Médiatörténet

Ajánlott irodalom

Ágai Adolf: Félszázaddal ezelőtt. in: Budapesti Ujsgírók Almanachja 1908. pp 34-58

Agitációs és Propaganda Bizottság (1984) 1984. 06. 12-i ülés jegyzőkönyve. Idézi Takács 2012:52.

Angelusz Róbert: A rejtőzködésról a megnyilatkozásig. Somlai Péter szerk., Értékrendek és társadalmi-kulturális változások. ELTE Szociológiai Intézet 1992,

Bánfi Szilvia: Könyvtári dokumentumok az ÁVH „fogságában” . In: Monok István (szerk.): A könyvtárak és a hatalom. OSZK-Gondolat, 2003

Bajomi-Lázár Péter (2002): A politikai újságírás normái Magyarországon. Mozgó Világ, 2002/2)

Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. 2006. 

Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média?  Médiakutató 2006 nyár

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet.   

Balázs Péter és Lábadi Gergely (szerk.) Személő—A Spectator 18. századi magyar fordítása. Fiatal filológusok füzetei 1. Szeged, 2005. http://www.kiad.hu/bibl/spectator/szemlelo.pdf

Bálint Imre: Újságíró nevelés. in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ

Bede Jób: Néhány strófa- a szerkesztőkről in Budapesti Ujsgírók Almanachja 1908.

Butler, Jeremy G.: A televíziós történetek narratív szerkezete . In: Thomka Beáta (szerk.) Narratívák 12. Kijárat, 2014. 

Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit (szerk.) Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963. Osiris Kiadó 1999 

Dezsényi Béla 1941: A magyar hírlapirodalom első százada. Magyar Nemzeti Múzeum országos Széchenyi Könyvtára. 

Dezsényi Béla: Sajtótörténet 

Eco, Umberto (1999) Umberto Eco: Már nem átlátszó a képernyő . In: Gelencsér Gábor (szerk) Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény 

Ferenczi József 1884: Hírlapirodalmunk előzményei. In: Szalády Antal (szerk) A magyar hírlap-irodalom statistikája 1780-1880-ig. Lampel Róbert (Wodianer) Könyvkiadóhivatala, Budapest.

Fischer et al. (1999) Einleitung: Aufklärung, Öffentlichkeit und Medienkultur in Deutschland im 18. Jahrhundert. In: von Fischer, Ernst & Haefs, Wilhelm @ Mix, York-Gotbart (Hrsg.) Von Almanach bis Zeitung: ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700–1800. München: Beck. Idézi Szajbély (2005)

Fletcher, Charles & Pallai, Péter (2000) Visegrádi Jegyzőkönyv. A magyar rádiós és televíziós újságírók önként vállalható etikai kódexe. BBC World Service Training, idézi Bajomi-Lázár Péter 2002

Fülöp Zsigmond: Az amerikai zsurnalizmus. = Literatura. 1931. 99-101., 150-152., 192-195., 234¬235.p

Gyarmati György: Közhírré tétetik! – avagy mit doboltak ki a falu népének az utolsó kisbírók http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b1001/81-03-16Gyarmati.html

Hansági Ágnes: Tárca, regény, sorozat (Minek a metamorfózisai?) Studia Caroliensia 2009/4, 81-94  

Hutchins, R. (1947): Commission on freedom of the press, A free and responsible press. Chicago. Idézi Kunczik 2001.   

http://www.nlvk.hu/vik/hirlaptar/hirlap.htm 

index.hu: www.index.hu/tech/net/onszabaly)

Kéky Lajos: Trianon és a magyar sajtó. In:Ujságírók almanachja., 1925. Szerk. Szőllősi Zsigmond. Magyar Ujságírók Egyesülete, Bp.

Kemény György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. MNMOSZK, 1942. 

Kunczik, Michael: A demokratikus újságírás.  Médiakutató 2001 nyár 

László Ferenc: Harcunk a fasiszta cenzura ellen. in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ

Lázár Guy: A szocialista nyilvánosság történetének alapvonalai. Kritika 1988/10,

M. Kir. Postavezéigazgatóság 1938: A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegyzéke. 

Márkus László: A legújabbkori magyar sajtótörténetírás módszertanáról, különös tekintettel az 1919-1944 közötti magyar sajtó történetére. Századok 1979/5, 884-888.

Máté Károly: Sajtó és Tudomány. Bp 1929 p 15

Nádor Jenő: Mártir újságírók. in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ. 

Neumann Ede: A fővárosi napisajtó fejlődése 1923 jan-márc Typographia

Paál Vince (szerk), Bárány Anzelm, Horváth Attila, Kitta Gergely, Paál Vince, Révész T. Mihály:A magyarországi médiaháború története - Média és politika 1989-2010.  

Rege Imre: Külföldi magyar sajtó. in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ

Révész Mihály: Az új Magyar Távirati Iroda. in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ. 

Sipos Anna Magdolna: Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon (Könyvindexek 1945–1946) . Könyvtárosi Figyelő 2007. 3. szám 

Schöpflin Gyula: A megújhodott Magyar Rádió in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ

Szajbély Mihály: A médiatörténet és a sajtótörténet viszonyáról. Médiakutató 2005 tavasz 

Szajbély Mihály: Szöveg + akusztikum = közvetített kultúra? Korunk 2012. augusztus 49-58. 

Szakasits Árpád: Az Újságíró feladata  in: Gyöngyösi Nándor szerk. 1946 Sajtóévkönyv 1946. MÚOSZ. 

Szalay Mihály: Bloulevard-lapok. in Budapesti Ujsgírók Almanachja 1908.

Takács Róbert: politikai újságírás a Kádár-korban. Napvilág Kiadó – Politikatörténeti Intéztet 2012.

Végh Oszkár-Nyomdászat Magyarországon ( http://epa.oszk.hu/00900/00989/00006/pdf/00006.pdf

Vértes Imre: A mi szabadságunk. Magyar Sajtó, 1969/7

Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára 1873-1950 Argumentum, 2000.

ZBSZ: lásd Cseh et al. 1999 

 

 

 

 

<< Médium és formanyelv  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés