Bevezetés az alkotmányjogba

6. előadás: Bevezetés az alkotmányjogba ZH

- minta -

 

Tárgya: az előadásokon eddig elhangzottak, továbbá az Emberi jogok tankönyv 14-413 oldal és a Jogi alapismeretek tankönyv 9-120 oldal)

 

 

1. A természeti törvényből levezetett első összefüggő emberi jogi elmélet kidolgozójának kit tekinthetünk?

 

A, Locke

B, Grotius

C, Hobbes

D, Montesquieu

 

2. Melyik évből származik az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya?

 

A, 1777

B, 1788

C, 1787

D, 1791

 

3. Ki nem volt szerzője A föderalista (The Federalist) címmel megjelent, az amerikai alkotmányt magyarázó, népszerűsítő cikksorozatnak?

 

A, Madison

B, Hamilton

C, Jay

D, Washington

 

4. Melyik emberi jogi dokumentum preambuluma kezdődik a következő bekezdéssel: „Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,"

 

A, Emberi jogok egyetemes nyilatkozata

B, Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya

C, Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya

D, Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmánya

 

5. Ha emberi jogokról beszélünk, akkor kitől követelnek meg „nem beavatkozást" az ún. „negatív jogok"?

 

A, a jogerős ítélettel elmarasztalt egyéntől

B, a nemzetközi bíróságoktól

C, az államtól

D, az Alkotmánybíróságtól

 

6. Mely jogokat sorolunk elsősorban a második generációs emberi jogok közé?

 

A, betegjogok, csoportjogok

B, reprodukciós jogok, egészséges környezethez való jog

C, fogyatékkal élők jogai, a jövő nemzedékek jogai

D, gazdasági, szociális, kulturális jogok

 

7. Hogyan szól a Magyar Köztársaság Alkotmányának 8. § (2) bekezdése?

 

A „az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat az Alkotmány állapítja meg."

B „az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat nemzetközi szerződés állapítja meg."

C „az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg."

D „az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat törvényerejű rendelet állapítja meg."

 

8. Ki jogosult a Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében előzetes normakontrollra?

 

A, a miniszterelnök és a köztársasági elnök

B, az Alkotmánybíróság elnöke

C, az igazságügyi miniszter

D, a köztársasági elnök

 

9. Ki jelenleg az adatvédelmi biztos Magyarországon?

 

A, Gönczöl Katalin

B, Majtényi László

C, Kaltenbach Jenő

D, Péterfalvi Attila

 

10, Melyik emberfelfogás tükröződik a következő alkotmánybírósági határozatból?

Az emberi méltóság az emberi élettel eleve együttjáró minőség. Az emberi méltósághoz való alanyi jog megtiltja, hogy a méltóságtól megfosszák az egyént. De az emberi méltóságtól csakis életének elvételével lehet megfosztani, s ezzel mindkettő végérvényesen megszűnik."

 

A, dualista

B, monista-dualista

C, vegyes

D, monista

 

11, Mely jogforrásból származik a következő idézet?

1.cikk - Halálbüntetés eltörlése

A halálbüntetést el kell törölni. Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni, sem kivégezni."

 

A, Emberi jogok európai egyezményéhez fűzött 6. kiegészítő jegyzőkönyv

B, A Magyar Köztársaság Alkotmánya

C, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

D, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

 

12. Mely határozatban állapította meg a magyar Alkotmánybíróság a halálbüntetés alkotmányellenességét?

 

A, 24/1990

B, 23/1990

C, 50/1991

D, 21/1989

 

13. A hátrányos megkülönböztetés tilalma mint alapjog esetében főszabályként hány szereplős viszonyról beszélhetünk?

 

A, egy

B, kettő

C, három

D, négy

 

14. Mely típusú diszkrimináció valósul meg akkor, ha a munkáltató egy adott településen a munka ellátásához nem szükséges érettségit követel meg,  hogy ezáltal a szegényebb roma lakossághoz tartozókat kiszorítsa a munkafelvételből?

 

A, közvetlen

B, dualista

C, monista

D, közvetett

 

15. Mi az európai megfelelője az amerikai „affirmative action"-nek?

 

A, pozitív lépés, néha pozitív diszkrimináció

B, a közvetett diszkrimináció alkotmányi korlátozása

C, Drittwirkung

D, diszkriminációs irányelv

 

16. Miként fogta fel a magyar Alkotmánybíróság a lelkészek sorkatonai behívás alóli mentességét? (45/1994. (X. 21.) AB határozat)

 

A, alkotmányosan megengedhetetlen pozitív diszkriminációként

B, alkotmányosan megengedhető közvetett diszkriminációként

C, alkotmányosan megengedhető pozitív diszkriminációként

D, közvetetett diszkriminációként

 

17. Hány képviselőből áll a magyar Országgyűlés?

 

A, 385

B, 386

C, 387

D, 383

 

 

18. Lehet-e egy érvényes jogszabály hatálytalan? Válaszát röviden indokolja!

 

 

 

19. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (évszám, törvényszám):

20. Esszé: A magyar jogforrási hierarchia

<< 5. előadás: A magyar igazságszolgáltatási rendszer    7. előadás: A magyar választási rendszer >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés