Füzi Izabella - Török Ervin
Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe

Tartalom

Argumentum

Verbális és vizuális intermedialitás: törés, fordítás vagy párbeszéd?

1. Két pipa: a kalligram mint a médiumok közti törés alakzata
2. Hüpotüposzisz és ekphraszisz: a fordítás alakzatai
3. Adaptáció: film és irodalom viszonya

Történet

1. A történet mint zárt egység
      1.1. A történet mint logikai-szemantikai konstrukció
      1.2. A történet mint intencionális, célorientált struktúra
2. A történet mint kettős logika
3. Hogyan értünk meg történeteket?
     3.1. Egyszerű narratíva, narratív séma
     3.2. A történetek implikatív struktúrái (diegetikus világ)
     3.3. A történetek műfaji kódoltsága (történetséma)

Nézőpont

1. Nézőpont és szöveg
      1.1. A nézőpont két aspektusa
      1.2. Nézőpont a kijelentés szintjén
2. Mediális sajátosságok a filmben
      2.1. A perspektíva modellje
      2.2. A sorozatszerűség elve
3. Nézőpont a narráció szintjén. Szólam
4. A nézőpont a narratív kijelentés tárgyának szintjén
      4.1. Distancia
      4.2. Nézőpont a szereplői közvetítés szintjén. Fokalizáció
      4.3. Filmi fokalizáció és a tekintet

Narráció, narrátor és narratív szintek

1. Szerző, narrátor
2. Beleértett szerző, megbízhatatlan narrátor
3. Narratív szintek
4. Narráció a filmben

Narratív tér és narratív idő

1. A filmi szerkesztés módozatai: a narratív kontinuitás és a montázs
2. A történet, a narráció és a befogadás tere
      2.1. Irodalmi és színházi modellek
      2.2. A mozgás, a vágás és a képen kívüli tere
      2.3. A hang térbeliesítő hatása
3. A történet, a narráció és a befogadás ideje
      3.1. A befogadás időbelisége. A narratív alkotások befogadásának kettős időhorizontja
      3.2. A narráció és a történet időbelisége. Tartam – sorrend – gyakoriság

Bibliográfia

Ajánlott bibliográfia

Irodalmi szövegek jegyzéke

Filmek jegyzéke

Képjegyzék