Bevezetés a görög bölcseletbe

VIII. Egy görög mítosz: Agamemnón.

Thüesztész és Átreusz viszálya, majd Iphigeneia, Agamemnón, Klütaimésztra, Aigiszthosz, Élektra és Oresztész története a görög mitológia egyik legkedveltebb témája, s különböző irodalmi és ikonográfiai forrásokból jól ismert. A következő előadás részletesebben foglalkozik az Aiszkhülosz által feldolgozott verzióval az Oreszteiában.

A történet korábbi feldolgozásai közül néhányat érdemes kiemelni. Egyrészt az Odüsszeiában Agamemnón hazatérését és meggyilkolását többször és különböző nézőpontokból is elmesélik.

 Keressük ki azokat a részeket az Odüsszeiából, ahol az Agamemnón, Klütaimésztra, Aigiszthosz, Oresztész történet előfordul. Az Odüsszeia történetébe hogyan illeszkednek ezek az epizódok? Milyen szerepet játszanak? Van-e utalás vagy hivatkozás az Odüsszeiára az Agamemnónban?

Pindarosz, az i.e. V. század legjelentősebb kardalköltője is elmeséli a történetet 11. Pühtói ódájában:

őt [Oresztészt], miközben atyját meggyilkolták, dajkája, Arszinoé kilopta Klütaimésztra nehéz keze és gyászos csele elől, amikor Priamosz leánygyermekét, a Dardanosz-sarj Kasszandrát Agamemnón lelkével együtt Akherón árnyas partjára küldte a csillogó bronzzal a kegyetlen asszony. Vajon a hazájától messze, az Euriposz mellett lemészárolt Iphigeneia keltette fel benne a nehéz-kezű haragot? Vagy a más ágyától leigázott asszonyt az éjjeli nászok vezették tévútra? Az ifjú hitves számára ez a legtaszítóbb félrelépés, elrejteni lehetetlen, éles az emberek nyelve, s szeretnek rosszakat beszélni. Mert a boldogság nem kisebb irígységgel jár együtt, aki viszont alacsony sorban él, annak hangja sem hallik. Meghalt a hős maga, Átreusz-fia, ahogy végül hazatért híres Amüklaiba, /

s pusztulást hozott a jóslányra, miután Helené miatt a trószok otthonait felperzselte, s kincsüket elrabolta. Ő [Oresztész] viszont, az ifjú, eljutott a Parnasszosz lábánál lakó idős családi baráthoz, Sztrophioszhoz: majd idővel Arésszal megölte anyját, s Aigiszthoszt is vérbe fojtotta.
(Pindarosz: 11. Püthói óda, részlet, prózafordítás)

Másrészt a történet képi ábrázolásának a hagyománya is hosszú múltra tekint vissza. A következőkben a történet három képi feldolgozását vesszük szemügyre.


 


Az első kép az Agamemnón-gyilkosságot ábrázolja. A kép vázakép, a váza feltehetően i.e. 470 körül készült, jóllehet a datálás nem teljesen bizonyos.


 

 

 

A második kép - mely ugyanannak a vázának a hátoldalán található - Oresztész bosszúját ábrázolja: Oresztész megöli Aigiszthoszt.

 

 

 

 

 

Ugyanezt a jelenetet dolgozza fel a harmadik képünk is, hozzávetőleg ugyanabból a korszakból.

 

 

 

Hasonlítsuk össze a vázaképek által ábrázolt történeteket a mítosz egyéb verzióival. Milyen lényeges különbségek és hasonlóságok fedezhetők fel? A képek a cselekmény melyik mozzanatát ragadják meg és hogyan? Mire helyezik a hangsúlyt?

  • Azonosítsuk a karaktereket a képeken!
  • Figyeljünk a jellemábrázolásra! Milyen eszközöket használ ehhez a festő?
  • Figyeljünk a ruházatra és fegyverekre, valamint a szereplők közötti viszonyokra!
<< VII. A görög tragédia II    IX. Egy görög tragédia. Aiszkhülosz: Agamemnón. >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés