Filozófiatörténet általános bölcsészeknek


Boros János

Lendvai L. Ferenc

Tartalomjegyzék

Bevezetés

I. Az antik filozófia

1. Az antik filozófia kialakulása

A) Az ióniai természetfilozófia

B) A dél-itáliai lételmélet

C) Az atomisták és a szofisták

2. Az athéni klasszikus filozófia

A) Szókratész

B) Platón

C) Arisztotelész

3. Későantik filozófia

A) Szókratikus iskolák

B) Szkeptikus filozófia

C) Epikureus filozófia

D) Sztoikus filozófia

E) Újplatonizmus

II. A középkori és a koraújkori filozófia

4. A középkori filozófia

A) A patrisztika

B) A karoling reneszánsz

C) A korai skolasztika

D) A nagyskolasztika

E) A késői skolasztika

5. A reneszánsz filozófiája

A) Naiv természetfilozófia

B) Realista és utopista társadalomfilozófia

C) Átmenet az újkorba: Bacon

6. A koraújkor metafizikai rendszerei

A) Descartes

B) Pro és kontra Descartes. Hobbes

C) Spinoza és Leibniz

III. A felvilágosodás

7. Brit empirizmus és utilitarizmus

A) Locke

B) Berkeley és Hume

C) Az utilitarizmus

8. A felvilágosodás a kontinensen

A) Deizmus és ateizmus

B) Az Enciklopédia és az enciklopedisták

C) Preromantika: szentimentalizmus és historizmus

IV. A német klasszikus filozófia

9. Kant kritikai filozófiája

A) Mit tudhatok? – A tiszta ész kritikája

B) Mit kell tennem? - A gyakorlati ész kritikája

C) Mit remélhetek? – Gyakorlati ész és vallásfilozófia

10. Fichte aktivista idealizmusa

A) A „tudománytan”

B) Észállam és történelemfilozófiai utópia

11. Hegel dialektikus rendszere

A) A fiatal Hegel

B) A jénai korszak

C) Hegel érett rendszere

D) A hegelianizmus fölbomlása

V. Modern filozófia

12. A lét és az egzisztencia értelmezései a modern filozófiákban

A) Poszthegeliánus életfilozófiák

B) Fenomenológia és egzisztenciálfilozófia

C) Hermeneutika

13. A megismerés és a tudomány értelmezései a modern filozófiákban

A) A pozitivizmus

B) Az ún. „kritikai realizmus”

C) Az analitikus filozófia

D) Analitikus etika

14. A társadalmi és erkölcsi gyakorlat értelmezései a modern filozófiákban

A) Újkantianizmus és újhegelianizmus

B) Marxizmus és kritikai filozófia

C) Pragmatizmus



Vissza a tananyagok listájához
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés