A reneszánsz és a barokk építészete Magyarországon

Irodalom a késő gótikus és kora reneszánsz építészethez 1475–1541

Kutatástörténet

 

Farbaky, Péter: Renaissance Art and Architecture in Hungary. In: Bulletin of the Society for Renaissance Studies, XIV, N. 2, 7-14.

Klaniczay Tibor: A magyar reneszánszkutatás. In: uő: Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 246-264.

Mitchell, Shayne: 'Altera Italia': Recent Research on Humanism in Renaissance Hungary. In: Bulletin of the Society for Renaissance Studies, XIV, N. 2, 1-6.

Végh János: A magyar reneszánsz építészet kutatásának jelenlegi helyzete. AH XXII. (1994). 35-44.

 

Összefoglaló művek

 

Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. I. köt. Kolozsvár, 1943.

Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. I-II. köt. Bp., 1966.

Balogh Jolán: A reneszánsz kor művészete. VIII. A kora reneszánsz. In: A magyarországi művészet története. Főszerk.: Fülep Lajos. 5. kiadás. Bp., 1970. I. köt. 193-215.

Balogh, Jolán: Die Anfänge der Renaissance in Ungarn. Graz, 1975.

Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet. Bp., 1985.

Białostocki, Jan: The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Oxford, 1976.

Feuerné Tóth Rózsa: Korai reneszánsz (1470-1541). In: Aradi Nóra (szerk.): A művészet története Magyarországon. Bp., 1983. 148-181.

Feuerné Tóth Rózsa: Művészet és humanizmus a korareneszánsz Magyarországon. XXXVI. (1987). 1-53.

Feuer-Tóth, Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. Bp., 1990.

Marosi, Ernő: Stiltendenzen und Zentren der spätgotischen Architektur in Ungarn. Kunsthistorisches Jahrbuch der Universität Graz VI. (1971). 1-38.

Marosi Ernő: Gótika. A későgótika; Feuerné Tóth Rózsa: A korai reneszánsz. In: Aradi Nóra (szerk.): A művészet története Magyarországon. Bp., 1983. 120-181.

Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541. A schallaburgi kiállítás katalógusa. Tudományos irányító: Török Gyöngyi, tanácsadók: Balogh Jolán, Klaniczay Tibor. Wien, 1982.

Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. A Magyar Nemzeti Galéria kiállításának katalógusa. Szerk.: Mikó Árpád és Takács Imre. Bp., 1994.

Történelem - kép. A Magyar Nemzeti Galéria kiállításának katalógusa. Szerk.: Mikó Árpád és Sinkó Katalin. Bp., 2000.

Marosi Ernő gótika fejezetének vége (180-211.), Mikó Árpád korareneszánsz fejezete (212-283.) In: Galavics Géza - Marosi Ernő - Mikó Árpád - Wehli Tünde: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Bp., 2001.

Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. A BTM kiállításának katalógusa. Szerk.: Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő és Végh András. Bp., 2005.

 

 

Reneszánsz és humanizmus

Feuerné Tóth Rózsa: Ars et ingenium. Korareneszánsz művészetelmélet Janus Pannonius költészetében. AH II. (1974). 9-26.

Feuerné Tóth Rózsa: Művészet és humanizmus a korareneszánsz Magyarországon. XXXVI. (1987). 1-53.

 

Építészet, kőfaragás - általános irodalom

 

Białostocki, Jan: Remarks on Doorways between Late Gothic and Renaissance, north and south of the Carpathians. AHA XVIII. (1982). 247-253.

Buzás Gergely: Magyar építészet. Gótika és kora reneszánsz. Bp., 2001.

Császár László: A kései gótikus hajlított bordás boltozattechnika és magyarországi hatása. Magyar Műemlékvédelem 1967-1968. Bp., 1970. 65-78.

Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon. Bp., 1974.

Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996. 145-204.

Farbaky Péter: Késő gótika és kora reneszánsz. In: Magyarország építészetének története. Szerk: Sisa József és Dora Wiebenson. Bp, 1998. 63-83.

Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedése Magyarországon. In: Tanulmányok Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Bardoly István és Haris Andrea. Bp., 2002. 181-227.

Feuerné Tóth Rózsa: Gótikus kőfaragóműhely Mátyás korában. BudRég XVIII. Bp., 1958. 365-382.

Feuerné Tóth Rózsa: A magyar reneszánsz európai helyzete. AH V. (1977). 7-29.

Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon. Bp., 1977.

Horler Miklós: Módszertani adalékok a magyar késő középkori építészet kutatásához. ÉÉT XI. (1979). 35-48.

Kahoun, Karol: Gotická architektúra na Slovensku. Ars IV. (1970). 45-74.

Kahoun,Karol: Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu. Bratislava, 1973.

Koppány Tibor: A Közép-Dunántúl reneszánsz építészete. AH XII. (1984). 183-232.

Marosi, Ernő: Stiltendenzen und Zentren der spätgotischen Architektur in Ungarn. Kunsthistorisches Jahrbuch der Universität Graz VI. Graz, 1971. 1-38.

Mikó Árpád: Rész és egész. A magyarországi reneszánsz kőfaragóműhelyek és kutatásuk. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára - Tanulmányok. Szerk.: Bardoly István és László Csaba. Bp., 1998. 207-225.

Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515. Bp., 2005.

 

Régiók, egyes emlékek

 

Balázsik Tamás: A csütörtökhelyi kettőskápolna. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára - Tanulmányok. Szerk.: Lővei Pál. Bp., 1993. 173-187.

Balogh Jolán: A budai királyi palota rekonstruálása a történeti források alapján. I. (1952). 29-40.

Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz-kápolna. Bp., 1955.

Bencze Zoltán - Szekér György: A budaszentlőrinci pálos kolostor. Bp., 1993.

Bureš, Jaroslav: Die Meister des Pressburger Domes. AHA XVIII. (1972). 85-105.

Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota 1. (Lapidarium Hungaricum 2.) Bp., 1990.

Buzás Gergely (szerk.): A visegrádi királyi palota kápolnája és északkeleti épülete. Visegrád, 1994.

Buzás Gergely - Lővei Pál: A visegrádi királyi palota címerdíszes zárt erkélye. Mv XXXIX. (1995). 98-112.

Détshy Mihály: Az egri várszékesegyház építéstörténetének okleveles adatai. XIII. (1964). 1-19.

Détshy Mihály: Adalékok Perényi Péter sárospataki várépítkezéseinek és mestereinek történetéhez. AH XV. (1987). 123-132.

Détshy Mihály: Sárospatak vára és urai 1526-1616. Sárospatak, 1989.

Entz Géza - Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Bp.-Kolozsvár, 1995.

Fabini, Hermann - Fabini, Alida: Kirchenburgen in Siebenbürgen. Leipzig, 1985.

Fabritius-Dancu, Julianna: Sächische Kirchenburgen aus Siebenbürgen. Hermannstadt (Nagyszeben), 1980.

Farbaky Péter: Der Königspalast von Buda im Zeitalter der Renaissance. In: Biegel, Gerd (Hrsg.): Budapest im Mittelalter. A braunschweigi kiállítás katalógusa. Braunschweig, 1991. 259-271.

Farbaky Péter: A budai középkori királyi palota díszudvara. AH XVI. (1988). 143-171.

Farbaky Péter: A kassai Szent Mihály-kápolna Szatmári-féle bővítése és purista restaurálása. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára - Tanulmányok. Szerk.: Lővei Pál. Bp., 1993. 287-304.

Farbaky Péter: Reneszánsz a barokkban. A pécsi székesegyház Szatmári-tabernákulumának oltárrá alakítása. AH XXV. (1997). 327-344.

Farbaky Péter: Szatmári György és a pécsi reneszánsz. In: Humanista műveltség Pannóniában. Szerk.: Bartók István - Jankovits László és Kecskeméti Gábor. Pécs, 2000. 133-146.

Farbaky Péter: A budai királyi palota Mátyás és a Jagellók idején. Tanulmányok Budapest múltjából XXIX. köt. Bp., 2001. 205-216.

Farbaky Péter: Szatmári György érsek (1521-24) esztergomi mecénássága. In: Lux Pannoniae. Esztergom az ezeréves kulturális metropolis. Fel. k.: Horváth István. Esztergom, 2001. 211-223.

Feld István: Régészeti adatok a nyéki királyi villák építéstörténetéhez. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Lővei Pál. Bp., 1993. 259-267.

Feld István - Szekér György: A sárospataki Vörös-torony építéstörténetének vázlata. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Pamer Nóra. Bp., 1994. 169-196.

Feuerné Tóth Rózsa: A budai vár függőkertje és a Cisterna Regia. In: Magyarországi reneszánsz és barokk. Szerk.: Galavics Géza. Bp., 1975. 11-54.

Feuerné Tóth Rózsa: A magyarországi reneszánsz építészet szimbolizmusának kérdéséhez. AH III. (1975). 348-350.

Feuerné Tóth Rózsa: A budai királyi palota 1478-1500 között készült reneszánsz homlokzatai. AH XIV. (1986). 17-50.

Feuerné Tóth Rózsa: A budai 'Schola': Mátyás király és Chimenti Camicia reneszánsz ideálváros-negyed terve. ÉÉT V. (1973). 373-385.

Gerevich László: A budai vár feltárása. Bp., 1966.

Horler Miklós: A buda-nyéki királyi villa épületei. AH XIV. (1986). 51-80.

Horler Miklós: A Bakócz-kápolna az esztergomi főszékesegyházban. Bp., 1987.

Horler Miklós - H. Tabajdi Márta: A simontornyai vár. Szekszárd, 1987.

Horváth Alice: Egy magyar humanista, Váradi Péter építkezései. XXXVI. (1987). 54-85.

Koppány Tibor: A váci vár reneszánsz kőfaragványai. Váci Könyvek 7. Vác, 1994. 175-204.

Koppány Tibor: A siklósi vár. In: Pannonia Regia Kat. 374-375.

Marosi Ernő: A kassai Szent Erzsébet templom és a későgótikus építészet. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények XI. (1967). 565-607.

Marosi Ernő: Tanulmányok a kassai Szent Erzsébet templom középkori építéstörténetéhez. II-III. XVIII. (1969). 1-45, 89-127; XX. (1971). 261-291.

Marosi Ernő: Mátyás király székesfehérvári sírkápolnája. Székesfehérvár Évszázadai 2. Székesfehérvár, 1972. 169-183.

Mikó Árpád: Ippolito d'Este esztergomi érseki udvara és a reneszánsz kőfaragás Magyarországon. AH XVI. (1988). 133-142.

Mikó Árpád: Reneszánsz paloták a váradi várban. In: Váradi kőtöredékek. Szerk.: Kerny Terézia. Bp., 1989. 99-149.

Mikó Árpád: A bártfai városháza. Adalékok a Jagelló-kori reneszánsz történetéhez Felső-Magyarországon. LIII. (2004). 19-52.

Papp Szilárd: Későgótikus építkezések Pannonhalmán. In: Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma ezer éve. Kiállítási katalógus. Szerk.: Takács Imre. Pannonhalma, 1996. I. köt. 237-271.

Papp Szilárd: A nagyvázsonyi pálos kolostor. XLIV. (1995). 43-77.

Papp Szilárd: Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc kolostorból. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerk.: Rostás Tibor és Simon Anna. Bp., 2000. 147-174.

Pattantyús Manga: Nagyrévy András és a pesti belvárosi plébániatemplom reneszánsz tabernákulumai. XLVII. (1998). 219-228.

Pattantyús Manga: Adalékok a gyulafehérvári székesegyház úgynevezett Várdai-kápolnájának építéstörténetéhez. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerk.: Rostás Tibor és Simon Anna. Bp., 2000. 175-184.

G. Sándor Mária: Reneszánsz Baranyában. Bp., 1984.

Szekér György - Tamási Judit: A nyírbátori Báthori-várkastély. Szabolcs-Szatmári Szemle XXVI. (1991). 5-24.

Tóth Sándor: Az esztergomi Bakócz-kápolna történelmi helye. AH XVII. (1990). 207-228.

Tóth Sándor: Észrevételek a pesti reneszánsz szentségházak tárgyában. In: Tanulmányok Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Bardoly István és Haris Andrea. Bp., 2002. 181-227.

Török Gyöngyi - Osgyányi Vilmos: Reneszánsz kőfaragványokról. XXX. (1981). 95-113.

Zolnay László: Csonkolt faágas motívumok későgótikus épületplasztikánkban. XXIX. (1980). 117-130.

 

Művészek

 

Csemegi József: Kassai István művészete. Bp., 1939.

Feuerné Tóth Rózsa: Kassai István Budán. BudRég XVI. Bp., 1955. 135-145.

 

 

Mecénások

 

Marosi Ernő: Mátyás király és korának művészete. AH XXI. (1993). 11-38.

Farbaky, Péter: György Szatmári (c. 1457-1524), patron of renaissance architecture in early 16th century Hungary. AHA XLI. (1999-2000). 213-278.

Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Bp., 2002. (Művészettörténeti füzetek 27.)

 

Rövidítések

 

AHArs Hungarica AHA Acta Historiae Artium

ÉÉTÉpítés-ÉpítészettudományBudRég Budapest Régiségei

MÉMűvészettörténeti ÉrtesítőMv Műemlékvédelem

<< Az átmenet évei (1526–1541) Két király Magyarországon, a várépítések indulása    Késő reneszánsz, 1470–1630 >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés