Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban

1. előadás1.1. Az empirikus kutatások kvalitatív módszereinek episztemológiai alapvetései (Feischmidt Margit)

„ha meg akarunk érteni egy tudományt, először nem elméleteit vagy eredményeit kell megtekintenünk, és egészen biztosan nem azt, amit hívei mondanak róla - azt kell megnéznünk, hogy mit csinálnak azok, akik a gyakorlatban művelik." (Geertz, 1994, 172.)

A kvalitatív módszerek elméletének és alkalmazásának hosszú története van a társadalom- és kultúratudományokban egyaránt. A szociológiában a kezdeteit a Chicagói Iskola jelzi, az antropológiában Boas, Mead, Benedict, Radcliffe-Brown és Malinowski tette le a terepmunka, különösen az idegen kultúrák résztvevő megfigyelésének alapjait. A 'kvalitatív módszerek' címmel vagy címkével sokkal inkább az empíria egy bizonyos irányát és szemléletet jelölik, semmint egész konkrét és egzakt metodológiát. Különböző kutatási módszerek tartoznak ide a résztvevő megfigyeléstől az interjús módszereken át a vizuális módszerekig. Közös bennük az a szemlélet, hogy a társadalmi jelenségeket a maguk természetes környezetében, vagy ahhoz legjobban hasonlító mesterséges körülmények között próbálják vizsgálni. A kvalitatív módszereket alkalmazó kutató célja, hogy „belülről", a cselekvők perspektívájából értse meg a társadalmat és kultúrát alkotó életvilágokat; ennek érdekében azokat a tudásokat, beszédmódokat és interakcióikat vizsgálja, amelyek alapján a mindennapi életét élő ember tájékozódik és cselekszik. Olyan kérdésekre tud választ adni, amelyek a szimbólumokra, diskurzusokra és a viselkedés megfigyelhető módjaira, valamint mindezek társadalmilag birtokolt jelentéseire vonatkoznak. Kvalitatív módszerekkel a társadalmi jelenségek mélyére lehet nézni, kevés esetet alaposan vizsgálni. Továbbá e „mélyfúrások" alapján a társadalmi cselekvés és vélekedés változatait típusokban lehet leképezni, amelyek azonosításához a társadalmi élet egyéb dimenzióival való összefüggéseket is fontos vizsgálni. E módszer nem alkalmas mérésre, számszerűsítésre, épp ezért nem is célszerű kvalitatív kutatások eredményeit a számokhoz szokott felhasználók meggyőzésének kedvéért számszerűsíteni.

Kvalitatív módszereket ma leginkább közösségkutatásban vagy szubkultúrák vizsgálatában alkalmazunk, de média vagy politikai hatásvizsgálatokban is, általában minden olyan esetben, amikor egy társadalmi probléma, téma, vélekedés tapasztalati szintje, valamint e tapasztalatok konstrukciójának egyéni - pl. az emlékezetbe és az identitásba való beleágyazódása - és kollektív formái - pl. interakciókban való előállítása - foglalkoztat minket mint kutatókat.

A kvalitatív kutatásokban a konkrét kutatási eszközök nem eleve rögzítettek, hanem a vizsgált kérdés, valamint a vizsgálat célcsoportja határozza meg, hogy az interjútól a megfigyelésig, a történeti forráselemzéstől az intenzív önreflexióig terjedő skálán milyen technikákat használunk, sőt igen gyakran előfordul, hogy a kutatás különböző részeiben a probléma különböző aspektusainak vizsgálatára más és más módszert alkalmazunk. A kvalitatív kutatás, beleértve adatfelvételi és -elemző részét is, nagyon személyes vállalkozás (különösen a tereppel csak a kérdezőbiztosokon keresztül érintkező survey-kutatásokkal összehasonlítva). Ezért a kutatásban jelen levő személyek - a kutató és a kutatottak - kapcsolatától, személyes adottságaiktól - amilyen az egyéni életút, nemi, osztály- és etnikai meghatározottság - nem lehet eltekinteni. A személyes pozíciót a (ön)reflexió tárgyává kell tenni, mint ahogyan azt az elméleti paradigmát is, amelyen belül a kutató kérdései és előfeltevései megfogalmazódnak.

A kvalitatív módszerek kidolgozása és alkalmazása végigkíséri a társadalom, valamint kultúratudományok történetét. Denzin és Lincoln ezt a történeti folyamatot öt korszakra osztotta: 1. tradicionális (1900-1950); 2. modernista - aranykorszak (1950-1970); 3. elmosódó műfajok (1970-1986); 4. a reprezentáció váláságának korszaka (1986-1990); 5. a posztmoderntől napjainkig (1990-). Az öt korszakot különböző episztemiológiai hitvallás jellemzi:

1. A tradicionalista időszakot a pozitivista szemlélet dominanciája, a társadalomtudományok objektivitásba vetett hite jellemzi, aminek következében a fiatal társadalomtudományok módszertanilag is a természettudományokhoz kívánnak hasonlítani (azon belül is leginkább a természettudományos tereptudományokra).

2. A modernista korszakban az empirikus megismerés a korszak nagy elméleteinek - strukturalizmus, marxizmus, pszichonalizis, szemiotika - van alárendelve.

3. Az elmosódó műfajok (blurred genres) megjelölés a társadalomtudományi és bölcsészeti gondolkodás, valamint az irodalom határainak elmosódását jelöli, az empirikus megismerés számára új elméleti horizontokat nyit meg a társadalomtudományi fenomenológia és a hermeneutika (interpretatív elmélet).

4. A reprezentáció válsága a kutató és a kutatás tárgyainak és eredményének viszonyára reflektál, valamint a tudományos reprezentáció történetére és előzményeire.

5. Az előbbiből egy újfajta érzékenység nőtt ki, amely a kvalitatív kutatásokat új elvárások elé állítja. Hasonlóképpen új kihívások elé állítja a kvalitatív metodológiát a terep, illetve terepmunka ismeretelméleti státusának újraértékelése a transznacionalizmus, globalizáció korában, a média megjelenése ugyanazon a piacon, és nem utolsósorban a kvalitatív módszerek bevonása a társadalomtudományi tudásiparba, amely a feltett kérdésekre gyorsabb - és olykor egyszerűbb - választ követel.

 

A kvalitatív módszereket sok szerző más módszerekkel, legfőképpen a pozitivista szemlélettel azonosított kvantitatív módszerekkel összehasonlítva definiálja. Az összehasonlítás szempontjai általában: 1. a megfigyelt valóság ismeretelméleti státusának értelmezése; 2. a megfigyelt valóság és a megfigyelő viszonya; 3. az eredmények ellenőrizhetőségének és reprodukálhatóságának kérdése; 4. a kérdezés módjáról való vélekedés.

A kvalitatív módszerek, különösen a fenomenológiai és hermeneutikai megalapozottságú módszertan német úttörője, Ralf Bohnsack a következőképpen ír erről. A megfigyelt és a megfigyelő viszonyára vonatkozóan a társadalomtudományokban kétféle válasz van: a pozitivista alternatíva szerint a kutató kívülállása, objektivitása lehetséges. A fenomenológia és minden azutáni alternatíva értelmében nem: a kutató is része a megfigyelt valóságnak, ahhoz való viszonyát be kell kalkulálnia az eredményekbe (a pozícióba ágyazott tudás). Az eredmények ellenőrizhetőségének kérdésére a hagyományos válasz (lényegében minden pozitivista tudományban): a megismerés folyamatának reprodukálhatónak kell lennie. Ez legbiztosabban a standardizálás révén, vagyis a megfigyelt és a megfigyelő közötti kommunikáció előstrukturálásával érhető el, így lehet kizárni a szubjektivitás lehetőségét, és elérni, hogy az adatfelvétel és a kiértékelés folyamata is reprodukálható legyen.

Bohnsack szerint az empirikus kutatás lényege az idegen(ség) megértése módszertanilag ellenőrzött módon, ahol a kevesebb beavatkozás nagyobb fokú hitelességet, a társadalmi valósághoz való nagyobb közelséget eredményez. Ezt akkor érhetjük el, ha a kérdéseink a lehető legnyitottabbak, és ezáltal a kommunikációt és magát a témát az adatközlők konkretizálják. A Bohnsack-féle interpretatív paradigmában megfogalmazódó kvalitatív módszer két legfontosabb elve a nyitottság és a kommunikáció elve. A nyitottság elve azt jelenti, hogy a téma elméleti strukturálása csak az émikus konstrukciók ismeretében lehetséges, a kommunikáció elve pedig azt, hogy a jelentésstrukturáló adatokhoz csak kommunikációs helyzeteken keresztül lehet hozzáférni. És végül a kutatás tárgyára és a kutatóhoz való viszonyára vonatkozóan a fenomenológia álláspontját képviseli, miszerint nem léteznek társadalmi tények a szó tiszta és egyszerű értelmében, minden tény elménk szüleménye. A társadalmi világ előstrukturált (Schütz), az, amit mi adatnak hívunk, eleve egy jelentésteli struktúrához tartozik, amelynek alapján a mindennapi életben tájékozódnak az emberek. Emiatt a társadalomtudomány alkotta magyarázatok és értelmezések másodlagos konstrukciók, amelyek egyfelől a mindennapi magyarázatokra támaszkodnak, másrészt magára a mindennapi cselekvésre, illetve a kutató azokra vonatkozó megfigyeléseire. A kvalitatív kutató ebben az értelemben kommunikációs és interakciós helyzetek elemzését végzi, amelyekhez alapvetően két módon jut hozzá: megfigyelési és interjús technikákkal, illetve interakciós helyzetek és szövegek elemzése által. Ezeket rekonstruálni a társadalomtudomány feladata, a tudomány társadalmi aktorok szubjektív látásmódjának és jelentéstulajdonítási gyakorlatának rekonstrukciójára törekszik. Ez a szemlélet, vagyis hogy nem kell új kérdések és szempontok alapján számára idegen helyzetbe hozni az adatközlőt, hanem a mindennapi tudás és mindennapi tapasztalat rekonstrukcióját kell elvégeznie, határozza meg a fenomenológiai alapokon álló kvalitatív módszerek kérdezési technikáját.

A kvalitatív és kvantitatív módszerek viszonya azonban nem szükségszerűen kizárólagos. Jó és igényes kutatásokban egyre gyakrabban történik meg, hogy a kettőt együtt alkalmazzák.

Alan Bryman a kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolását kétféleképpen látja lehetségesnek:

1. a kvalitatív kutatás kiegészíti a kvantitatív kutatást (az előkészítésében vesz részt, a terepmunka megelőzi a kérdőívkészítést, de egy későbbi szakaszban elősegíti a kvantitatív adatok elemzését is, némelykor többször is cikáznak a kétféle módszer között);

2. a kvantitatív kutatás egészíti ki a kvalitatív kutatást (kérdőíves adatok elemzése után végzünk etnográfiai kutatást egy vagy több tipikusnak vagy csupán fontosnak gondolt terepen), illetve a kvantitatív és kvalitatív kutatás összekapcsolása egy átfogó kép kialakítása érdekében történik (a kétféle módszer leggyakrabban úgy találkozik, ha egy etnográfus a kérdőíves módszert alkalmazza, hogy a vizsgált közösségre nézve konkrét adatokat megszerezzen).

Táblázat kvalitatív és kvantitatív módszerek összehasonlítására (Bryman, 379.)

 

 

Kvantitatív

Kvalitatív

A kvalitatív kutatás szerepe

előkészítő

az aktorok egyéni interpretációinak feltérképezését szolgálja

Az alany és a kutató kapcsolata

távoli

közeli

A kutató helye az alanyhoz képest

kívülálló

bennfentes

Az elmélet/fogalomhasználat és a kutatás közötti kapcsolat

megerősítő igazoló

kialakító/előhívó

Kutatási stratégia

strukturált/statikus

strukturálatlan/folyamatos

Az eredményesség érvényessége

nomotetikus/törvényszerű

ideografikus

Társadalmi valóság képe

statikus és a szereplőtől független

folyamatosan alakuló és az aktorok által konstruált

Az adatok jellege

„kemény", megbízható, száraz

gazdag, mélyreható, „puha"

Kvalitatív módszereket ma különböző diszciplínákban és különböző elméleti pozíciójú kutatásokban alkalmaznak. Ezeket az elméleti tradíciókat tekintjük át a következő fejezetben. Azt követően a kutatás lefolyását, folyamatát foglaljuk össze, majd az adatfelvétellel, az elemzéssel és értelmezéssel, végül az írással, reprezentációval kapcsolatos technikai és morális, illetve politikai kérdésekkel foglalkozunk. Mindezeknek áttekintő összefoglalását szolgálja a következő táblázat (Flick-Kardorfd-Steinecke, 2000, 19.):

 


A szubjektív látásmódokhoz való hozzáférés
Társadalmi helyzetek, viszonyok konstrukciós folyamatainak leírása
A mélyben nyugvó struktúrák hermeneutikai elemzése
Elméleti pozíció
szimbolikus-interakcionalizmus
fenomenológia
etnometodológia
konstrukcionizmus
pszichoanalízis
genetikai strukturalizmus
Adatfelvétel módjai
vezérfonal-interjú
narratív interjú
csoportinterjú
etnográfia
résztvevő megfigyelés
interakciók feljegyzése
interakciók megfigyelése
film
fotográfia
Adatelemzés és -értelmezés módszerei
teoretikus kódolás
kvalitatív tartalomelemzés
narratív elemzés hermeneutikai módszerekkel
párbeszédelemzés
diskurzuselemzés
dokumentumelemzés
objektív hermeneutika
hermeneutikai tudásszociológia
Alkalmazási terület
biográfiakutatás
mindennapi tudás vizsgálata
mindennapi életvilágok és intézmények vizsgálata
cultural studies (kritikai kultúrakutatás)
családszociológia
biográfiakutatás
generációkutatás (pl. ifjúság)
gender (társadalmi nemek) kutatása

Irodalom

Flick, Uwe - Ernst von Kardorff - Ines Steinke (2000): Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In: Flick, Uwe - Ernst von Kardoff - Ines Steinecke (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch. Rowohlts Enzyklopedie. 13-29.

Denzin, Norman K. - Yvonna S. Lincoln (1994): Introduction: Entering the Field of Qualitative Research. In: N. K. Denzin - Y. S. Lincoln (eds.): Handbook of Qualitative Research. London, Sage, különösen: 1-19.

Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi, itt: 1.1., 1.2. 30-88. és 2.4., 108-137.

Bryman, Alan (2005): Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolás. In: Településkutatás. Letenyei László szerk. Budapest, L'Harmattan, 371-391.1.2. A kvalitatív módszerek története (Feischmidt Margit)

A terepmunka és a résztvevő megfigyelés kannonizálása a szociálantropológiában

A 19. század végén az összehasonlító etnológiai kutatások középpontjában a társadalmi evolúció magyarázata állt, amihez nem kellett tereptapasztalat, illetve nem maguk a kutatók mentek terepre, hanem a gyarmati vagy egyházi adminisztrációtól, esetleg utazóktól kapott leírásokat használták fel értelmezéseikhez (karosszék-antropológia). A természettudományi expedíciókban felmerült a kultúrák iránti érdeklődés (Haddon-expedíció, 1888) - kezdetben csak tárgyakat, egy idő után nyelvre és társadalmi szerveződés formáira vonatkozó adatokat is gyűjtöttek. Vörös Miklós és Frida Balázs terepmunka-történeti esszéjükben a korai terepmunka négyféle módszerét említik: 1. kérdőívek (minden néppel kapcsolatban ugyanazok a legfontosabb adatok, Notes and Queries); 2. útinaplók, útleírások (többnyire nagy utazók, gyarmati tisztviselők munkái), 3. intenzív expedíciók - genealógiai módszer; 4. tárgyi kultúra gyűjtése (megmentő-megőrző antropológiai megközelítés megfogalmazása).

Amerikában a 19. század végén a figyelem a bennszülöttekre - native americans - irányult; a cél jobb kormányzati politikát megalapozó nyelvészeti, archeológiai, etnológiai ismeretek gyűjtése volt. Ez okból Franz Boas az evolucionizmussal szemben a jelenkutatást fogalmazza meg célként, elméleti szinten a - politikai konzekvenciákkal is bíró - kulturális relativizmust. Az északnyugati part inuitjai között kutató Boas 1911-ben már a helyi nyelvek ismeretének szükségességét hangsúlyozza: „a legtöbb információhoz úgy juthatunk, ha figyeljük a bennszülöttek beszélgetéseit, és részt veszünk a mindennapi életükben."

A 20. század első évtizedeiben kialakuló empirikus társadalom- és kultúratudományok - a tudományokban akkor általános pozitivista paradigmát követve - a megfigyelt társadalmi jelenségek objektív, hihető és megbízható leírását és magyarázatát kívánták adni. A szociológiában és a brit szociálantropológiában igen korán egy elméletorientált, deduktív megismerési stratégia vált dominánssá, amelynek célja a társadalmi élet szabályszerűségeit ok-okozati összefüggések formájában feltárni és magyarázni. Az antropológiai és néprajzi/etnográfiai munkák másik részét az empirizmus jellemzi, a kutatók azt hiszik, hogy vannak objektív társadalmi tények, amelyeket csak rögzíteni kell és megfelelő szempontok szerint rendezve kiállítani - etnográfiák vagy múzeumok formájában - , mert azok amúgy is önmagukét beszélnek. A szépirodalom és a társadalomtudományi beszédmód szétválása csak e korszak végén kezdődik. A Chicagói Iskola tagjainak monográfiái még az irodalmi naturalizmus műveiként is olvashatók (mint ahogyan a kelet-közép-európai szociográfiák is).

A terepmunka, módszertani megalapozását Bronislaw Malinowski végzi el. A Nyugati Pacifikum argonautái (1922) módszertani előszavában a közvetlen, „résztvevő megfigyelés" mellett tőr lándzsát, amelyet őszerinte csak az tesz lehetővé, ha a kutató huzamosan a kutatott közösségben tartózkodik, és részt vesz a közösség mindennapi életében. 1914-15 első terepmunkája idején, Új-Guineában a gyarmati hivatalnokok vagy misszionáriusok társaságában tartózkodik, 1917-ban, amikor visszaér a Trobriand-szigetekre, már hosszabb ideig egymaga marad, sátrát a falu közepén, a törzsfőnök sátra közelében veri fel, státusát a faluban és viszonyát a bennszülöttekhez ez a helyzet határozza meg. Malinowski később, a London School of Economics tanáraként nagy hatást gyakorolt a következő antropológus nemzedékekre, akik számára a mindennapi életben való részvétel, illetve a megfigyelés az antropológia legfőbb módszerré vált.

Malinowskinál fogalmazódik meg először - a természettudományok mintájára - az igény arra, hogy a módszert, amellyel a kutató az adatok birtokába jut, bemutassa. Malinowski e tekintetben bírálja az előtte járó nemzedékek etnográfusait. Azokat az etnográfiákat értékeli, amelyekben: 1. világosan megkülönböztethetők a közvetlen megfigyelések; 2. a bennszülöttek állításai és értelmezései, valamint 3. a szerző beavatkozásai. Az etnográfiában nagy a távolság az adatok - „a törzsi lét sokszínűsége" és a kutatási eredmények végső, autoritatív bemutatása között. Malinowski először ír a terepmunka személyes vonatkozásairól is: a terepmunkát végző kutató magányáról - „távol a fehér emberektől" -, a kapcsolatfelvétel nehézségeiről. Azt tanácsolja, hogy a kutató először olyan témával foglalkozzon, amely nem kell feltűnést, ugyanakkor könnyen beszélnek róla az emberek: ilyen lehet a rokonsági rendszerek feltárása családfák megrajzolásával.

Az általa megfogalmazott módszertani alapelvek a következők: 1. elméleti tájékozottság; 2. megfelelő körülmények kiválasztása („többnyire távol a fehér emberektől, a bennszülöttek között kell élnie"); 3. az adatgyűjtésre vonatkozó szabályok, módszerek ismerete és betartása. A terepmunka tartós részvételt kell hogy jelentsen a kutatott közösség mindennapi életében (nem „alkalmanként elmerülni"), akinek jelenlétét ezáltal a vizsgált közösségben megszokják, majdhogynem láthatatlanná válik. Ily módon nem másodlagos interpretációkban hallja vissza, hogy mi történik, hanem a jelenségeket a mindennapi élet kontextusában maga figyelheti meg - „az események a szemem előtt zajlottak, a sátram küszöbén". Az utolsó, de az előbbinél semmivel sem kevésbé fontos érve pedig, hogy az antropológia holisztikus szemlélete csakis a kontextus közelebbi megismerése által valósulhat meg. A megfigyelések szisztematikus archiválása a terepnaplóban történik, a személyes megfigyelések így „válnak le" a kutatóról és lesznek „objektív adatokká". (Az objektív, szakmai feljegyzések mellett Malinowski szubjektív benyomásait második, ún. „tikos naplója" rögzítette.)

 

Szociológiai terepmunka a városban

 

A 19. század végi társadalmi mozgalmak és a szociológiai megismerés kezdetei összefonódnak: a városi szegénységet meg kell ismerni ahhoz, hogy sorsukon változtatni lehessen. Az első ilyen munka Charles Booth Life and Labour of People in London (1902) című műve, amelyben a London gyors iparosodása és urbanizációja következtében létrejött szegénynegyedek életet tárja fel, írja le, módszertanilag statisztikai adatokra, interjúkra és közvetlen megfigyelésekre támaszkodva. DuBois The Philadelphia Negro (1899) című munkája az első városi szegénységről és rasszviszonyokról szóló könyv Amerikában.

Robert E. Parknak, aki korábban újságíró volt, majd a szociológia Chicagói Iskolájának alapítása fűződik nevéhez, a társadalommérnöki, illetve szociálpolitikai aspirációval szemben erősebb volt szakmai, akadémiai érdeklődése. Ezt egy helyen így fogalmazta meg: „azokat a folyamatokat és erőket kell megérteni, amelyek létrehozzák (és reprodukálják) a társadalmi problémákat. Az empirikus adatok, illetve gyűjtésük nem öncél, hanem elméleti (analitikus) érveléséket támasztanak alá." A húszas években Park és Peter Burgess szakmai felügyelete mellett több klasszikus monográfia született annak a felhívásnak megfelelően, amellyel hallgatóikat is ösztönözték. („In short gentlemen, do get the seat of your pants dirty in real research.") Parkék nemcsak a kutatásban, de az egyetemi oktatásban is hangsúlyozták az első kézből származó megfigyelések fontosságát.

Nevükhöz kapcsolódik az ún. intenzív esettanulmány módszerének megalkotása, amelynek keretében a munka a létező és a jelen esetben forrásként használható dokumentumok (hivatalos jelentések, újságcikkek, egyéb intézményi dokumentumok, személyes dokumentumok) felgyűjtésével kezdődik, majd interjúzással és megfigyeléssel folytatódik. Thomas és Znaniecki e korszakból klasszikussá vált műve - The Polish Peasant in Europe and America (1917) - elsősorban írott személyes dokumentumokra támaszkodik. A Chicagói Iskola első nemzedéke számára a személyes dokumentumok és élettörténetek még fontosabbak voltak, mint a megfigyelés. A második nemzedéknél a közvetlen megfigyelés és az informális interjútechnikák váltak a chicagói esettanulmány legfontosabb módszerévé.

A résztvevő megfigyelést a Chicagói Iskolában kezdetben nem a kutató végezte, hanem a „résztvevő megfigyelő", egy alkalmazott vagy a kutató számára beszámolókat író bennszülött. A résztvevő megfigyelő első említése 1937-ben Lohmannál történik (The participant Obsever in Community Studies). A módszer igazi megalapozója a szociológiában: William Foote White, akinek Utcasarki társadalom című könyve (Street Corner Society, 1943), pontosabban annak módszertani utószava máig érvényes megállapításokat tesz. Whyte - a közösségtanulmányoknak kevés előzménye lévén a szociológiában - szociálantropológiai szakirodalmat kezdett olvasni, elsősorban Malinowskit. Ennek nyomán képzeli el és valósítja meg a kapcsolatfelvételt a közösség tagjaival, állandósítja státusát a vizsgált közösségben, ami lehetővé teszi számára a tartós jelenlétet és a résztvevő megfigyelés lehetőségét. Az Utcasarki társadalom keletkezéséről írt módszertani utószóban először szól szociológus/antropológus szerző személyes hangon (bemutatva például azt, hogy miként küzdött meg saját származása, társadalmi hovatartozása mentális meghatározottságaival). További újítása a kulcsadatközlő főszerepbe emelése. White módszertani credója, hogy a résztvevő megfigyelés által sajátos, fontos és másként elérhetetlen helyszínekhez kerülhet közel a kutató, máig érvényes.

 

Mikroanalízis a szociológiában

A második világháború utáni időszakban egyre nagyobb hangsúly került a survey módszer technikáinak fejlesztésére. Ezek árnyékában már nem lehetett azt gondolni, hogy a szociológus az, aki terepmunkát végez, sőt az egyre kisebb szerepet játszó kvalitatív módszerek karakterét kellett jobban meghatározni a statisztikai feldolgozásra és kérdőíves adatfelvételre épülő kutatások expanziójával szemben. A kvalitatív módszerek fejlődésére jelentősen hatottak azok a szociológiai irányzatok - mint a szimbolikus interakcionizmus vagy az etnometodológia -, amelyek a filozófiai fenomenológiából kiindulva vallják, hogy a társadalmi tények nem önmagukban vannak (objektíve), hanem azáltal - és úgy -, ahogyan a mindennapi tudásban és interakciókban megjelennek. A társadalmi struktúra felől Whyte-nak magának az érdeklődése is az interakciók irányába fordult, tanítványa, Blumer fogalmazza meg először interakciók megfigyelésére, az interakciókban folyó jelentéstulajdonításokra vonatkozó módszereket. A jó résztvevő megfigyelés kulcsa nemcsak a fizikai jelenlét az interakciók helyén, hanem szoros és aktív részvétel a mindennapi élet rutinjaiban. A szimbolikus interakcionizmus az egyének közötti interakciókból álló folyamatként szemléli a mindennapi életet, ahol a társadalmi struktúrák határozzák meg a cselekvés kereteit, illetve az egyénre a státusával kapcsolatos szerepeket kényszerítenek. Goffman a kórházban végzett terepmunkájáról mondja: „a célom az volt, hogy megértsem ezt a világot, azt, ahogyan a kórházat szubjektív módon megélik, ahogyan az ezt a világot alkotó emberek felépítik életüket, jelentéstelivé és normálissá teszik. Megismerni pedig leginkább úgy lehet, ha részt veszünk azokban a tevékenységekben, amelyekben napról napra szembesülnek az általunk vizsgált kérdéssel." Goffman mindennapi élethelyzeteket ír le - amelyekben bizonyos szerepeket betöltő egyének kerülnek interakciókba egymással -, s a leírásokra elemezés épül. Erre utal az idézet első fele: a mindennapi élet gyakorlatában, interakcióiban működő implicit jelentéstulajdonításokat értelmezi, s az eredményeket modellekbe foglalja (ilyen például a színház vagy a totális intézmények metaforája).

A fenomenológia társadalomtudományi percepciója alapjaiban fogalmazta újra a szociológia ismeretelméleti célját, ami új módszereket is megkövetelt. A legfontosabb közvetítő szerepet Schütz (Max Weber-i előzmenyekre épülő) „megértő szociológiája" és a Garfinkel nevével fémjelzett etnometodológia töltötte be, akik a husserli életvilág (Lebenswelt) kategóriát lefordították a mindennapi életre, a mindennapi vagy köznapi tudásra. A szociológus dolga ebben a paradigmában nem az, hogy a társadalmi világ objektív adottságait és összefüggéseiket feltárja, hanem hogy megértse, rekonstruálja (csupa módszertani következményekkel járó kulcsszó), ahogyan ez a mindennapi életvilágokban megjelenik, a társadalmi tapasztalat részévé válik. (Garfinkel Studies in Ethnomethodology című könyvének előszavában történik meg a társadalmi tényeknek az általa a szociológiatudomány feladatának tartott újrafogalmazása a durkheimi objektivitás ideáljával szemben.) Az etnometodológiából kinövő egyik legjelentősebb módszertani kísérlet - ma már inkább irányzatnak hívhatnánk - a párbeszéd vagy konverzáció elemzése (conversational analysis), amely a vizsgálat tárgyát a maga természetes közegében rögzíti magnó vagy képmagnó segítségével. A Harvey Sacks által kidolgozott és E. A. Schegloff által továbbfejlesztett módszer a természetes konverzációk átírására és mikroelemzésére alkalmas. Az utóbbival kapcsolatban azt az elvet dolgozták ki és alkalmazzák, hogy minden verbális megnyilvánulás jelentését kizárólag a szöveg és a párbeszédes szituáció kontextusában kell elemezni. Ha pedig ezt tesszük, rekonstruálható lesz számunkra bizonyos kategóriák, normák, értékek helyi jelentése, fontossága - valósága - a helyzetben részt vevők számára.

 

Az etnográfia megújulása a hermeneutika és posztmondern hatására

A szociológiában elsősorban a fenomenológia, az antropológiában pedig a hermeneutika hatása hozza meg azt a fordulatot, amely a kutatók figyelmét a szövegre irányítja, két értelemben is: a társadalomban folyó diskurzusokra egyfelől, az antropológusok vagy szociológusok által teremtett szövegekre másfelől. Ennek jegyében újulnak meg az interjús és a biográfiai adatfelvételi módszerek, kanonizálódik a csoportinterjú, a narratív interjú módszere (amelyekkel utóbb részletesen foglalkozunk), valamint dolgozzák ki a szöveges adatok elemzésének új technikáit, a strukturális-hermeneutikai elemzést, a tartalomelemzést és végül a megalapozott elméletet.

Az antropológiában az interpretatív korszak, illetve irányzat kezdetét Clifford Geertz The Interpetations of Cultures (1973) című könyve jelzi. Az ebben a műben megjelenő „sűrű leírás" nemcsak ez etnográfiai leírás új módját határozta meg, hanem a társadalomtudományi szöveg, reprezentáció és a társadalmi szöveg között is új viszonyt jelölt ki. Amit az etnográfus leír, az a társadalmi beszéd, ennek jelentését „találgatja". Amit megfigyel, lát, rögzít, azt szimbolikus konstrukcióknak tekinti, és jelentéseiket keresi: „azokat a szimbolikus formákat - szavakat, képeket, intézményeket és viselkedéseket - kutattam és elemeztem - mondja Clifford Geertz -, amelyek terminusaiban különböző helyeken az emberek ténylegesen megjelenítik magukat önmaguk és mások számára." (203.)

Geertz a filozófiai hermeneutika hatását hozza be a kultúratudományba, amikor azt mondja, hogy a társadalmat szövegnek tekinti, az antropológust, pedig olyasvalakinek, aki a szimbolikusnak tekintett cselekvések és szövegek jelentését keresi. „Az etnográfia művelése arra hasonlít, amikor megpróbálunk elolvasni egy kéziratot (abban az értelemben, hogy »létrehozzuk valamely olvasatát«) - egy idegen, elhomályosuló, talányokkal, önellentmondásokkal, gyanús javításokkal és célzatos kommentárokkal teli kéziratot, ami azonban nem hagyományos írásjelekkel, hanem a megformált viselkedés illékony példáival íródott." (Geertz, 1994, 177.) Geertz az interpretatív antropológia lényegét a kognitív antropológia tagadásaként fogalmazza meg, ami szerint „a kultúra abból áll, amit az egyénnek tudnia vagy hinnie kell ahhoz, hogy egy társadalom tagjai számára elfogadható módon tevékenykedhessen". De a partitúrát nem lehet összetéveszteni a Beethoven-vonósnégyessel. És még nem is a vonósnégyest vizsgáljuk, hanem azt, hogy ez valakiknek esztétikai örömöt szerez (míg másoknak nyilvánvalóan nem).

Az antropológusok többsége ezeket a szimbolikus eseményeket távoli kultúrákban kutatja. Emellett Geertz úgy érvel, hogy a kulturális távolság, idegenség megvilágosító erejű. „A hétköznapit olyan helyeken véve szemügyre, ahol szokatlan formákat ölt - a gyakran hallott állítással ellentéten - nem az emberi viselkedés önkényes voltát teszi feltűnővé [...], hanem azt mutatja meg, hogy mennyire változatos az ilyen dolgok jelentése attól függően, hogy milyen életminta járja át őket." (181.) Más népek szimbólumainak leírásakor „cselekvőre orientáltnak" kell lennünk. Az antropológiai írások maguk is értelmezések, cselekvőre orientált leírások, másod- és harmadkézbeli értelmezések. Minek az értelmezései? A megismerendő társadalomban folyó társadalmi beszédé. Ahogyan Geertz fogalmaz: az etnográfus „feljegyzi a társadalmi beszédet: leírja. Futó eseményből, amely csak előfordulása pillanatában létezik, beszámolóvá változtathatja, amely le van írva és ismételten elővehető" (186.). De nem a nyers társadalmi beszédet jegyezzük le, hiszen ehhez közvetlenül nem férünk hozzá, csakis azt a kis részét jegyezhetjük le, amelyet adatközlőink meg tudnak értetni velünk. Az antropológus feladata azonban nemcsak a társadalmi szövegek, hanem a viselkedés regisztrálása is, az előbbit nem is tudja másként, csak az utóbbi kontextusában megfejteni.

Az etnográfiai leírásnak három jellegzetessége van: értelmező, a társadalmi beszédfolyamot értelmezi, a kérdéses értelmezés abból áll, hogy a „beszéd" jelentését megpróbáljuk kiszabadítani esetleges körülményeiből, illetve tanulmányozható formában rögzíteni. A leírások negyedik jellegzetessége, hogy mikroszkopikus, „az antropológus kis ügyekkel próbál mind behatóbb ismeretségeket kötni, s így jut közelebb a tágabb értelmezésekhez és elvontabb elemzésekhez". Geertz az ellen érvel, hogy a nemzeti társadalmak, civilizációk vagy vallások megtalálhatók volnának ún. „tipikus kisvárosokban". A kutatás helyszíne nem azonos a kutatás tárgyával, az antropológusok nem falvakat, hanem falvakban kutatnak. „Ennek a hosszú, főként, bár nem kizárólag minőségi, erősen résztvevő jellegű és szinte megszállottan aprólékos, behatárolt területen végzett terepkutatás során szerzett anyagnak a segítségével egyfajta érezhető aktualitást lehet kölcsönözni azoknak a gigantikus fogalmaknak, amelyekkel a mai társadalomtudomány küszködik - legitimáció, modernizáció, integráció, konfliktus, karizma, struktúra [...], jelentés."

Valamivel több mint tíz évvel Geertz Interpretations... című könyvének megjelenése után egy újabb antropológiai tanulmánygyűjtemény váltott ki vitákat, melynek hatása csakúgy, mint az első esetben, túlmutatott e diszciplína keretein, a társadalom- és kultúratudományok művelőit általában késztette munkájuk társadalmi és politikai beágyazottságának átgondolására. Az Anthropology as Cultural Critique című könyvről van szó (Marcus-Fischer, 1986), amelynek szellemisége folyatódik a Writing Culture-ral (Clifford-Marcus, 1986). A két kötet szerzői elsősorban Foucault-tól, a posztmodern filozófiától és a posztkoloniális pozícióból írt munkáktól inspirálva a tudás és a hatalom viszonyára reflektálnak. Az etnográfia, illetve az etnográfus autoritásának kérdését vetik fel, az objektivitás látszatát és az etnográfiai realizmust kritizálva. Az etnográfus valójában a terepen szerzett egyéni tapasztalatait gyűjti egybe, és egy tudományos - antropológiai - beszédmóddal álcázza objektívvé. Megfogalmazzák azt az újító szándékú igényt, hogy a terepen élők és őket kutatók közötti dialogikus viszonyt az etnográfia ne elfedje, hanem jelenítse meg, vagyis az etnográfia mint szöveg is legyen dialogikus.

James Clifford hívta fel a figyelmünket az etnográfia mint szöveg allegorikus voltára. Az antropológus történeteket ír le, amely történetek egyszerre jelenítenek meg valódi kulturális eseményeket, és tesznek rajtuk túlmutató morális, ideológiai (stb.) tartalmú állításokat. Clifford példaként Shostak Egy !kung nő élete és szavai című könyvét elemzi, amelynek bevezetőjében van egy leírás a címben szereplő nő szüléséről. A leírás arra készteti az olvasót, hogy először elképzeljen egy sajátos kulturális formát, eseményt (hiszen a nő a bozótban szül), majd ráébredjünk valami közös emberi élményre. E példa alapján állítja Clifford, hogy az etnográfiai szövegek elkerülhetetlenül allegorikusak, ami azt jelenti, hogy amennyiben az etnográfiai leírás magját alkotó realisztikus portrék részletgazdagok és meggyőzőek, voltaképpen kiterjedt metaforák vagy képzettársítási modellek, amelyek különféle (elméleti, esztétikai és morális) többletjelentésekre mutatnak rá. Itt és általában a posztmodern antropológiában: a kulturális megjelenítések narratív jellegére kerül a hangsúly, ami egybeesik egy olyan politikai és episztemiológiai jellegű újraértékelési folyamattal, amelyben a reprezentációs autoritás természete és következményei élesen merülnek fel.

Az etnográfiai beszámolók többsége mögött „kulturális és humanista" allegóriák állnak. A klasszikus antropológiából a legjobb példák: Margarete Mead és Ruth Benedict. Mead a samoai kamaszok és szexuális szokások vizsgálatával liberális és pluralista nézetekkel átitatott választ próbált adni a „komplex" amerikai társadalom dilemmáira. Derek Freeman kritikája szerint Samoa valójában egy amerikai ellenvilág. Shostaknál három allegorikus regiszter:

1. a tudományos ismeret forrásaként felfogott kulturális alany reprezentációja (Nisa egy kung asszony);

2. a társadalmi nemmel rendelkező szubjektum létrehozása (Shostak kérdése itt: mi tesz egy nőt nővé?);

3. az etnográfia és az etnográfiai helyzet (intim dialógus) egy módjának története.

 

Mindegyik regiszternek van egy specifikus és partikuláris, valamint egy általános szintje:

1. az életrajz más kung asszonyok élettörténetének kontextusába ágyazódik;

2. az így megformált tapasztalat a „női létezés" egy történetévé válik, olyan történetté, amely rímel számos más, a kortárs feminista irodalomban kiemelt tapasztalatra és problémára;

3. Nisa olyan kultúraközi találkozásról számol be, amelyben két személy együtt dolgozik az igazság egy sajátos területének létrehozásán.

 

A személyes és az általános dilemmája az első regiszterben: Shostak kutatása során jó néhány módszeres interjút készített, amelyekből elég adatot halmozott föl ahhoz, hogy képes legyen tipikus attitűdök, tapasztalatok megjelenítésére. De nem volt elégedett vele, talált egy olyan asszonyt, aki képes volt életét a legapróbb részletességgel elmondani, végül ez vált a könyv főnarratívájává, a többi elbeszélés keretévé. A könyv harmadik, jól elkülöníthető regisztere Shostak személyes beszámolója terepmunka-tapasztalatairól: „Taníts meg, mit jelent kung nőnek lenni!" - ez volt a kérdés, amivel adatközlőihez fordult. A könyv része annak az újonnan kialakult tudományos érdeklődésnek, amely újraértékeli a kutatás szubjektív (pontosabban interszubjektív) aspektusait. A feminista politika és ismeretelmélet kulcsfontosságú szempontjait állítja előtérbe: a női tapasztalat közös feldolgozását.

A hatalmi viszonyok megváltozásának következtében (gyarmat-gyarmattartó, írástudó-írástudatlan) az etnográfiai ismerettermelés és reprezentáció körülményei is megváltoztak. Többé nem lehet úgy tenni, mintha kívülről érkezett kutató lenne képes csak írásba foglalni a kultúrát - a terep is egyre inkább tele van szövegekkel, az „adatközlők" maguk is mind többet olvasnak -, kultúrájuk korábbi verzióit - bizonyos minták, elbeszélések alapján. Szakmai munkánk politikai következményeinek átgondolását nem lehet megkerülni, azt, hogy a kutató vállalja a felelősséget azokért a reprezentációkért, amelyekkel másokat jelenít meg.

Irodalom

Clifford, James (1999): Bevezetés: Részleges igazságok. Helikon, 4. 494-513.

Emerson, Robert M. (2001): Introduction: The Development of Ethnographic Field Research. és The Face of Contemporary Ethnography. In: Emerson R. M. (ed.): Contemporary Field Research. Perspectives and Formulations. Waveland Press, 1-53.

Geertz, Clifford (1994): Sűrű leírás. és „A bennszülöttek szemszögéből": Az antropológiai megértés természetéről. In: Az értelmezés hatalma. Niedermüller Péter szerk. Budapest, Századvég, 170-216.

Goffman, Erving (1999 [1959]): Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest, Thalassa Alapítvány, különösen: 13-68. és 167-189.

Malinowski, Bronislaw (2000 [1922]): A nyugat-csendes-óceániai térség argonautái. Café Babel, 36 (2), 43-57.

Vörös Miklós - Frida Balázs (2004): Az antropológiai résztvevő megfigyelés története. In: Településkutatás. Letenyei László szerk. Budapest, L'Harmattan, 395-416.

Whyte, William Foote (1999 [1955]): Utcasarki társadalom. Budapest, Új Mandátum, különösen: 301-408.

Schütz, Alfred (1984): A cselekvések köznapi és tudományos értelmezése. In: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest, Gondolat, 178-228.

Weber, Max (1987): Szociológiai alapfogalmak. Módszertani alapok. In: Gazdaság és társadalom I. Budapest, KJK, 38-51.

 

<< A tananyag szerkezete (tartalom, szöveggyűjtemény, irodalom)    2. előadás: a társadalom mint szöveg >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés