.) Metropolis (2001) no. 1. pp. 41–49.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Yoshimoto

Ismertesd Yoshimoto Mitsuhiro cikke alapján, milyen általános problémák jellemzik a (film)művészeti „Másik” (=nem-nyugati kultúrák) megismerését/értelmezését!

„a nyugati filmtudósok azzal vádolják egymást, hogy nyugati filmtudósok” (Peter Lehman)

Mutasd be Yoshimoto Mitsuhiro cikke alapján, milyen stratégiákat alkalmaz a nyugati filmtudomány a nem-nyugati (pl. japán) filmkultúrák értelmezésekor! Említs meg konkrét példákat, konkrét filmtudósokat!

Mi a kultúraközi elemzés (cross-cultural analysis) és mik vele a problémák Yoshimoto Mitsuhiro szerint?

 

Stam–Spence

A Stam–Spence szerzőpáros szövege alapján mutasd be, milyen konkrét jelenségekben nyilvánul meg a rasszizmus és a kolonializmus a filmművészetben!

A Stam–Spence szerzőpáros szövege alapján fejtsd ki, hogyan ragadható meg egy film diszkurzusának rasszista/kolonialista jellege a „néző pozicionálásában”, a nézői azonosulások rendszerében!

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Posztkoloniális filmelmélet összeállítása (2005/2.).

A posztkoloniális művelődéselmélet. Helikon 42 (1996) no. 4. – tematikus szám.

Armes, Roy: Third World Film Making and the West. Berkeley: University of California Press, 1987.

Ashcroft, Bill–Griffiths, Gareth–Tiffin, Helen (eds.): The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1995.

Bernstein, M.–G. Studlar: Visions of the East, Orientalism in Film. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1997.

Bhabha, Homi K. (ed.): Nation and Narration. London: Routledge, 1990.

Bhabha, Homi K.: DisszemiNáció. A modern nemzet ideje, története és határai. In: Narratívák 3. A kultúra narratívái. (szerk. Thomka Beáta) Budapest: Kijárat, 1999.

Bhabha, Homi K.: The Commitment to Theory. In: Pines, Jim–Willemen, Paul (eds.): Questions of Third Cinema. London: BFI, 1989.

Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. London: Routledge, 1994.

Bhabha, Homi K.: The Other Question: The Stereotype and the Colonial Discourse. Screen (November–December 1983) no. 6. pp. 18–36. Lásd még: In: The Sexual Subject: A Screen Reader in Sexuality. London: Routledge, 1992.

Bogle, Donald: Toms, Coons, Mulattos, Mammies, and Bucks: An Interpretive History of Black in American Films. New York: Continuum, 1989.

Burch, Noël: Approaching Japanese Film. In: Heath, Stephen–Mellenchamp, Patricia (eds.): Cinema and Language. Frederick, Md.: University Publications of America, 1983.

Burch, Noël: To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema. Berkeley: University of California Press, 1979.

Burgin, Victor: Visualizing Theory. Interview with Homi Bhabha. In: Visualizing Theory. Selected Essays from Visula Anthropology Review 1990–1994. New York–London: Routledge, 1994.

Burton, Julianne: Marginal Cinemas and Mainstream Critical Theory. Screen 26 (May–August 1985) nos. 3-4. pp. 2–21.

Churchill, Ward: Fantasies of the Master Race: Categories of Stereotyping of American Indians in Film. In: Stam, Robert–Miller, Toby (eds.): Film and Theory. An Anthology. Malden, Mass.–Oxford: Blackwell, 2000. pp. 697–703.

Clifford, James: Said Orientalizmusáról. Magyar Lettre International (2000 tél) no. 39.

Cooper, Scott: The Study of Third Cinema in the United States: A Reaffirmation. In: Pines, Jim és Willemen, Paul (eds.): Questions of Third Cinema. London: BFI, 1989. pp. 218–222.

Coulmas, Florian: Az orientalizmustól az ázsianizmusig. Magyar Lettre International (1998 tavasz) no. 28.

Desser, David: Kurosawa’s Eastern „Western”: Sanjuro and the Influence of Shane. Film Criricism (Fall 1983)

Dirks, N. B. (ed.): Colonialism and Culture. Ann Arbor, 1992.

Dorfman, Ariel–Mattelart, Armand: How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic. London: International General, 1975. (eredeti megjelenés: 1971)

Downing, John (ed.): Film and Politics in the Third World. New York: Autonomedia, 1987.

Edward W. Said (1935–2003) és az Orientalizmus. Eszmélet (2003 december) no. 60.

Fanon, Franz: The Wretched of the Earth. New York, 1961/R 1968. [magyarul: Fanon, Frantz: A föld rabjai (ford. Staub Valéria) Budapest: Gondolat, 1985.]

Hall, Stuart: Cultural Identity and Diaspora. In: Rutherford, J. (ed.): Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart, 1990. pp. 222–237.

Kaplan, E. Ann: „Can One Know the Other?”: The Ambivalence of Postcolonialism in Chocolat, Warrior Marks and Mississippi Masala. In: Kaplan, E. Ann: Looking for the Other. Feminism, Film and the Imperial Gaze. New York–London: Routledge, 1997. pp. 154–194.

Kaplan, E. Ann: Problematizing Cross-Cultural Analysis: The Case of Women in the Recent Chinese Cinema. Wide Angle 11 (1989) no. 2. pp. 40–50.

Lehman, Peter: The Mysterious Orient, the Crystal Clear Orient, the Non-Existent Orient: Dilemmas of Western Scholars of Japanese Film. Journal of Film and Video (Winter 1987) no. 1.

Longxi, Zhang: The Myth of the Other: China in the Eyes of the West. Critical Inquiry (Autumn 1988) no. 1.

Pines, Jim–Willemen, Paul (eds.): Questions of Third Cinema. London: BFI, 1989.

Posztkolonialitás. In: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény. (szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrud, Sári László) Budapest: Osiris, 2002.

Posztkommunizmus – posztkolonializmus-összeállítás. Korunk (2004) no. 12.

Rajadhyaksha, Ashish: Realism, modernism, and post-colonial theory. In: Hill, John–Church Gibson, Pamela (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford–New York: Oxford University Press, 1998. pp. 413–425.

Rogin, Michael: Blacface, White Noise: Jewish Immigrants in the Hollywood Melting Pot. Berkeley: University Of California Press, 1996.

Said, Edward: Orientalism. New York: Pantheon, 1978. [Magyarul: Said, Edward: Orientalizmus, Budapest: Európa, 2000.]

Said¸ Edward–Burgmer, Christoph: Bevezetés a posztkoloniális diszkurzusba. Magyar Lettre International (1998 tavasz) no. 28.

Shohat, Ella: Notes on the Postcolonial. Social Text (1992) nos. 31–32. pp. 99–113.

Shohat, Ella–Stam, Robert: Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. New York: Routledge, 1994.

Snead, James: White Screens, Black Images: Hollywood from the Dark Side. New York and London: Routledge, 1994.

Solanas, Fernando–Gettino, Octavio: Towards a Third Cinema. In: Stam, Robert–Miller, Toby (eds.): Film and Theory. An Anthology. Malden, Mass.–Oxford: Blackwell, 2000. pp. 265–286.

Wayne, Mike: Political Film: The Dialectics of Third Cinema. London: Pluto Press, 2001.

Williams, Patrick–Chrisman, Laura (eds.): Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader. New York: CUP, 1994.

Young, R.: Colonial Desire, Hybridity in Theory, Culture and Race. London–New York: Routledge, 1995.

 
A tömegfilm elmélete

 

Kiemelt szövegek:

Király Jenő: Bevezetés a népszerű filmkultúra vizsgálatába. In: uő. (szerk.): Film és szórakozás. Budapest: MOKÉP–MFIF, 1981. pp. 3–50.

Király Jenő: Mágikus mozi. Budapest: Korona Kiadó, 1998. pp. 23–84. (A műfajok elmélete. A műfaji film elmélete.)

Guattari, Félix: A filmművészet: a pszichoanalitikus díványa szegények számára. In: Király Jenő (szerk.): Film és szórakozás. Budapest: MOKÉP–MFIF, 1981. pp. 83–93.

Hadas Miklós: Az örök cowboy. Férfitoposz az Oscar-díjas filmekben (1984–1996). Replika (1997) no. 28. pp. 161–170.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Király: Bevezetés…

Ismertesd Király Jenő: Bevezetés a népszerű filmkultúra vizsgálatába című cikke alapján, hogy mire jó a populáris kultúra az egyén számára?

Ismertesd Király Jenő: Bevezetés a népszerű filmkultúra vizsgálatába című cikke alapján, hogyan használja a társadalmi tudat a populáris kultúrát, hogyan épül be a populáris kultúra az összkultúra rendszerébe!

Mutasd be a szórakoztató művészetek történetét Király Jenő: Bevezetés a népszerű filmkultúra vizsgálatába című cikke alapján!

Mutasd be Király Jenő: Bevezetés a népszerű filmkultúra vizsgálatába című cikke alapján, miért jellegzetesen szórakoztató/populáris/tömegművészet a film!

 

Király: Mágikus…

Ismertesd a Király Jenő Mágikus mozi című könyvéből olvasott részek alapján, hogy mik a műfajok elméletének alapkérdései (műfaji forma, műfajok családfája, műfajok fejlődése stb.)!

Vesd össze a Király Jenő Mágikus mozi című könyvében olvasottak alapján a műfaj és stílus, valamint a műfajfilm és stílusfilm fogalmát!

 

Guattari

Fejtsd ki Felix Guattari cikke alapján, hogy miért lehet „a filmművészet a pszichoanalitikus díványa szegények számára”!

Mutasd be Felix Guattari cikke alapján, milyen párhuzamok/ellentétek vonhatóak meg filmművészet és pszichoanalízis összehasonlításakor!

 

Hadas

Ismertesd Hadas Miklós cikke alapján, hogy a férfiábrázolás milyen jellegzetes vonásai ismerhetők fel fősodorbeli filmekben!

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Sci-fi összeállítása (2003/2.).

A Metropolis Műfajelmélet összeállítása (1999/ősz).

A Metropolis Horrorfilm összeállítása (2006/1.).

Altman, Rick: Újrafelhasználható csomagolás. Metropolis 3 (1999/ősz) pp. 12–33.

Balogh Gyöngyi–Király Jenő: Csak egy nap a világ. A magyar film műfaj- és stílustörténete. Budapest: Magyar Filmintézet, 2000.

Bordwell, David: A klasszikus elbeszélésmód. In: Kovács András Bálint (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Budapest: Palatinus, 2004. pp. 183–228.

Cawelti, John G.: A népszerű műfajok problémája. In: Nagy Zsolt (szerk.): Tarantino előtt. A tömegfilm a nyolcvanas években. Budapest: Új Mandátum, 2000. pp. 57–74.

Dillard, R. H. W.: A rémfilm borzalma és költészete. In: Kenedi (szerk.): Írók a moziban. Budapest, 1971. pp. 384–390.

Feinberg, Joel: A kötelességen túli cselekedet és a szabályok. Café Bábel (1994) no. 3. pp. 63–74.

Glass, Fred: Az emlékmás és az Új Rossz Jövő filmjei. In: Nagy Zsolt (szerk.): Tarantino előtt. pp. 121–138.

Grodal, Torben: A fikció műfajtipológiája. In: Kovács András Bálint (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Budapest: Palatinus, 2004. pp. 402–444.

Horkheimer, Max–Adorno, Theodor W.: A kultúripar. (Bayer József ford.) In: uők.: A felvilágosodás dialektikája. pp. 147–200.

Irwin, William (szerk.): Mátrix filozófia. Budapest, 2002.

Király Jenő: Frivol múzsa. 1–2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

Király Jenő: Mágikus mozi. Budapest: Korona Kiadó, 1998.

Király Jenő: Mozifolklór és kameratöltőtoll. Budapest, 1983.

Neale, Steven: Műfajkérdések. In: Nagy Zsolt (szerk.): Tarantino előtt. A tömegfilm a nyolcvanas években. Budapest: Új Mandátum, 2000. pp. 12–44.

Piotrovszkij, A.: A filmműfajok elméletéhez. In: A film poétikája. Filmművészeti Könyvtár 58. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1978. pp. 175–209.

Prince, Stephen: Hatalom és fájdalom. Tartalomelemzés és a pornográfia ideológiája. (Kiss Balázs ford.) Replika (1997) no. 28. pp. 133–143.

Pyle, Forest: Making Cyborgs, Making Humans: Of Terminators and Blade Runners. In: J. Collins–H. Radner–A.P. Collins (eds.): Film Theory Goes to the Movies. New York–London: Routledge, 1993. pp. 227–241.

Wright, Will: A hatlövetű és a társadalom. In: Berkes (szerk.): A western. Antológia. Filmtudományi Szemle (1980) no. 4. pp. 20–52.

 

Narratológia

 

Kiemelt szövegek:

Bordwell, David: „Proppizmus és álProppizmus”. A filmi elbeszélés morfológiájában felvetődő problémákról. (ford. Pócsik Andrea) Metropolis 2 (1998) no. 2. pp. 40–51.

Branigan, Edward: Metaelmélet (ford. Szászi Fatime) Metropolis 2 (1998) no. 2. pp. 10–26.

Burch, Noël: Narráció, diegézis. Küszöbök és határok (ford. Kaposi Ildikó) Metropolis 2 (1998) no. 2. pp. 28–38.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Branigan

Edward Branigan szövege alapján ismertesd, hogy a szerző szerint, melyek azok a fő kérdések, melyeket egy narráció-elméletnek tisztáznia kell!

Válaszodban érintsd és értelmezd a következő fogalmakat: nézőpont, beágyazottság, narrátor, kompetencia, a narráció funkciói!

 

Burch

Mutasd be Noël Burch írása alapján, milyen „küszöböket” lépett át története során a film, amelyek jelentős befolyással voltak a klasszikus narráció fejlődésére és a diegetikus folyamat kidolgozására!

A Noël Burch írásában olvasottak alapján mutasd be, milyen narratív kísérletek jellemzik a következő filmeket: Robert Montgomery: Asszony a tóban, Alfred Hitchcock: A kötél, Russell Rouse: The Thief!

 

Bordwell

Mutasd be David Bordwell: Proppizmus és álProppizmus című szövege alapján, hogyan értelmezte félre és torzította el a strukturalista hagyomány és a strukturalista filmelmélet Vlagyimir Propp elképzeléseit, melyeket eredetileg az orosz varázsmesére vonatkozóan dolgozott ki!

David Bordwell: Proppizmus és álProppizmus című szövegére támaszkodva mutasd be, hogyan torzította el Vlagyimir Propp kutatási eredményeit Peter Wollen, amikor azokat Hitchcock Észak Északnyugat című filmjének elemzésére próbálta felhasználni!

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Narratológia összeállítása (1998/nyár).

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. (ford. Pócsik Andrea). Budapest: Magyar Filmintézet, 1996.

Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film. London–New York: Routledge, 1992.

 

Kognitív filmelmélet

 

Kiemelt szövegek:

Bordwell, David: Érvelés a kognitivizmus mellett. (ford. Borsody Gyöngyi) Metropolis (1998/99 tél-tavasz) pp. 14–33.

Anderson, Joseph – Anderson, Barbara: Miért van szükség ökológiai metaelméletre? (ford. Szűcs Terézia) Metropolis (1998/99 tél-tavasz) pp. 34–48.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Bordwell

Foglald össze David Bordwell: Érvelés a kognitivizmus mellett című tanulmánya alapján, mik a kognitív tudomány/szemlélet fő jellemzői! Válaszodban térj ki a következő fogalmak értelmezésére, összefüggéseik bemutatására: naturalista és konstruktivista megközelítés, mentális reprezentációk és társadalmi cselekvés!

David Bordwell: Érvelés a kognitivizmus mellett című tanulmánya alapján mutasd be, miképpen alkalmazható a filmelméletben a kognitív szemlélet!

 

Anderson & Anderson

Ismertesd Joseph és Barbara Anderson tanulmánya alapján J.J. Gibson percepcióelméletének legfontosabb gondolatait! Válaszodban térj ki a következő fogalmak értelmezésére, bemutatására: ökológiai megközelítés, evolúciós meghatározottságok, invariánsok, affordancia!

Joseph és Barbara Anderson tanulmánya alapján foglald össze a vizuális érzékcsalódások létrejöttének mechanizmusait evolúciós szempontból! Válaszodban említs konkrét kísérleti példákat, melyek illusztrálják ezeket a jelenségeket!

Joseph és Barbara Anderson tanulmánya alapján foglald össze, hogyan hasznosítható a szerzők szerint Gibson ökológiai elmélete a filmtudományban! Mit takar az „ökológiai metaelmélet” programja a szerzők felfogásában?

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Kognitív filmelmélet c. összeállítása (1998/99 tél-tavasz).

Bordwell, David: Cognition and Comprehension. Journal of Dramatic Theory and Criticism 6 (1992) no. 2.

Currie, Gregory: The Film Theory That Never Was. In: Allen, Richard – Smith, Murray (eds.): Film Theory and Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Carroll, Noël: Cognitivism, Contemporary Film Theory and Method: A Response to Warren Buckland. In: Carroll: Theorizing The Moving Image. New York: Cambridge University Press, 1996. pp. 321–335.

Iris (1989) no. 9. Különszám: Cinema and Cognitive Psychology.

 
Új képfajták elmélete

 

Kiemelt szövegek:

Manovich, Lev: A film mint kulturális interface. (ford. Vajdovich Györgyi) Metropolis (2001) no. 2. pp. 24–43.

McMahan, Alison: A több alakú elbeszélés hatásai a szubjektivitásra. (ford. Varró Attila) Metropolis (2001) no. 2. pp. 60–70.

 

Kérdések/szempontok a kiemelt szövegek feldolgozásához:

 

Manovich

Lev Manovich cikke alapján válaszold meg a következő kérdéseket:

-          miket nevezünk „kulturális interface-ek”-nek?

-          milyen kulturális jelenségek hogyan gyakoroltak hatást a kulturális interface-ek arculatára és működésmódjára?

Lev Manovich cikkére támaszkodva fejtsd ki, milyen hatást gyakorolt a kulturális interface-ek működésmódjára a film médiuma! Például: milyen filmnyelvi jellegzetességek öröklődtek át a kulturális interface-ekbe?

 

McMahan

Mutasd be Alison McMahan cikke alapján, hogy az új interaktív szórakozási és kommunikációs formák (PC játékok, hálózati játékok, csevegő szobák stb.) milyen hatással vannak a filmes cselekményszerkesztésre és karakterábrázolásra!

Alison McMahan cikke alapján ismertesd a többalakú elbeszélésmóddal összefüggésben kialakuló három fajta (a karakterekre és befogadókra jellemző) szubjektivitás-formát!

 

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Új képfajták című száma (2001/2.).

Baudrillard, Jean: A szimulákrum elsőbbsége. (Gángó Gábor ford.) In: Kiss Attila Attila – Kovács Sándor s. k. – Odorics Ferenc: Testes könyv. 1. Szeged: Ictus–JATE, 1996. pp. 161–193.

Bíró Yvette: A komor násztól a cogito interruptusig. In: Bíró: A rendetlenség rendje. Film/kép/esemény. Válogatott tanulmányok. Budapest: Filum, 1997. pp. 100–109.

Elektronikus művészet. Filmkultúra 13 (1987) no. 7. pp. 3–30.

Manovich, Lev: Mi a digitális film? (Mayer Marianna ford.) In: Internet.galaxis 98. Kiállítási katalógus. Budapest: 1998.

Manovich, Lev: The Language of New Media. Cambridge, Mass.–London, UK: The MIT Press, 2001.

Marshall, Stuart: Videóművészet, a képzeletbeli és a parole vide. (Lugosi László ford.) In: Bán András – Beke László (szerk.): Videóművészet. Budapest: Népművelési Intézet, 1983.

Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája. (Klimó Ágnes ford.) Budapest: Balassi–BAE Tartóshullám, 1992.

 

 

Összefoglaló művek, kézikönyvek:

 

Kiemelt olvasmányok:

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945–1990. Budapest: Osiris, 1998.

Stam, Robert: Film Theory. An Introduction. Malden, Mass.–Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., 2000.

Hollows, J.–Hutchings, P.–Jancovich, M. (eds.): The Film Studies Reader. London: Arnold, 2000.

 

Ajánlott olvasmányok:

Allen, Richard–Smith, Murray (szerk.): Film Theory and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Bordwell, David–Carroll, Noël (szerk.): Post-Theory: Reconstructing Film Studies. Madison: University of Wisconsin Press, 1996.

Bujdosó D. (szerk.): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény II. A film. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.

Burnett, Ronald F. (szerk.): Explorations in Film Theory: Selected Essays from Cine-Tracts. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Collins, Jim–Radner, Hilary–Preacher Collins, Ava: Film theory goes to the movies. London: Routledge, 1993.

Gledhill, C.–Williams, L. (eds.): Reinventing Film Studies. London: Arnold, 2000.

Hill, John–Church Gibson, Pamela (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. New York: Oxford University Press, 1998.

Lapsley, R.–Westlake, M.: Film Theory. An Introduction. Manchester: MUP, 1988.

Mayne, Judith: Cinema and Spectatorship. Routledge: London, 1993.

Nelmes, Jill (szerk.): An Introduction to Film Studies. Routledge: London, 1996.

Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods. I. Berkeley: University of California Press, 1976.

Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods. II. Berkeley: University of California Press, 1985.

Rosen, Philip (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader. New York: Columbia Univ. Press, 1986.

Stam, R.–Burgoyne, R.–Flitterman-Lewis, S. (eds.): New Vocabulaires in Film Semiotics. London–New York: Routledge, 1992.

Stam, Robert–Miller, Toby (eds.): A Companion to Film Theory. Malden, Mass.–Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., 1999.

Stam, Robert–Miller, Toby (eds.): Film and Theory. An Anthology. Malden, Mass.–Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., 2000.

 

<< Klasszikus filmelmélet    2.1. Válogatott bibliográfia az egyetemes filmtörténet tanulmányozásához >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés